scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE YENİ BİR KUVVET ÇARPANI: SİBER SAVAŞLAR ÜZERİNE BİR VAKA ANALİZİ. (Turkish)

Additional Information
A NEW FORCE MULTIPLIER IN INTERNATIONAL RELATIONS: A CASE STUDY OF CYBER WARFARE. (English)
War has been carried out differently throughout history. Evolving conditions, coupled with technological advancements, has altered the nature of the war. The extentand the adverse impacts of wars, which were initially performed with rudimentary weapons, have also displayed dramatic changes paralel to the developments in warfare technology. This change is the outcome of a process that lasted forcenturies. Cyber warfare that has become the Tier One issues for many countries is the ultimate chain of this process. This study utilized a purposeful sampling method to select nine cases among the important cyberwar events that have occurred from the 1900s to the present day. The selected events were the med by using the Case Study approach through the NVIVO qualitative analysis program. The maticanalys is revealed that cyberwars went through three main phases, World War II, the Cold War, and the Millennium Phases. Our study has revealed that cyberwarfare, which had limited effects in the Cold War and WWII, may cause destructive effects paralel to the developments in malware writing and cryptography in the 2000s as well as the intrusion of the internet-based applications in all areas of life. Our analysis has shown that cyberwarfare is conducted to achieve various goals including administering convention altogether with cyber warfare, coercing another state to accept the sanctions, destroying critical infrastructures of enemy countries, and providing psychological superiority over the public opinion of the hostile country during the political dispute. In the discussion section, the lessons learned from cyberwarfare cases are interpreted. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Savaş her çağda farklı şekilde gerçekleştirilmiş, gelişen koşullar ve teknoloji savaşın doğasını değiştirmiştir. Başlangıçta, basit silahlarla icra edilen savaşlar ve sonuçları, gelişen silah teknolojisi doğrultusunda kapsamlı bir biçimde değişmiştir. Bu değişim bir anda meydana gelmemiş yüzlerce yıllık bir sürecin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde pek çok ülkenin gündemini meşgul eden "siber savaşlar"bu sürecin son halkalarından birisidir. Çalışmamızda 1900'lü yıllardan günümüze kadar meydana gelmiş önemli siber savaş olayları arasından amaçlı örneklem yöntemi ile dokuz olay seçilmiştir. Seçilen olaylar, Vaka analizi metodu kullanılarak, NVIVO nitel analiz programı vasıtasıyla temalandırılmıştır. Tematik analiz, siber savaşların İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş ve Milenyum Evreleri olarak üç ana evreden geçtiğini ortaya koymuştur. Çalışmamız ilk örneklerine soğuk savaş ve İkinci dünya savaşında sınırlı etkiye sahip olan siber savaşın, 2000'li yıllarda zararlı yazılım ve kriptografi alanlarında meydana gelen değişim ve internet tabanlı uygulamaların hayatın her alanında yaygınlaşmasıyla yıkıcı etkilere neden olabileceğini ortaya koymuştur. Analizimiz, milenyum evresinde siber savaşın konvansiyonel bir savaşla koordineli olarak bir başka devlete isteklerini kabul ettirmek, düşman ülkelerin kritik alt yapılarını tahrip etmek, siyasi anlaşmazlık esnasında hasım ülkenin kamuoyu üzerinde psikolojik üstünlük sağlamak gibi amaçlarla işlendiğini göstermiştir. Tartışma bölümünde siber savaş vakalarından alınan dersler yorumlanmıştır. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Copyright of Journal of the Institute of Social Sciences Cankiri Karatekin University / Cankiri Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi is the property of Cankiri Karatekin University, Institute of Social Sciences and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
sponsored