scroll to top
0
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

EVALUATION OF PUBLIC E-SERVICES AND INFORMATION TECHNOLOGY ACCESSIBILITY IN DIFFERENT SOCIAL GROUPS.

Additional Information
VIEŠŲJŲ ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASIEKIAMUMO ĮVERTINIMAS SKIRTINGOSE SOCIALINĖSE GRUPĖSE. (Lithuanian)
The purpose of this study is to develop an approach based on the social quality evaluation square model for evaluation of information technology usage in different social groups. Componential view to the accessibility of e-services including IT means providing the possibility to research the influences of different life conditions to usage of the public e-services. The task of this empirical study is directed towards revealing the differences of e-inclusion and e-services accessibility for social groups of citizens of Lithuania, and to compare this accessibility data with other EU countries. Design/methodology/approach—the approach is based on the square model of social quality evaluation of information technology usage in different social groups. The social division square model includes an assessment of quality according to the evaluation of socioeconomic security, social inclusion, social cohesion, and empowerment. Empowerment can be defined as consisting of individual or collective decisions to act on one's own life. Findings—the results are demonstrated by the accessibility of public e-services data, which are evaluated by the quality of social group development according to IT applications. The hypothesis was confirmed that the e-government activities can be realized by properly selecting and installing technologies, and using technology facilities. E-services influence the capabilities of state officials to apply modern technology and increase the availability of e-services for social groups. Results consist of individual or collective decisions to act on one's own life, to implementation of effective information technologies in the e-government activities and using of e-services. An important indicator is the implementation of e-services in the activity of citizens. It is submitted as the index of e-participation in dealing with the activities of citizens and the possibilities of authorities directly related with providing services on the internet, participating in different types of social networks and other e-activities. Research limitations/implications—the research of population skills to use the information technology tools and the means would help determine the causes and take appropriate decisions to avoid a digital differentiation of the population. The data for analysis from EU countries are used by official statistics data provided by Eurostat and e-government Survey of United Nations. Practical implications—the results of this research reveal the differentiation of population skills of usage information technology means. Such information would help determine the e-participation index, evaluate accessibility of e-services. Results influence the appropriate decisions to avoid a digital differentiation of the population. Originality/Value—the paper presents valuable results and concludes that the e-inclusion of citizens is increased by moving to more open public e-services design development and delivery model, using the collaboration of citizens. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Sprendžiant elektroninių paslaugų veiksmingumo problemą svarbu tinkamai įgyvendinti ir įsisavinti naujas informacines technologijas bei įveikti skaitmeninės atskirties kliūtis. Svarbu nekaupti perteklinės informacijos viešojo administravimo institucijose, o taikyti sistemų sąveikumo galimybes, panaudojant jau esamą ir saugomą informaciją standartizuotose duomenų bazėse. Ši informacija gali būti suteikiama tik nustačius asmens elektroninę tapatybę, reikalingą daugelio elektroninių paslaugų procesų vykdymui. Paslaugos aptarnavimo vidiniai procesai reikalauja įgyvendinti informacinių sistemų sąveikumą vidiniuose ir išoriniuose organizacijų tinkluose, numatyti ir susisteminti rodiklius, turinčius įtakos paslaugos prieigos ir paslaugos teikimo kokybei. Vertinant viešųjų e. paslaugų veiksmingumą vienu iš pažangesnių metodų galėtų tapti socialinės kokybės kvadrato modelis, kurio sudėtinės dalys: socialinis-ekonominis saugumas, socialinė įterptis, socialinė sanglauda, gyventojams suteikiamos galimybės, kurios įvardinamos įgalinimu. Šio modelio pagrindą sudaro IKT veiklos vertinimas, susijęs su atskirų asmenų priimamais sprendimais arba kolektyviniais sprendimais, užtikrinančiais veiksmingesnį e. dalyvavimą. IKT panaudojimas vertinamas kaip viena iš gyvenimo kokybę apibrėžiančių komponentų. Todėl piliečių iniciatyvos šioje srityje yra būtinos. Socialinį-ekonominį gyventojų nesaugumą IKT srityje parodo oficialūs statistiniai duomenys: 2011 m. prieigą prie interneto turėjo tik 13,5 proc. namų ūkių, kurių pajamos – iki 800 litų, ir 96,6 proc. namų ūkių, kurių pajamos didesnės negu 2 500 litų. Statistiniai duomenys atskleidė vyresnės amžiaus grupės ir kaimo gyventojų skaitmeninės atskirties problemas. Prieigą prie interneto turėjo tik 40,8 proc. kaimo gyvenamųjų vietovių namų ūkių ir ženkliai daugiau – 63,6 proc. namų ūkių miesto gyvenamosiose vietovėse. Svarbu sudaryti lanksčias mokymosi sąlygas, suteikiančias individualizuoto mokymo ir mokymosi elektroninėje erdvėje visą gyvenimą galimybes. Lietuvai būtina visuotinai prieinama bei už konkurencingą kainą teikiama plačiajuosčio ryšio prieiga prie interneto. Taikomas e. dalyvavimo modeliui socialinės kokybės kvadrato modelis parodė vyresnio amžiaus gyventojų grupių socialinį nesaugumą, socialinės skaitmeninės atskirties egzistavimą ir neatidėliotinai spręstinas gyventojų įgalinimo problemas, sudarant piliečiams kokybiškas sąlygas naudotis internetu. Turėtų būti aktyvinama visuomeninė veikla – skatinamas visų amžiaus grupių e. dalyvavimas bei piliečių saviraiška, siekiant panaikinti vyresnio amžiaus grupių gyventojų skaitmeninę atskirtį. Viešasis valdymas turėtų daryti veiksmingesnę įtaką susidariusiai padėčiai gerinti, efektyviau sprendžiant viešųjų e. paslaugų problemas. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Copyright of Social Technologies / Socialines Technologijos is the property of Mykolas Romeris University and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
sponsored