scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Additional Information
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2021.
2021
LCC:Banking
electronic resource
2734-9578
2734-9306
https://journalofscience.ou.edu.vn/index.php/econ-vi/about; https://journalofscience.ou.edu.vn/index.php/econ-vi/pages/view/userguide-account; https://journalofscience.ou.edu.vn/index.php/econ-vi/index; https://journalofscience.ou.edu.vn/index.php/econ-vi/pages/view/tctd-policy
CC BY-NC
edsdoj.f27dca73d9a44035b8e29768632a3c2d
sponsored