scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "e-services"

1 - 10 of 21 results for
 "e-services"
Results per page:

Elektroninis vadovavimas darbuotojams vietos savivaldoje: koncepcinė analizė ir literatūros apžvalga.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Viesoji Politika ir Administravimas. 2022, Vol. 21 Issue 1, p111-128. 18p.

Abstract: Ligšioliniuose moksliniuose tyrimuose informacinių komunikacinių technologijų (IKT) naudojimas vietos savivaldos lygmeniu dažniausiai siejamas su procesais, vykstančiais tarp organizacijos ir piliečių, t. y. elektroninėmis paslaugomis ir jų teikimu. E....

Valdžios, verslo ir piliečių elektroninės sąveikos plėtra Lietuvoje: viešųjų elektroninių paslaugų poreikis kaimiškuosiuose regionuose.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Viesoji Politika ir Administravimas. 2008, Vol. 23, p68-77. 10p. 1 Chart, 5 Graphs.

Abstract: Šio straipsnio tikslas -- atskleisti Lietuvos kaimiškųjų regionų smulkiojo bei vidutinio verslo įmonių ir gyventojų naudojimosi e. paslaugomis bruožus bei poreikį jomis naudotis. Pagrindinis dėmesys straipsnyje skiriamas empirinių duomenų analizei. Par...

A SCIENTIFIC-METHODICAL APPROACH TO THE EVALUATION OF ELECTRONIC GOVERNMENT IN THE REGIONS OF UKRAINE.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Viesoji Politika ir Administravimas. 2022, Vol. 21 Issue 4, p407-422. 16p.

Abstract: Straipsnyje teigiama, kad elektroninės valdžios plėtra yra svarbi viešosios valdžios efektyvumo didinimo kryptis informacinės visuomenės kūrimo sąlygomis. Šiuolaikinė globalizacijos tendencijų raida lemia e. valdžios raidos regionuose stebėsenos ir ana...

EXAMINING THE INDICATORS OF PUBLIC SERVICES PERFORMANCE: THE CASE OF ALBANIA.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Viesoji Politika ir Administravimas. 2020, Vol. 19 Issue 4, p183-194. 12p.

Abstract: Politinius pokyčius po 90-ųjų lydėjo dideli ekonominiai pokyčiai, perėję iš centralizuotos į decentralizuotą ekonomiką. Per pastaruosius du dešimtmečius viešasis sektorius Albanijoje išgyveno dramatiškus pokyčius, daugiausia struktūriniu aspektu. Strai...

ELEKTRONINĖS PRISIRAŠYMO PASLAUGOS ANALIZĖ VARTOTOJŲ POŽIŪRIU.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Health Policy & Management / Sveikatos Politika ir Valdymas. Dec2019, Vol. 1 Issue 11, p81-95. 15p.

Abstract: Pamatuoti teikiamą elektroninių paslaugų naudą yra sunku dėl informacijos ir ryšių technologijų taikymo įvairovės bei greitos transformacijos. Sveikatos priežiūros sferoje atsiranda dar daugiau sunkumų dėl šios srities specifiškumo ir plataus suinteres...

E. SVEIKATOS PASLAUGŲ NAUDOTOJO PORTRETAS LIETUVOJE.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Health Policy & Management / Sveikatos Politika ir Valdymas. 2014, Vol. 2 Issue 7, p31-47. 17p.

Abstract: Įvadas. Lietuvos e. sveikatos sistemos plėtra išgyveno ne vieną iššūkį ir nesėkmę, kai įdėtos pastangos neatnešė tikėtinų rezultatų, tačiau taip pat reikia pripažinti ir nemenkus proveržius kuriant atskiras jos dalis. Vis dėlto norint kryptingai tobuli...

THE PERSPECTIVES OF SMALL AND MEDIUM- SIZED ENTERPRISES ON PARTICIPATION IN PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATION.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Viesoji Politika ir Administravimas. 2021, Vol. 20 Issue 2, p271-283. 13p.

Abstract: Viešojo sektoriaus modernizavimas pastebimas daugelio Europos šalių viešojo administravimo sistemose. Pasitelkiant naujausius ir pažangiausius naujosios viešosios vadybos modelius siekiama pereiti nuo tradicinio centralizuoto hierarchinio valdymo prie ...

VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOS VEIKLOS EFEKTYVUMO VERTINIMAS.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Socialiniu Mokslu Studijos. 2010, Vol. 3 Issue 7, p163-176. 14p. 2 Charts, 7 Graphs.

Abstract: Anotacija. Veiklos efektyvumo didinimas ir jo maksimizavimas yra vienas pagrindinių kiekvienos įstaigos tikslų. Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos veikla gerėja, tačiau noras pasiekti dar didesnį efektyvumą reikalauja permainų. VšĮ Centro poliklinika...

Elektroninių viešųjų paslaugų teikimo ypatumai Šakių rajono savivaldybėje.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Viesoji Politika ir Administravimas. 2013, Vol. 12 Issue 3, p456-470. 15p.

Abstract: Straipsnyje remiantis mokslines literaturos ir atlikto tyrimo analize, nagrinejami svarbiausi informaciniu technologiju ypatumai ir vaidmuo viešojo administravimo procesuose. Autoriai apibrežia elektronines valdžios ir elektroniniu paslaugu savokas. An...

Participatory Process in Public Organisations for Regional Development: the Case of Latvia.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Viesoji Politika ir Administravimas. 2019, Vol. 18 Issue 3, p85-94. 10p.

Authors:

Abstract: Pastaraisiais metais daugėja tyrimų ir politinių diskusijų dėl piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesą siekiant darnaus vystymosi tikslų. Tyrėjai ir politikos formuotojai plėtoja skirtingus metodus, kaip įtraukti suinteresuotąsias šalis į viešą...

sponsored