scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE SOSYAL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. (Turkish)

Additional Information
Examination of the Relationship Between the Internet Addiction of University Students and the Social Support. (English)
Aim: This study was done to examine the relationship between the internet addiction of university students and their social supports. Material and Method: The population of the study consists of the undergraduates who continued the 2014-2015 academic year at the Faculty of Health Sciences at a foundation university. In the study, the data were obtained using questionnaire form, the internet addiction scale, multidimensional perceived social support scale. The data were evaluated using percentage, average, Pearson correlate, independent-samples t, chi-square tests on the SPSS 18.00 packaged software. In order to carry out the study, verbal approvals of the students taking part in the study were received, as well as the ethical and legal permissions. Findings: It was determined that the average age of the students taking part in the study was 22.22±1.81; that 42.1% of them studied at Physiotherapy and Rehabilitation, 34.7% of them studied at Nutrition and Dietetics, 23.2% of them studied at Nursing; that 68.5% of them were female and 31.5% of them were male; that 92.6% of them had a nuclear family; that 35.5% of the mothers were primary school graduates and 18.6% of them were high-school graduates; that 14.0% of the fathers were primary school graduates and 38.1% of them were high-school graduates; that 76.39% of the mothers were housewives and 38.7% of the fathers were civil servants; that 53.4% of them said that the internet affects the social life and 46.6% of them said that the internet does not affect the social life; that 83.7% of them mostly went on the internet using the mobile phones and 71.2% of them went on the internet to use the social media; that 64.9% of them showed symptoms, 29.4% of them showed limited symptoms and 5.7% of them were pathological internet users in terms of the internet addiction states. A statistically significant relationship was found between gender and internet addiction (p< 0.05). Result: The internet addiction rate of male students was found to be higher than that of the female students. A poor and negative-directional relationship was detected between the internet addiction and the perceived social support from the family. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Amaç: Bu araştırma üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı ile sosyal destekleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini, bir vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde 2014-2015 öğretim yılına devam eden lisans öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada veriler; anket formu, internette bağımlılık ölçeği, çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Veriler SPSS 18.00 paket programında, yüzde, ortalama, pearson correlate, independent - samples t, chi-square testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın yürütülebilmesi için etik ve yasal izinlerle birlikte çalışmaya katılan öğrencilerden sözel onamları alınmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 22,22±1,81; %42,1'inin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, %34,7'sinin Beslenme ve Diyetetik, %23,2'sinin Hemşirelik bölümünde; %68,5'inin kız, %31,5'inin erkek; %92,6'sının çekirdek aileye sahip; annelerin %35,5'inin ilkokul, %18,6'sının yüksekokul mezunu; babaların %14,0'ının ilkokul, %38,1'inin yüksekokul mezunu; annelerin %76,3'ünün ev hanımı; babaların %38,7'sinin memur olduğu; %53,4'ünün internetin sosyal hayatı etkilediği, %46,6'sının sosyal hayatı etkilemediğini ifade etmiş; %83,7'sinin internete daha çok telefonla girdiği ve %71,2'sinin interneti sosyal medya kulanmak için girdiği; internet bağımlılık durumları açısından %64,9'unun semptom göstermeyenler, %29,4'ünün sınırlı semptom gösterenler ve %5,7'sinin patolojik internet kullanıcısı olduğu saptanmıştır. Cinsiyete ile internet bağımlılığı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p< 0,05). Sonuç: Erkek öğrencilerin, kız öğrencilere göre internet bağımlılık oranı daha yüksek bulunmuştur. İnternet bağımlılığı ile aileden algılanan sosyal destek arasında zayıf ve negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Copyright of Journal of Social Sciences / Sosyal Bilimler Dergisi (2146-4561) is the property of Kilis 7 Aralik University, Insitute of Social Sciences and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
sponsored