scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА У ДОБА ПАНДЕМИЈЕ COVID-19. (Serbian)

Additional Information
RIGHT TO PRIVACY AND PROTECTION OF PERSONAL DATA IN THE AGE OF THE COVID-19 PANDEMIC. (English)
During the COVID-19 virus pandemic, individuals and society as a whole faced primarily challenges in the field of health, physical and mental, but also a number of other problems caused by the virus and various measures mainly related to restriction of freedom of movement and freedom of assembly. Apart from the health aspects of the global pandemic and its impact on the world economy, the sociological and legal aspects are extremely important, especially in the field of respect and protection of guaranteed human rights as one of the basic postulates of modern democratic society. When and to what extent their restriction is justified and expedient, as well as the exact limits of action of the state government and its representatives in situations when they are obliged to protect the general safety and public health of the population, are issues that have always caused numerous controversies and conflicting opinions. Today, individuals, various nongovernmental, regional and world organisations, are trying to answer the question whether during the past period man as a central subject of legal protection was seen through the eyes of respect, compassion and love of those whom he entrusted to make decisions on his behalf or whether the human dignity or a free man was sacrificed for the sake of political and financial interests of individuals and certain interest groups. Life in the digital era and the accelerated development of digital technologies have made the issue of privacy and personal data protection topical, especially in the period of the last global pandemic and the appearance of mobile applications for monitoring the contacts of patients. This raised the question of compliance of their use with legal regulations at the international and national level in the field of human rights protection. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Током пандемије вируса COVID-19 појединци и друштво у целини примарно су се суочили са изазовима у области очувања здравља, физичког и менталног, али и са низом других проблема који су проузроковани вирусом и различитим мерама које су се, пре свега, односиле на ограничење слободе кретања и окупљања. Осим здравствених аспеката глобалне пандемије и њеног утицаја на светску привреду и економију, изузетно су значајни социолошки и правни аспекти, посебно у области поштовања и заштите зајемчених људских права као једног од основних постулата савременог демократског друштва. Када и у ком обиму је њихово ограничење оправдано и сврсисходно и где се налазе границе деловања државне власти и њених представника у ситуацијама када се пред њих ставља обавеза заштите опште безбедности и јавног здравља становништва, питања су која су одувек изазивала бројне полемике и опречна мишљења. Данас појединци, различите невладине, регионалне и светске организације покушавају да одговоре на питање да ли је током периода за нама човек као централни субјект правне заштите био виђен очима поштовања, саосећања и љубави оних којима је поверио да у његово име доносе одлуке или је људско достојанство слободног човека жртвовано зарад политичких и финансијских интереса појединаца и одређених интересних група. Живот у дигиталној ери и убрзани развој дигиталних технологија актуелизовали су питање заштите приватности и личних података, нарочито у периоду последње глобалне пандемије и појаве мобилних апликација за праћење контаката оболелих. Ово је поставило питање усаглашености њихове употребе са правном регулативом на међународном и националном плану у области заштите људских права. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Copyright of Socioloski Pregled is the property of Srpsko Sociolosko Drustvo and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

banner_970x250 (970x250)

sponsored