scroll to top
0
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "AND COVID-19 Subject OR COVID-19 pandemic Subject OR SARS-CoV-2 Subject OR SARS-CoV-2 Delta variant Subject OR SARS-CoV-2 Omicron variant Subject "

1 - 10 of 24 results for
 "AND COVID-19 Subject OR COVID-19 pandemic Subject OR SARS-CoV-2 Subject OR SARS-CoV-2 Delta variant Subject OR SARS-CoV-2 Omicron variant Subject "
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

Å falle mellom alle stoler under koronapandemienKulturarbeidere med multiple tilknytningsformer til arbeidslivet

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for velferdsforskning, Vol 26, Iss 1, Pp 1-16 (2023)

Abstract: Da koronapandemien rammet Norge, var det avgjørende at myndighetene kom med treffsikre kompenserende tiltak mot inntektstap. En særlig sårbar gruppe var yrkesutøvere uten fast ansettelse med flere tilknytningsformer samtidig. Ett år ut i pandemien gjor...

Organisasjoners involvering i og innflytelse på offentlig politikk under koronapandemien: Pluralisering eller korporatisering?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, Vol 38, Iss 3, Pp 81-100 (2022)

Abstract: I denne artikkelen undersøker vi i hvilken grad det skjedde endringer i organisasjoners kontakt med offentlige beslutningstakere og påvirkning på politiske beslutningsprosesser under koronapandemien. Mer konkret ser vi nærmere på endringer i organisasj...

Implikasjoner av hjemmeskole under covid-19-pandemien: en systematisk hurtigoversikt over skandinaviske studier

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for velferdsforskning, Vol 24, Iss 2, Pp 1-17 (2022)

Abstract: Som følge av covid-19-pandemien som brøt ut i 2020, gjennomførte de fleste land i verden i perioder helt eller delvis stengning av skoler for barn og ungdom. Det er behov for å undersøke hvilke implikasjoner skolestengning og overgang til hjemmeskole h...

«Kan vi hjelpe når krisa rammer?»Barnevern, smittevern og store forskjeller i tjenestene under covid-19-pandemien

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for velferdsforskning, Vol 24, Pp 1-14 (2021)

Abstract: Covid-19-pandemien og nedstengningen av Norge førte til en unik situasjon hvor barn og unge stod uten arenaer som barnehage, skole og fritidsaktiviteter. Det ble uttrykt særlig bekymring for utsatte barn og unge. Barneverntjenesten har et særskilt ansv...

Krisesentre i Norge og covid-19

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for velferdsforskning, Vol 24, Pp 1-14 (2021)

Abstract: I denne artikkelen diskuterer vi, med utgangspunkt i en studie om krisesentre, hvordan covid-19-pandemien har påvirket sentrenes virksomhet og deres arbeid med å hjelpe personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. Studien ble gjennomført i to omg...

Helsetenestebruk før og etter covid-19 for personar fødd i Ukraina

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for velferdsforskning, Vol 26, Iss 2, Pp 1-9 (2023)

Abstract: Bakgrunn: Meir kunnskap trengs om korleis covid-19-smitte påverkar helsetenestebruk på tvers av fødeland, for å vurdere behovet for helsetenester i samband med eit stort tal på ukrainske flyktningar til Noreg. Materiale og metode: Vi nytta registerbase...

Unge voksnes overganger mellom skole og arbeid under COVID-19 pandemien

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 40, Iss 1, Pp 1-16 (2023)

Abstract: Nedgang i unge voksnes jobbmuligheter under pandemien bidro til å redusere de individuelle kostnadene ved å investere i utdanning. Samtidig fikk en del utdanningsprogram økt kapasitet. Studien beskriver avgangskull fra videregående opplæring (VGO) og b...

Medierepertoar i forandring – da koronapandemien kom til Norge

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Norsk Medietidsskrift, Vol 30, Iss 1, Pp 1-17 (2023)

Abstract: Nedstengingen 12 mars 2020 førte med seg drastiske endringer i hverdagsliv og mediebruk. Basert på en kvalitativ undersøkelse med 552 respondenter, analyserer artikkelen endringer i medierepertoar i de første dramatiske månedene av koronaepidemien i No...

Pedagogisk slöjd i post-pandemitid

Publication Type: Academic Journal

Source(s): FORMakademisk, Vol 16, Iss 3 (2023)

Abstract: Slöjd inom grundläggande utbildning kännetecknas av att elever, lärare och slöjdmaterial är i interaktion. Lärandet sker i ändamålsenliga, välutrustade lärmiljöer med utrymme för kreativitet och individuella lösningar. På grund av Covid-19 pandemin, ko...

Tillit, følelser, normer og sosial distansering: En longitudinell studie av den norske befolkningen under Covid-19-pandemien

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, Vol 38, Iss 3, Pp 63-80 (2022)

Abstract: Artikkelen undersøker forklaringer på etterlevelse av råd om sosial distansering under Covid-19-pandemien i den norske befolkningen, med vekt på tillit, følelser og sosiale normer. I tråd med teoretiske forventninger er tillit til myndighetene viktig f...

sponsored