scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Valdžios, verslo ir piliečių elektroninės sąveikos plėtra Lietuvoje: viešųjų elektroninių paslaugų poreikis kaimiškuosiuose regionuose.

Additional Information
Development of Electronic Interaction among Government, Business and Citizens in Lithuania: The Need for E-Services in Rural Regions.
In this article the empirical data about the usage of e-services by rural dwellers and small and medium enterprises are presented. The survey was carried out all over Lithuania with the purpose to analyze the peculiarities how small and medium enterprises (SME) and rural dwellers use e-services and to distinguish a demand for e-services in rural Lithuanian regions. The results show that the use of e-services among SMEs is determined by the general demand of communication with concrete state institutions. Citizens usually use public services in traditional ways; electronic means are used very rarely. However, making comparison between citizens who use public e-services at least once with those who use e-services constantly, it was noticed that e-services are quite popular, especially talking about such services as e-services of involvement in higher education, public libraries, employment agencies, e-government, post, city public transport and public information announcement. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Šio straipsnio tikslas -- atskleisti Lietuvos kaimiškųjų regionų smulkiojo bei vidutinio verslo įmonių ir gyventojų naudojimosi e. paslaugomis bruožus bei poreikį jomis naudotis. Pagrindinis dėmesys straipsnyje skiriamas empirinių duomenų analizei. Parodyta, kad kaimiškųjų regionų smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių naudojimąsi e. paslaugomis labiausiai lemia bendravimo su konkrečiomis valdžios institucijomis poreikis: verslo atstovai labiausiai naudojasi SODROS ir Valstybinės mokesčių inspekcijos teikiamomis e. paslaugomis. Aptarta dabartiniai e. paslaugų trūkumai, nesinaudojimo e. paslaugomis priežastys bei galimi paslaugų poreikio didinimo būdai. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
sponsored