scroll to top
0
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

VERSLO SUBJEKTŲ SANDORIŲ SUDARYMO GALIMYBĖS TAIKANT VIRTUALIŲ TARPININKŲ TEIKIAMAS ELEKTRONINES PASLAUGAS. (Lithuanian)

Additional Information
OPPORTUNITIES OF E-SERVICE PROVIDING INTERMEDIARIES IN TRANSACTIONS OF BUSINESS SUBJECTS. (English)
The aim of this research: to analyze the transaction methods and tools through a virtual intermediary providing electronic services and functions based on virtual agent generated added value to small and medium-sized business enterprises (SMB) based on transaction cost theory. Used methodology: through a complex and multi-faceted relationship analysis examining the virtual intermediary services to small and medium-sized enterprises, evaluating their performance, highlighting the added component of the value chain and benefits. The research methodology is based on the scientific literature, generalization and comparative analysis. The practical significance: the activities of business enterprises (corporations, organizations) are profitable, if usage of Information and Communication Technologies (ICT) is effective. ICT is becoming increasingly important in reducing business operating costs. E-services used in business transactions acquire special significance. European Union (EU) in the inner space in more than 20 million of SMEs and their work areas include more than 170 activities. Both internal and external competition encourages SME operators to increase operational efficiency. The article analyzes the cost-cutting options related to services provided by virtual intermediaries and has practical significance in the national and international companies. Originality/value: looking at cost reduction opportunities through a virtual agent functionality and value-added SME operator justification. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Tyrimo tikslas - išanalizuoti sandorių sudarymo metodus ir priemones, taikant virtualaus tarpininko, teikiančio elektronines paslaugas, atliekamas funkcijas ir pagrįsti virtualaus tarpininko generuojamą pridėtinę vertę smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams remiantis sandorių kaštų teorija. Metodologija - pasitelkus sudėtingų ir daugialypių santykių analizės priemones nagrinėjamos virtualių tarpininkų paslaugos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, vertinama jų veikla, išskiriant pridėtinės vertės grandinės komponetus ir teikiamą naudą. Tyrimo metodika grindžiama mokslinės literatūros analize, apibendrinimo bei palyginamosios analizės metodais. Praktinė reikšmė - verslo subjektų (įmonių, įstaigų, organizacijų) veikla pasiteisina tik tuo atveju, kai yra pelninga. Informacinės komunikacinės technologijos (IKT) įgauna vis didesnę reikšmę mažinant verslo įmonių veiklos kaštus. E. paslaugos, sudarant sandorius, įgyja ypatingą reikšmę. Europos Sąjungos (ES) vidinėje erdvėje veikia daugiau nei 20 milijonų SVV subjektų, jų darbinės sritys apima daugiau nei 170 veiklos krypčių. Tiek vidinė, tiek išorinė konkurencija skatina SVV subjektus didinti veiklos efektyvumą. Straipsnyje nagrinėja mos kaštų mažinimo galimybės, susijusios su paslaugomis, kurias teikia virtualūs tarpininkai, turi praktinės reikšmės nacionalinėje tarptautinėje įmonių veikloje. Originalumas/vertingumas - nagrinėjamos kaštų mažinimo galimybės, taikant virtualaus tarpininko funkcijas, ir jo kuriamos pridėtinės vertės SVV ūkio subjektui pagrindimas. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Copyright of Social Technologies / Socialines Technologijos is the property of Mykolas Romeris University and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
sponsored