scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

A Research on Judaism as an International Organization and a Brief History of the Foundation of Israel.

Additional Information
Uluslararası Bir Örgüt Olarak Musevilik ve İsrail'in Kuruluşunun Kısa Bir Tarihi Üzerine Araştırma. (Turkish)
As a formal description, an organization is an entity, such as a firm, an association, or an institution, embracing one or more people or groups of people and having a particular purpose. Followers of Judaism as one of the oldest belief groups in the Middle East have established an organizational body involving groups of people as well as countries. As a region, the Middle East is a geography that has witnessed several important events since the beginning of known human history. The most effective reason for this situation is that the Middle East has been the center of the three divine religions. Middle East refers to the region that starts from Turkey and Iran on the north and encompasses Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar and the UAE, and extends to Oman in the east and Yemen in the south and to Egypt in the west, surrounding Syria, Lebanon, Israel, Palestine and Jordan. Since the early periods of history, the unique geopolitical value that is a result of its control of the earth's most important land and waterways has made the Middle East the primary target of the powers pursuing world domination. The source of the struggle for the region, especially until the 20th century, was religious factors. With the laying of the ground for Zionism in Europe at the end of the 19th century, the goal was to establish a Jewish State in Palestinian. States that had the power to establish the State of Israel supported Jews and encouraged a Jewish immigration from Europe to Palestine. These states played many important roles in the establishment of the State of Israel. The history of Israel being established as a state in the Palestinian region has been briefly described. In this study Judaism is presented together with the organizational establishment of Israel thus scholars and public may have a clear understanding under an academic point of view. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Resmi bir tanım olarak, bir örgüt, bir veya daha fazla kişiyi veya insan grubunu kucaklayan ve belirli bir amacı olan bir firma, dernek veya kurum seklindeki bir oluşumdur. Ortadoğu'daki en eski inanç gruplarından biri olarak Museviliğin takipçileri, ülkeler kadar insan gruplarını da içeren bir örgütsel yapı oluşturmuşlardır. Ortadoğu, bölge olarak bilinen insanlık tarihinin başlangıcından bu yana birçok önemli olaya tanıklık etmiş bir coğrafyadır. Orta Doğu, kuzeyde Türkiye ve İran'dan başlayıp Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar ve BAE'yi kapsayan, doğuda Umman ve güneyde Yemen'e, batıda Mısır'a, Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin ve Ürdün'e kadar uzanan bölgeyi ifade eder, bazı kaynaklarda, Somali de bölgeye dahil edilmiştir. Tarihin ilk dönemlerinden bu yana, dünyanın en önemli toprak ve su yollarının kontrolünün bir sonucu olan eşsiz jeopolitik değer, Orta Doğu'yu dünya hakimiyetini takip eden güçlerin birincil hedefi haline getirmiştir. Bu durumun en etkili nedeni, Ortadoğu'nun üç ilahi dinin merkezi olmasıydı. Bölge için özellikle 20. yüzyıla kadar verilen mücadelenin kaynağı dini faktörlerdi. 19. yüzyılın sonunda Avrupa'da Siyonizm'in zemininin atılmasıyla birlikte amaç Filistin'de bir Musevi Devleti kurmaktı. İsrail Devleti'ni kurma gücüne sahip olan devletler Musevileri destekledi ve Avrupa'dan Filistin'e Musevi göçünü teşvik etti. Bu devletler İsrail Devleti'nin kurulmasında birçok önemli rol oynadılar. Araştırmada İsrail'in Filistin bölgesinde bir devlet olarak kurulma tarihi kısaca sunulmuştur. Bu çalışmada Musevilik, İsrail'in örgütsel yapılanmasıyla birlikte sunulmakta, böylece akademisyenler ve halk, akademik bir bakış açısı altında net bir anlayışa sahip olabilmesi amaçlanmıştır. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Copyright of Turkish Studies - Economics, Finance, Politics is the property of Electronic Turkish Studies and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
sponsored