scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Koronavirüs (Covid-19) Pandemisinin Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi. (Turkish)

Additional Information
Evaluation of Possible Impacts of Coronavirus (Covid-19) Pandemic. (English)
Throughout history, humanity has been exposed to various epidemics. The Coronavirus (Covid19) epidemic, which emerged in Wuhan, China in December 2019 and spread in a short time deeply affected the whole world. Coronavirus outbreak first appeared in Turkey, on March 10, 2020. Thanks to the measures taken, the pandemic spread rate has slowed down considerably. Although the outbreak has various effects, in this study these effects are generally classified under three headings. The first one is about human security or human health. Due to the epidemic, a large number of people have caught the virus and some died. As of June 3, 2020, the number of people who died was over 378,000. The second effect is about the social effects caused by the outbreak. In the lockdown period, people’s being closed at home, wearing masks and not being able to socialize due to the threat of viruse created psychological problems especially for those over 65 years old. The third concerns the economic effects of the virus. Due to the economic crisis that emerged during the epidemic, economic supply chains were broken on a global scale, the economy of the countries shrank, many companies went bankrupt and people became unemployed. With the coronavirus epidemic, globalization has also started to be questioned and it has been observed that international organizations that need to act against a global problem are inadequate. As a result, states have started to search for national solutions to the international problem on their own. States are fighting against the epidemic in their capacities by taking unprecedented measures. This study will evaluate the possible effects of the choranavirus epidemic in the world. In this study it will be discussed at the effects of the virus to Turkey as well. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Tarih boyunca insanlık çeşitli salgınlara maruz kalmıştır. Aralık 2019’da Çin’in Vuhan şehrinde tespit edilen ve hızla yayılan Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyayı derinden etkilemiştir. Koronavirüs salgını Türkiye’de de 10 Mart 2020 tarihinden itibaren görülmeye başlamış ve alınan önlemler sayesinde salgının yurt içinde yayılma hızı önemli ölçüde yavaşlatılmıştır. Salgının çeşitli etkileri olmakla birlikte bu çalışmada söz konusu etkiler genel olarak üç başlıkta toplanmıştır. Bunlardan birincisi insan güvenliği ya da insan sağlığı ile ilgili olanıdır. Salgın nedeniyle dünyada çok sayıda insan virüse yakalanmış ve bir kısmı hayatını kaybetmiştir. 3 Haziran 2020 tarihi itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 378.000’in üzerinde olmuştur. İkinci etki salgının yol açtığı toplumsal etki ile ilgilidir. Karantina döneminde virüs tehdidi nedeniyle insanların evde kapalı kalmaları, maske takmaları ve sosyalleşememeleri, özellikle 65 yaş üstü olanlar için psikolojik sorunlar yaratmıştır. Üçüncüsü ise virüsün ekonomik etkileri ile ilgilidir. Salgın nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizde küresel ölçekte ekonomik tedarik zincirleri kırılmış, ülkelerin ekonomileri daralmaya gitmiş, birçok firma iflas etmiş ve insanlar işsiz kalmıştır. Koronavirüs salgını ile birlikte küreselleşme de sorgulanmaya başlamış ve küresel bir sorun karşısında harekete geçmesi gereken uluslararası örgütlerin yetersiz kaldıkları görülmüştür. Bunun neticesinde devletler kendi başlarına uluslararsı bir soruna karşı ulusal çözümler aramaya başlamışlardır. Devletler, kapasiteleri nispetinde salgına karşı benzeri görülmemiş tedbirler alarak mücadele etmektedirler. Bu çalışma koranavirüs salgınının dünyada ne gibi olası etkilerinin olabileceği değerlendirilecektir. Çalışmada ayrıca virüsün Türkiye’ye olan etkilerine de yer verilecektir. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Copyright of Electronic Turkish Studies is the property of Electronic Turkish Studies and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
sponsored