scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Innvandreres pensjoneringsatferdThe retirement behavior of immigrants

Additional Information
Universitetsforlaget, 2022.
2022
LCC:Labor market. Labor supply. Labor demand
Sammendrag Innvandrerandelene i den eldre befolkningen vil øke sterkt de nærmeste årene. Tradisjonelt har innvandrere fra lavinntektsland hatt en tilbøyelighet til å forlate arbeidslivet tidligere enn norskfødte, også betinget på yrkesdeltakelse fram til tidligpensjonsalder. Reformene av det norske pensjonssystemet kan ha bidratt til å endre på dette. Vi studerer effekter av AFP-reformen i privat sektor og finner at de positive arbeidstilbudsresponsene var sterkere for innvandrere fra lavinntektsland enn for norskfødte. Blant personer med antatt rett på privat sektor-AFP anslår vi at forskjellen i yrkesdeltakelse ved alder 63–66 år mellom innvandrere fra lavinntektsland og norskfødte ble redusert fra ni til ett prosentpoeng.
electronic resource
1504-7989
1504-8004
https://doaj.org/toc/1504-8004; https://doaj.org/toc/1504-7989
10.18261/issn.1504-7989-2022-01-01
edsdoj.5c1eeb73081f4d2ba10b252ba71aca45
sponsored