scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

ФИНАНСОВO-СЧЕТОВОДНИ КОНЦЕПЦИИ В ПРОФИЛИРАНОТО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ. (Macedonian)

  • Academic Journal
  • Knowledge: International Journal; 2022, Vol. 53 Issue 1, p119-124, 6p
Additional Information
FINANCE AND ACCOUNTING CONCEPTS IN PROFILED SECONDARY EDUCATION IN BULGARIA. (English)
The topic of financial literacy in Bulgaria has been the subject of considerable interest in the last decade. On the one hand, it can be considered at the basic level that every person needs in managing personal finance. On the other hand, it is also related to building professional knowledge and skills that guarantee a successful career. The integration of basic concepts from the field of financial literacy in Bulgaria began in the context of the introduction of entrepreneurship. Even before the beginning of the century, it found its place in the Bulgarian education system through various programs and initiatives outside of formal education. In entrepreneurship, two areas of financial literacy can also be distinguished. The first of them is related to the management of personal finances, and the second – of corporate (and especially of startups). The Preschool and School Education Act that came into force n 2016 introduced technology and entrepreneurship as a compulsory subject for students from grades 1 to 9, which includes specific learning outcomes and concepts from the field of financial literacy in the curricula approved by the Ministry of Education and Science. Profiled training in entrepreneurship in grades 11 and 12 builds significantly on them. It covers a wide range of concepts and competencies in the fields of economics, finance, accounting, management, marketing. Profiled training in entrepreneurship began in 2020/2021 school year, and in 2022 the first classes under the new programs graduated. Until now, the main approach to preparing students for their future careers in these fields has been through vocational education. However, the inclusion of these topics in the curricula for profiled education provides an alternative option. Even if the students do not start their own business, they are adequately prepared to take up positions in the field of economics. At the same time, entrepreneurship training has laid the foundations of proactiveness in the workplace (the so-called internal intrapreneurship). The paper focuses on the learning outcomes and new concepts in finance and accounting in the entrepreneurship curricula for grades 11 and 12. Since they are integrated in the various modules, it is necessary to carry out an analysis that will serve as a basis for their systematization. The findings of this research can be applied broadly. For instance, they can be used in the subsequent updating of curricula, as well as in the development of curricula for elective modules. The findings are also useful for higher education institutions that offer programs in the relevant fields, as they receive information about the basic level at which the graduates of profiled training in entrepreneurship start their higher education. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Темата за финансовата грамотност в България е предмет на значителен интерес през последното десетилетие. От една страна, тя може да се разглежда на базово ниво, необходимо на всеки човек при управлението на личните финанси. От друга страна, тя е свързана и с изграждането на професионални знания и умения, които да гарантират успешна кариерна реализация. Интегрирането на базови понятия от сферата на финансовата грамотност в България започна в контекста на утвърждаването на предприемачеството. Чрез различни програми и инициативи, още преди началото на века, то намери своето място в българската образователна система под различни форми извън формалната подготовка. В предприемачеството също могат да се обособят две направления на финансова грамотност. Първото от тях е свързано с управлението на личните финанси, а второто – на корпоративните (и най-вече – на стартиращите предприятия). Включването на предмета технологии и предприемачество в задължителната подготовка на учениците от 1. до 9. клас със Закона за предучилищното и училищното образование в сила от 2016 година въведе конкретни очаквани резултати и понятия от сферата на финансовата грамотност в учебните програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката. Профилираното обучение по предприемачество в 11. и 12. клас ги надгражда съществено. В него са заложени широк кръг от понятия и компетентности в областите икономикс, финанси, счетоводство, мениджмънт, маркетинг. Профилираното обучение по предприемачество започна през учебната 2020/2021 година, като през 2022 година завърши първият випуск по новите програми. До 2016 година основният подход за подготовка на учениците за кариерна реализация в разглежданите сфери е чрез професионалното образование. Включването на такива теми в учебните програми за профилираното обучение обаче предоставя алтернативна възможност. Дори ако обучаемите не се насочат към стартирането на собствен бизнес, те имат подходяща подготовка да заемат позиции в областта на икономиката. Същевременно предприемаческото обучение е създало основата да бъдат проактивни на работното си място (т.е. да проявяват т.нар. вътрешно предприемачество). Настоящият доклад се фокусира върху очакваните резултати и новите понятия от областта на финансите и счетоводството в учебните програми по предприемачество за 11. и 12. клас. Тъй като те са интегрирани в различните модули, е необходимо да се осъществи анализ, който да послужи като база за систематизирането им. Предназначението на изводите от изследването е широко. Те могат да се използват например при последващо актуализиране на учебните програми, както и при разработването на учебни програми за избираеми модули. Изводите са полезни и за висшите училища, които предлагат програми в съответните области, тъй като получават информация за базовото ниво, с което започват своето висше образование завършилите профилирано обучение по предприемачество. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Copyright of Knowledge: International Journal is the property of Institute for Knowledge Management and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
sponsored