scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

COVID-19 Salgınının Uluslararası Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi. (Turkish)

Additional Information
Evaluation of COVID-19 Outbreak in Terms of International Security. (English)
Many natural disasters took place at various times in human history, and certain countries, certain regions or continents were affected by these disasters. Throughout the history, there were great epidemics during the period, and as a result of these outbreaks, many people became ill and many died. When the outbreaks occurring are examined, it is seen that there are outbreaks sometimes created for attack purposes, sometimes naturally. While projections were being prepared for the past, the discovery of new technologies, the decreasing importance of borders and distances, safer and prosperous societies around the world are envisaged, but a global epidemic could not be predicted. Corona Virus, also called COVID-19, first appeared in Wuhan, China and spread to the whole world in weeks and became a global threat. The outbreak not only threatened human health, caused death and disease, but also became a huge security problem affecting many areas. Countries and institutions that have not faced such a problem for a long time have been caught unprepared for the epidemic, and within a short period of time the individual, national, environmental, educational, economic, etc. effects have emerged. In this study, all these factors were considered as the survivability of countries and were associated with security. Literature review method was used in the study. What extent will the epidemic's effects on national and international security be? How will the epidemic affect terrorism? What will be the role and function of security in the new world order after the epidemic? These questions will constitute the basic problematic of the study and it will be tried to find answers to these questions. The aim of the study is to reveal the effects of the epidemic on international security and to create predictions regarding the post-epidemic security. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
İnsanlık tarihinde çeşitli dönemlerde pek çok doğal afet gerçekleşmiş, belirli ülkeler, belirli bölgeler ya da kıtalar bu afetlerden etkilenmiştir. Tarih boyunca dönem dönem büyük salgınlar da yaşanmış, bu salgınlar neticesinde pek çok insan hastalanmış pek çoğu da hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen salgınlar incelendiğinde kimi zaman, doğal olarak kimi zaman da bir saldırı amaçlı oluşturulan salgınlar bulunduğu görülmektedir. Geçmişte bugünler için projeksiyonlar hazırlanırken, yeni teknolojilerin keşfedilmesi, sınırların ve mesafelerin öneminin azalması, dünya genelinde daha güvenli ve müreffeh toplumlar öngörülmekteyken, küresel ölçekte bir salgın meydana gelebileceği tahmin edilememiştir. COVID-19 olarak da adlandırılan Corona Virüs türü ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmış ve haftalar içinde bütün dünyaya yayılarak küresel bir tehdit halini almıştır. Salgın yalnızca insan sağlığını tehdit edip, ölüm ve hastalıklara yol açmamış, aynı zamanda pek çok alanı etkileyen devasa bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bu boyutta bir sorunla uzun bir süredir karşılaşmayan ülke ve kurumlar, salgına büyük ölçüde hazırlıksız yakalanmış, kısa süre içerisinde salgının bireysel, ulusal, çevresel, eğitimsel, ekonomik vb. gibi etkileri ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada bütün bu faktörler, ülkelerin beka sorunu olarak görülmüş ve güvenlikle ilişkilendirilmiştir. Çalışmada literatür incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Salgının ulusal ve uluslararası güvenliğe yönelik etkileri hangi boyutta olacak? Salgın terörizmi nasıl etkileyecek? Salgın sonrası oluşacak yeni dünya düzeninde güvenliğin rolü ve işlevi ne olacak? Bu sorular çalışmanın temel problematiğini oluşturacak ve bu sorulara cevap bulunmaya çalışılacaktır. Çalışmada salgının uluslararası güvenlik üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılması ve salgın sonrasına ilişkin güvenlik açısından öngörüler oluşturulması amaçlanmaktadır. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Copyright of Electronic Turkish Studies is the property of Electronic Turkish Studies and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
sponsored