scroll to top
0
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Organització territorial a França: abast de les reformes de 2010

Additional Information
Escola d'Administració Pública de Catalunya, 2011.
2011
LCC:Law
LCC:Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
La descentralització o la transferència de competències a col·lectivitats infraestatals a França és un procés gradual, l'última etapa del qual ha estat marcada per la Llei núm. 2010-1563, de 16 de desembre, de reforma de les col·lectivitats territorials. Venint d'un context econòmic de gestió de la crisi eco-nòmica i financera, la reforma persegueix l'objectiu de racionalitzar les col·lectivitats territorials, tant en el seu nombre incitant la seva reagrupació com en la seva or- ganització nomenant per primera vega-da un conseller únic que representa dues col·lec-tivitats. L'objectiu últim és, evidentment, reduir els costos de la descentralit-zació, aclarint tant les competències, i sobretot el seu exercici, com el seu procés de decisions. Per això, la reforma va haver d'enfrontar-se a resistències locals i, finalment, va aconseguir compromisos, deixant algunes qüestions sense resoldre. Les competències en aparença aclarides, el titular de les quals és una única col·lectivitat, són encara àmpliament exercides per diferents col·lectivitats, afavorint la confusió dels seus exercicis i dels seus finançaments.
electronic resource
1885-5709
1885-8252
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/2235; https://doaj.org/toc/1885-5709; https://doaj.org/toc/1885-8252
edsdoj.649eaf6f7a8f446b8c6dce644778ee1b
sponsored