scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

The Effects of COVID-19 Pandemic on Business Areas and Post COVID-19 Management Trends.

Additional Information
COVID-19 Pandemisinin İş Alanları Üzerine Etkileri ve Post COVID-19 Yönetim Eğilimleri.
İşletme
Business
COVID-19
Management
Management trends
Post COVID-19
Post COVID-19 management
Post COVID-19 yönetim
Yönetim
Yönetim eğilimleri
İşletme
Post COVID-19 yönetim
Yönetim
Yönetim eğilimleri
Language of Keywords: English; Turkish
The world has faced a crisis that severely shook all its mechanisms and established order, and this crisis, called the COVID-19 pandemic, has shown that almost all known systems and familiar methods do not work. The aim of this research is to reveal the effects and trends of the COVID-19 pandemic, which is one of the serious crises in modern human history due to its global and multidimensional effects, on organizational management. In the study, secondary type open data obtained as a result of official statistical data, reports and research of national and international organizations were used, and the trends regarding the expected permanent changes in organization management after the COVID-19 pandemic were investigated by projection and interpolation methods. With the COVID-19 pandemic, it is suggested that some concepts that were brought to the agenda or that were ignored or not noticed before the crisis may become permanent prominent trends. In addition, it is predicted that some trends applied before the pandemic will become more prominent in the Post COVID-19 period and some trends may have less orientation. In the Post COVID-19 period, managements can be expected to create healthy and renewed physical work areas, green jobs, improved human relations, healthy, natural and flexible organizational structures. In the Post COVID-19 pandemic period, sustainability, flexibility, green jobs, back to nature, more organic and healthy organizations, more intensive use of technology, empathic communication, health improvement and crisis management mechanisms, strategy revision, and different and effective approaches in supply chain management are predicted to be permanent and valid concepts for leaders and managements. On the other hand, approaches such as globalism, discrimination and focusing only on making money can be expected to be questioned. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Dünya, tüm mekanizmalarını ve kurulu düzenini şiddetle sarsan bir krizle yüzleşti, COVID-19 pandemisi olarak adlandırılan bu kriz, neredeyse bilinen tüm sistem ve bilindik yöntemlerin işe yaramadığını göstermiştir. Modern insanlık tarihinde, küresel ve çok boyutlu etkileri nedeni ile ciddi krizlerden birisi olan COVID-19 pandemisinin organizasyon yönetimi üzerindeki etki ve eğilimlerinin ortaya konulması, bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmada, ulusal ve uluslararası kuruluşlara ait resmi istatistik veriler, rapor ve araştırmalar sonucunda elde edilen ikincil tür açık verilerden yararlanılmış, projeksyon ve interpolasyon metotları ile organizasyon yönetimlerinde COVID-19 pandemisi sonrasında beklenen kalıcı değişimlere ilişkin eğilimler araştırılmıştır. COVID-19 pandemisi ile beraber, gündeme gelen veya kriz öncesinde önemsenmeyen ya da dikkat çekmeyen bazı kavramların kalıcı olarak öne çıkan eğilimler haline gelebileceği ortaya konulmaktadır. Ayrıca pandemi öncesinde uygulanmakta olan bazı akımların Post COVİD-19 döneminde daha fazla öne çıkacakları bazı akımların ise daha az yönelime sahip olabilecekleri öngörülmektedir. Post COVİD-19 döneminde yönetimlerden; sağlıklı ve yenilenmiş fiziksel iş alanları, yeşil işler, iyileştirilmiş insan ilişkileri, sağlıklı, doğal ve esnek örgütsel yapıları oluşturmaları beklenebilir. COVID-19 pandemisi sonrası dönemde liderler ve yönetimler için; sürdürülebilirlik, esneklik, yeşil işler, doğaya dönüş, daha organik ve sağlıklı organizasyonlar, daha yoğun teknoloji kullanımı, empatik iletişim, sağlığa yönelik iyileştirme ve kriz yönetim mekanizmaları, strateji revizyonu ve tedarik zinciri yönetiminde farklı ve etkin yaklaşımların kalıcı ve geçerli kavramlar olacağı öngörülmektedir. Buna karşın küresellik, ayrımcılığın, sadece para kazanmaya odaklılık gibi yaklaşımların sorgulanmaları beklenebilir. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Copyright of Turkish Studies - Social Sciences is the property of Electronic Turkish Studies and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
1Dr. Öğr. Üyesi, Iğdır Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
2667-5617
10.47356/TurkishStudies.47192
149662031

banner_970x250 (970x250)

sponsored