scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

DE CONFLICTLOZE WEG: EEN EXPLORATIEF KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR POLITISEREND WERKEN IN HET OPBOUWWERK. (Dutch/Flemish)

Additional Information
CONFLICT AVOIDANCE: AN EXPLORATIVE QUALITATIVE RESEARCH OF ADVOCACY IN COMMUNITY WORK. (English)
There is a debate going on in social work in the Netherlands and Flanders about the position of human rights in social work. This debate is fueled by the critique that social workers hardly address structural problems in society as gatekeeper between policy and practice. However, studies that explore how social workers at the street-level use advocacy strategies to collectivize structural problems and contribute to policy change is lacking. This article reports on the findings of a qualitative explorative research that aims to explore the meaning Dutch community workers give to the concept of advocacy in their day-to-day work. The data is gathered by means of focus groups and an in-depth interview with community workers of three community organizations in the Netherlands. Our findings show that community workers describe their advocacy strategies mainly as maneuvering and building bridges between perspectives of government administrators and citizens, and between groups of citizens. It is questionable if such a modest approach of advocacy cultivates a public debate on structural issues in society. It shows a humble approach where community workers position themselves as translators and mediators between conflicting perspectives in society. Despite the small-scale qualitative data, our study shows the complexity of managing multiple perspectives and interests, and maneuvering between a dialogical and critical approach in social work. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Binnen het sociaal werk is recent veel aandacht voor de mensenrechtenbenadering vanuit de kritiek dat werkers te weinig aandacht hebben voor structurele vraagstukken en de normatiefethische positie die zij innemen als poortwachter tussen beleid en praktijk. Het ontbreekt aan studies die inzicht geven in hoe sociaal werkers structurele vraagstukken politiseren. In dit artikel beschrijven we de bevindingen van een explorerend kwalitatief onderzoek naar de betekenis die opbouwwerkers geven aan het begrip politiserend werken in hun beroepspraktijk. De data bestaat uit focusgroepbijeenkomsten met opbouwwerkers uit drie verschillende organisaties en een diepte-interview. Uit de analyse blijkt dat de opbouwwerkers politiserende praktijken vooral beschrijven als laveren en bruggenbouwen tussen perspectieven van beleidsmakers en burgers, en tussen burgers onderling. Ze helpen burgers om signalen te agenderen en te bespreken met beleidsmakers, waarbij ze zelf op de achtergrond blijven. Het roept de vraag op of ze met deze gematigde benadering structurele vraagstukken onderdeel van publiek debat maken. Tegelijkertijd toont het ook een bescheidenheid, waarbij opbouwwerkers als vertaler en bruggenbouwer tussen conflicterende perspectieven in de samenleving opereren. Ondanks de kleinschalige opzet, toont onze studie hoe complex het voor sociaal werkers is om te laveren tussen verschillende belangen, maar ook tussen een dialogische en een kritische benadering. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Copyright of Journal of Social Intervention: Theory & Practice is the property of Universiteit Utrecht and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

banner_970x250 (970x250)

sponsored