scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Chen W"

1 - 10 of 323,617 results for
 "Chen W"
Results per page:

Activation of Dynamin-Related Protein 1 and Induction of Mitochondrial Apoptosis by Exosome-Rifampicin Nanoparticles Exerts Anti-Osteosarcoma Effect

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Nanomedicine, Vol Volume 17, Pp 5431-5446 (2022)

Authors:

Abstract: Wenkai Chen,1,2,* Wenping Lin,3,* Naichun Yu,1,2,* Linlin Zhang,1,2,* Zuoxing Wu,2 Yongjie Chen,1,2 Zongguang Li,1,2 Fengqing Gong,1,2 Na Li,2 Xiaohui Chen,4 Xu He,3 Yue Wu,5 Xiangchen Zeng,1,2 Yuting Yueh,1,2 Ren Xu,2,4,6,* Guangro...

View details

A Retrospective Evaluation of Pregnancy Outcomes Following Bariatric Surgery: A Single-Center Experience

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy, Vol Volume 15, Pp 3669-3678 (2022)

Authors:

Abstract: Xiufang Wang,1,* Jia Liu,1,* Andong He,1 Zhiyong Dong,2– 4 Xiaomei Chen,2– 4 Shuqing Yu,2– 4 Lilian Gao,2– 4 Huaxi Wang,2– 4 Wenhui Chen,2– 4 Ruixiang Hu,2– 4 Shuwen Jiang,2– 4 Jianxue Wang,2– 4 Yuan Chen,2– 4 Cunchuan Wang,2– 4 Wah Yang,2– 4 R...

View details

Pacemaker Associated Aspergillus fumigatus Endocarditis: A Case Report

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Infection and Drug Resistance, Vol Volume 16, Pp 329-335 (2023)

Authors:

Abstract: Wanyuan Chen,1,2 Youqi Ji,2 Xin Hong,2 Yongze Zhu,2 Xiaoyu Gou,2 Mengyuan Chen,2 Huoyang Lv,2 Yumei Ge1– 3 1Department of Pathology, Cancer Center, Zhejiang Provincial People’s Hospital, Affiliated People’s Hospital, Hangzhou Medical College, Hangzhou,...

View details

Metabolomics of Extracellular Vesicles: A Future Promise of Multiple Clinical Applications

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Nanomedicine, Vol Volume 17, Pp 6113-6129 (2022)

Authors:

Abstract: YaLi Wu,1,* WenJuan Chen,1,* Mengfei Guo,1 Qi Tan,1 E Zhou,1 Jingjing Deng,1 Minglei Li,1 Jiangbin Chen,1 Zimo Yang,1 Yang Jin1– 3 1Department of Respiratory and Critical Care Medicine, Key Laboratory of Respiratory Diseases of National Health ...

View details

Clinical Characteristics, Microbiology, and Risk Factors for Mortality of Pre-Engraftment and Post-Engraftment Bloodstream Infection in Hematopoietic Stem Cell Transplantation Recipients

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Infection and Drug Resistance, Vol Volume 15, Pp 6893-6905 (2022)

Authors:

Abstract: Weihao Chen,1– 4 Yanmin Zhao,1– 4 Yi Luo,1– 4 Jian Yu,1– 4 Huarui Fu,1– 4 Xiaoyu Lai,1– 4 Lizhen Liu,1– 4 Yishan Ye,1– 4 Jingsong He,1– 4 Jie Sun,1– 4 Weiyan Zheng,1– 4 Yi Zhao,1– 4 Guoqing Wei,1– 4 Zhen Cai,1– 4 He Huang,1– 4 Jimin Shi1– 4 1Bone Marro...

View details

Mussel-Based Biomimetic Strategies in Musculoskeletal Disorder Treatment: From Synthesis Principles to Diverse Applications

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Nanomedicine, Vol Volume 18, Pp 455-472 (2023)

Authors:

Abstract: Yajie Yu,1– 3,* Bin Lv,1,* Juntao Wu,1 Wei Chen2,3 1Department of Orthopaedics, Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, People’s Republic of China; 2Department of Pharmacology, School of Bas...

View details

Oral Health Behaviors and Oral Health-Related Quality of Life Among Dental Patients in China: A Cross-Sectional Study

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Patient Preference and Adherence, Vol Volume 16, Pp 3045-3058 (2022)

Authors:

Abstract: Ran An,1,2 Siyu Li,3 Qianqian Li,4 Yuan Luo,2 Zitong Wu,1,2 Meizi Liu,2 Wenfeng Chen1 1Teaching and Research Section of Clinical Nursing, Xiangya Hospital Central South University; 2Xiangya School of Nursing, Central South University, Changsha, Hunan P...

View details

Study on the Detection and Infection Distribution of Multidrug-Resistant Organisms in Different Specimens

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Infection and Drug Resistance, Vol Volume 15, Pp 5945-5952 (2022)

Authors:

Abstract: Zhanjie Li,1 Ying Zhang,2 Weihong Zhang,1 Yongxiang Zhang,1 Suming Zhou,3 Wensen Chen,1 Yun Liu4,5 1Department of Infection Control, The First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing, People’s Republic of China; 2Department of Infect...

View details

Derivation and Validation a Risk Model for Acute Kidney Injury and Subsequent Adverse Events After Cardiac Surgery: A Multicenter Cohort Study

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of General Medicine, Vol Volume 15, Pp 7751-7760 (2022)

Authors:

Abstract: Hang Zhang,1,2,* Min Yu,3,* Rui Wang,1 Rui Fan,1 Ke Zhang,4 Wen Chen,1 Xin Chen1 1Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Nanjing First Hospital, Nanjing Medical University, Nanjing, 210006, People’s Republic of China; 2Department of...

View details

Elevated Serum Uric Acid/Albumin Ratio as a Predictor of Post-Contrast Acute Kidney Injury After Percutaneous Coronary Intervention in Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Inflammation Research, Vol Volume 15, Pp 5361-5371 (2022)

Authors:

Abstract: Yeshen Zhang,1,2,* Zhengrong Xu,3,* Wenfei He,4,* Zehuo Lin,1,2 Yaoxin Liu,1,2 Yining Dai,1,2 Wei Chen,5 Weikun Chen,1,2 Wenlong He,1,2 Chongyang Duan,6 Pengcheng He,1,2 Yuanhui Liu,1,2 Ning Tan1,2 1Department of Cardiology, Guangdong Cardi...

View details
sponsored