scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Globalisering og integrasjon som teoretisk utfordring -- INGOer som empirisk illustrasjon. (Danish)

Additional Information
Globalization and Integration as a Theoretical Challenge -- INGOs as an Empirical Illustration. (English)
The purpose of this article is to illustrate how globalization as a social phenomenon challenges and is incorporated in sociological theory. Specifically, I will focus on how globalization processes actualize a reinterpretation of the fundamental theme of sociology - the problem of order. How can integration be conceptualized in a society that now embraces the whole planet? When the object of analysis is world society, concepts must be developed that make it possible to reflect on the ontological characteristics of this society. However, it turns out to be a challenge to provide a convincing description of how world society is integrated by means of traditional sociological insights. I attempt to unfold why sociology is having difficulties explaining how an emerging world society appears as a community. I argue that we can now observe the outline of a worldwide community understood as a system that develops around expectations of collective actions to solve common problems, l illustrate this argument with an analysis of so-called INGOs (International Non-Governmental Organizations) which are particularly important for developing a nascent form of global integration. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Hensikten reed denne artikkelen er å belyse hvordan globalisering som sosialt fenomen utfordrer og innarbeides i den sosiologiske teoridannelsen. Spesielt rettes fokuset mot hvordan globaliseringsprosesser aktualiserer en refortolkning av sosiologiens grunntema, nemlig ordensproblemet. Hvordan tematiseres og begrepsfestes integrasjon i et samfunn som nå kanskje omfavner hele kloden? Når en har verdenssamfunnet som gjenstandsområde, må det utvikles erkjennelsesmessige kategorier sorn gjør det mulig å retlektere over oulologiske kjennetegn ved, nettopp, verdenssamfunnet. Imidlertid viser det seg å være utfordrende å gi en overbevisende argumentasjon for hvordan verdenssamfunnet henger sarnmen ved å benytte tradisjonelle sosiologiske begreper. Gjennom en teoretisk diskusjon vil jeg først forsøke å avdekke grunnen til at store deler av sosiologien ikke evner å forklare hvordan et fremvoksende verdenssamfunn i økende grad fremstår som et fellesskap. Deretter vil jeg foreslå at vi nå ser konturene av et verdensomspennende felleskap, forstått som dannelsen av et system rundt forventninger om kollektiv handling for å løse felles problemer. Som ledd i denne argumentasjonen vii ieg trekke frem INGOer (International Non-Governmental Organizations) som spesielt viktige for å utvikle en gryende form for global integrasjon. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Copyright of Dansk Sociologi is the property of Djøf Forlag and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
sponsored