scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

L'ÈTICA DE LA CURA A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. (Catalan)

Additional Information
THE ETHICS OF CARE IN THE PUBLIC ADMINISTRATION. (English)
The issues that a public administration needs to address lie within the field of humanisation or ethical reciprocity, taking into account the human subject. The administration must therefore act for the benefit of the citizen, averting the ever-present risk of bureaucratisation. The basic question is: what can we expect from the public administration? What is most crucial here is its educational or personalising nature, which entails the use of human qualities, such as acting with humility, respecting the citizens and fulfilling their basic rights. The notion of cultural conatus provides the guiding light in our research: to remain attentive. Today, the commitment of any public administration is guided by the agreement and consensus of the citizenry, beyond the limits of the state in which it operates. At European level, this makes the task not easier, but rather more difficult; however, the elimination of all bureaucratism in the European Union is both a praxis and a hope. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Els temes que una administració pública ha d'abordar s'inscriuen en la línia de la humanització o reciprocitat ètica, atenent al subjecte humà. Ha d'actuar, doncs, en bé del ciutadà i evitar el risc de la burocratització, sempre present. La pregunta de fons és: què podem esperar de l'Administració pública? I el més elemental és el tarannà educador o personalitzador, que implica desplegar qualitats humanes, com la humilitat d'actuació de l'Administració pública, el respecte als ciutadans i la satisfacció de llurs drets bàsics. La noció de conatus cultural ens orienta en la nostra investigació: romandre atents. Avui el compromís de tota administració pública es dirigeix per l'acord i el consens de la ciutadania arreu, més enllà dels límits de l'estat on roman. En l'àmbit europeu, això fa la tasca no més fàcil, sinó més difícil, però la supressió de tot burocratisme a la Unió Europea és una praxi i una esperança. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Copyright of Revista Catalana de Dret Públic is the property of Revista Catalana de Dret Public and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
sponsored