scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Tarih Boyunca Pandemiler ve Uluslararası Sisteme Etkileri.

Additional Information
Pandemics through History and Their Impacts on the International System.
Globalisation
International Relations
Nation State
Nationalisation
Pandemic
World Health Organisation
Dünya Sağlık Örgütü
Pandemi
Ulus Devlet
Ulusallaşma Küreselleşme
Uluslararası İlişkiler
Language of Keywords: English; Turkish
911410 Foreign affairs
928120 International Affairs
Global crises have the capacity to impact, change and transform the international system. One of those crises is epidemics and pandemics that are as old as the human history and cause serious economic, political, social and societal impacts. Similar to other pandemics such as the Black Death, smallpox, yellow fever, cattleplague and Spanish Flue that have been witnessing since the 14thcentury, the recent COVID-19 has turned into a global crisis with its potential to lead to serious impacts on the international system. COVID-19 caused by novel corona virus (SARS-COV-2) is the first universal disaster of the twenty-first century. It was first reported in Wuhan province of China in December 2019. Although COVID-19 emerged as a global health problem, its impacts can be recognised in various dimensions of the international system ranging from health sector to supply chains from economic and social relations to global politics and international relations. As the first-breaking point of the 21st century, COVID-19 crisis has the capacity to transform the national, regional and global politics. It has revealed the internal contradictions within the ongoing neo-liberal system and urged a systemic transformation. Although the current conditions do not allow to make certain judgements about the scope and path of this transformation, the developments since the beginning of the crisis have suggested that the main dynamics that will shape the new world order would be the states. Post COVID-19 era signals a less globalised world where the main determining forces would be the strong states and national actions rather than international cooperation. This study tries to evaluate the possible economic and political impacts of COVID-19 pandemic on the international system and argues that this pandemic has become a vital test for the national, supra-national and international actors of the system among which, the states have appeared as the only ones that could prove their success under the unexpectedly chaotic circumstances. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Küresel krizler, krizin niteliğine göre, uluslararası sistemi büyük ölçüde etkileyen, değiştiren veya dönüştüren krizlerdir. Söz konusu krizlerden biri; insanlık tarihi kadar eski olan ve uluslararası sistem üzerinde çok ciddi ekonomik, siyasi, sosyal ve toplumsal etkilere yol açan salgınlar/pandemilerdir. 14. yüzyıldan itibaren farklı dönemlerde gözlenen veba salgını, çiçek hastalığı, sarıhumma, Afrika sığır vebası ve İspanyol Gribi gibi bugün yaşanan COVID-19 pandemisi de uluslararası sistem üzerinde çokciddi etkiler bırakacak küresel bir krizdir. İlk olarak, Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıktığı belirtilen ve kısa zaman diliminde hızla tüm dünyaya yayılan, yeni tip korona virüsün (SARS-COV-2) neden olduğu COVID-19 yirmi birinci yüzyılın ilk evrensel felaketidir ve küresel bir sağlık sorunu olarak ortaya çıkmış olsa da; sağlık sektöründen tedarik zincirlerine, ekonomik ilişkilerden sosyal ilişkilere, küresel siyasetten uluslararası ilişkilere kadar hayatın her alanını etkilemiştir. Mevcut düzende süregiden sorunları daha da görünür kılan, bu sorunlara yeni tartışma konuları da ekleyerek yirmi birinci yüzyılın ilk kırılma noktasını temsil eden bu kriz hem ulusal ve bölgesel hem de küresel siyaseti dönüştürecek kapasitededir. COVID-19 krizi ile birlikte mevcut şartlar altında süregiden neo-liberal düzenin kendi içindeki çelişkiler açığa çıkmış ve sistemsel bir dönüşüm kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu dönüşümün ölçeği ve evrileceği istikamet hakkında kesin hükümler vermek zor olsa da pandeminin başından itibaren yaşanan gelişmeler yeni dünya düzenini şekillendiren temel dinamiğin devletler olacağını söylemektedir. COVID-19 sonrası dönem; güçlü devletlerin, bireysel özgürlükler yerine toplumsal ihtiyaçların ve uluslararası işbirliği yerine ulusal eylemlerin ağır basacağı daha az küresel bir dünyanın işaretlerini vermektedir. Bu çalışma COVID-19 pandemisinin uluslararası sistem üzerindeki olası siyasi ve iktisadi etkilerini değerlendirmekte; COVID-19’un sistemde yer alan ulusal, ulus-üstü ve uluslararası aktörler için hayati bir sınav olduğunu ve bu sınavdan varlığını kanıtlayarak çıkan en başarılı aktörün ulus-devletler olduğunu ileri sürmektedir. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Copyright of Electronic Turkish Studies is the property of Electronic Turkish Studies and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
1Doç. Dr., Lefke Avrupa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
1308-2140
10.7827/TurkishStudies.44259
145720987

banner_970x250 (970x250)

sponsored