scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

ISO UN GMP KVALITĀTES SISTĒMU ATŠĶIRĪBU ANALĪZE.

Additional Information
THE ANALYSIS OF DIFFERENCES BETWEEN THE ISO AND GMP QUALITY SYSTEMS.
The analysis of ISO and GMP quality assurances systems were performed. Similarity and fundamental differences of those systems were investigated. Voluntary and mandatory conformity assessment scopes were explained. Surveillance system in pharmaceutical industry was justified. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Veikta ISO un GMP kvalitātes nodrošināšanas sistēmu salīdzinošā analīze. Izpētītas šo sistēmu līdzības un fundamentālās atšėirības. Skaidrots brīvprātīgas un reglamentētas sfēras atbilstības novērtēšanas specifiskums. Pamatota farmaceitiskās rūpniecības nozares uzraudzības sistēmas nepieciešamība. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
sponsored