scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "arbeidstilbud"

1 - 10 of 27 results for
 "arbeidstilbud"
Results per page:

Betydningen av pensjonsreformen for arbeidstilbud og offentlige finanser

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 36, Pp 266-281 (2019)

Abstract: Hovedformålet med pensjonsreformen fra 2011 er å gjøre offentlige finanser mer robuste overfor den kommende økningen i antall alderspensjonister per yrkesaktiv. Dette skal primært skje gjennom økt arbeidsinnsats. Våre analyser viser at 2011-reformen ov...

Innvandreres pensjoneringsatferdThe retirement behavior of immigrants

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 39, Iss 1, Pp 1-17 (2022)

Abstract: Sammendrag Innvandrerandelene i den eldre befolkningen vil øke sterkt de nærmeste årene. Tradisjonelt har innvandrere fra lavinntektsland hatt en tilbøyelighet til å forlate arbeidslivet tidligere enn norskfødte, også betinget på yrkesdeltakelse fram t...

Sysselsettingseffekter av pensjonsreformen – avhenger de av helsetilstand?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 37, Pp 4-19 (2020)

Abstract: Denne analysen undersøker om dårlig helse hindrer individer fra å kunne øke sitt arbeidstilbud slik pensjonsreformen la opp til. Vi analyserer effekten av reformen på arbeidsdeltakelse og avtalte timer i arbeid for mennesker med ulik helsetilstand før ...

Hvordan påvirker økt bruk av vilkår for sosialhjelp sysselsetting og lønnsfordeling?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 35, Pp 4-22 (2018)

Abstract: Artikkelen evaluerer virkninger av vilkår knyttet til arbeid eller annen aktivitet til unge sosialhjelpsmottakere. Artikkelen utnytter variasjon i praksis innen sosialkontor som kommer fra økt bruk av vilkår fra forskjellig tidspunkt i forskjellige k...

«Her kan alle jobbe, liksom, og være seg sjøl»En tematisk analyse av hva arbeidstakere med utviklingshemming forteller om dagsenter

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for Omsorgsforskning, Vol 8, Iss 3, Pp 1-12 (2022)

Abstract: Dagsenter gir aktivitets- og arbeidstilbud til mange av dem som av ulike årsaker står utenfor ordinært arbeidsliv, blant annet mennesker med utviklingshemming. Dagsenter regnes ofte først og fremst som et sosialt tiltak. Vår empiri er samlet inn på et ...

Enticing even higher female labor supply: the impact of cheaper day care.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Review of Economics of the Household; Dec2015, Vol. 13 Issue 4, p815-836, 22p

Abstract: Copyright of Review of Economics of the Household is the property of Springer Nature and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may pr...

LABOUR SUPPLY EFFECTS OF AN EARLY RETIREMENT PROGRAMME.

Publication Type: Report

Source(s): Labour Supply Effects of an Early Retirement Programme; 2001, p2-27, 41p, 9 Charts, 15 Graphs

BackMatter.

Publication Type: Book

Source(s): Incentives & Redistribution in the Welfare State; 1998, p217-247, 31p

Cash-Benefit Policy and Childbearing Decisions in Norway.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Marriage & Family Review; 2010, Vol. 46 Issue 3, p149-169, 21p, 6 Charts, 5 Graphs

Abstract: Copyright of Marriage & Family Review is the property of Taylor & Francis Ltd and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, do...

Childcare Cash Benefits and Fertility Timing in Norway.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): European Journal of Population; Feb2009, Vol. 25 Issue 1, p67-88, 22p, 7 Charts

Abstract: Copyright of European Journal of Population is the property of Springer Nature and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, d...

sponsored