scroll to top
0
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

НОВ ЖИВОТ ЗА СТАРИ МОЛЕКУЛИ. (Macedonian)

Additional Information
NEW LIFE FOR OLD MOLECULES. (English)
Biological drugs are well-established in clinical practice and in many cases are absolutely necessary for the treatment of severe and chronic conditions such as diabetes, autoimmune and cancer. The entry of generic medicines and bio-products into the pharmaceutical market has had an impact on the manufacturers of original medicines, which from a commercial point of view has led to a decrease in their revenues. The challenge for established companies in the pharmaceutical sector of original drugs is to develop strategies to extend the life of drug molecules with proven pharmacological effects over time. Some of these strategies and other practices that may have an impact on price competition have led to increased demand and discovery of new applications of "old drug molecules", thus increasing the therapeutic use of existing drugs. In this review we look at drug molecules that have gained importance for medicine and pharmacy in historical terms, but nowadays new opportunities have been opened for their application in other diseases. Examples of such molecules are: Gramicidin A, Thalidomide, Ivermectin, Phenobarbital, Elmisol and the decades-old acetylsalicylic acid. Gramicidin A was discovered in soil bacteria in 1939. It is the first antibiotic to enter the commercial network of the pharmaceutical sector. A team of chemists from the University of Tokyo has developed 10 new artificial forms of Gramicidin A that are thought to be safer and more effective drugs for human use. Thalidomide is an anticonvulsant drug that originally entered medical practice as a sleeping pill, also suitable for pregnant women. The consequences of its use in pregnant women are severe malformations of the fetus. Subsequently, the use of thalidomide returns, but with new indications - for leprosy, as well as in oncological practice. Phenobarbital is a classic drug with sedative, anticonvulsant and antispasmodic action. New life has been discovered for him in the treatment of neonatal polycythemia and liver disease. Ivermectin is a drug that is mainly used in veterinary medicine, but a number of studies have reported its use in human medicine, as well as studies on its effectiveness in Kovid-19. Acetylsalicylic acid and Elmisol are also drugs that find new, hitherto unknown uses. The prospects for the application of old drug molecules are: prolonging their life; reduction of side effects; saving money to be redirected to the detection of drug molecules for rare diseases. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Биологичните лекарства са утвърдени в клиничната практика и в много случаи са абсолютно необходими за лечението на тежки и хронични състояния като: диабет, автоимунни и онкологични заболявания. Навлизането на генеричните лекарствени продукти и биопродукти на фармацевтичния пазар оказа въздействие върху производителите на оригиналните лекарства, което от търговска гледна точка доведе до намаляване на приходите от тях. Предизвикателството пред утвърдените във фармацевтичния сектор компании на оригинални лекарства е разработването на стратегии за удължаване живота на лекарствени молекули с доказани фармакологични ефекти във времето. Някои от тези стратегии и други практики, които могат да окажат въздействие върху ценовата конкуренция, са довели до засилено търсене и откриване на нови приложения на,,стари лекарствени молекули“, като по този начин се разраства терапевтичната употреба на съществуващи лекарствени продукти.В настоящия обзор разглеждаме лекарствени молекули, придобили значение за медицината и фармацията в исторически аспект, но в наши дни са открити нови възможности за прилагането им и при други заболявания. Пример за такива молекули са: Грамицидин А, Талидомид, Ивермектин, Фенобарбитал, Елмисол и познатата от десетилетия Ацетилсалицилова киселина. Грамицидин А е открит в почвените бактерии през 1939 година. Той е първият антибиотик, който навлиза в търговската мрежа на фармацевтичния сектор. Екип от химици от университета в Токио е разработил 10 нови изкуствени форми на Грамицидин А, за които се счита, че са по-безопасни и по-ефективни лекарства за употреба при хора. Талидомид е антиконвулсивен лекарствен продукт, първоначално навлязъл в медицинската практика като сънотворно средство, подходящо и за бременни. Последствията от употребата му при бременни са тежки малформации на плода.В последствие употребата на Талидомидът се завръща, но с нови показания – за проказа, а също и в онкологичната практика. Фенобарбитал е класическо лекарство с успокоително, антиконвулсивно и спазмолитично действие. Нов живот за него е открит при лечение на неонатална полицитемия и чернодробни заболявания. Ивермектин е лекарствено вещество, което се използва предимно във ветеринарната медицина, но в редица проучвания се посочва употребата му и в хуманната медицина, а също така се провеждат изследвания относно ефективността му при Ковид-19. Ацетилсалициловата киселина и Елмисол също са лекарствени вещества, които намират нови, непознати досега приложения. Переспективите от прилагането на стари лекарствени молекули са: удължаване на техния живот; намаляване на нежеланите ефекти; спестяване нa средства, които да бъдат пренасочени за откриването на лекарствени молекули за редки заболявания. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Copyright of Knowledge: International Journal is the property of Institute for Knowledge Management and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
sponsored