scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Li X"

1 - 10 of 550,611 results for
 "Li X"
Results per page:

Individuals with Bipolar Disorder Have a Higher Level of Homocysteine Than Major Depressive Disorder: A Retrospective Chart Review and Observational Study

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Neuropsychiatric Disease and Treatment, Vol Volume 18, Pp 2671-2682 (2022)

Authors:

Abstract: Miao Zhao, Tengteng Liu, Sufang Qi, Wenjie Li, Xin Liu, Xinming Li, Guanglei Xun Department of Psychiatry, Shandong Mental Health Center, Shandong University, Jinan, People’s Republic of ChinaCorrespondence: Guanglei Xun, Department of Psychiatry, Shan...

View details

Diabetes Complications and Related Comorbidities Impair the Accuracy of FreeStyle Libre, a Flash Continuous Glucose Monitoring System, in Patients with Type 2 Diabetes

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy, Vol Volume 15, Pp 3437-3445 (2022)

Authors:

Abstract: Xiaofang Wen,1,* Nan Zeng,1,* Ningbo Zhang,1,2,* Tingting Ou,1 Xiaowei Li,1 Xiaoying Li,1 Wangen Li,1 Kang Xu,3 Tao Du1 1Department of Endocrinology, The Second Affiliated Hospital, Guangzhou Medical University, Guangzhou, 510260, People’s ...

View details

Downregulation of ST6GAL1 Promotes Liver Inflammation and Predicts Adverse Prognosis in Hepatocellular Carcinoma

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Inflammation Research, Vol Volume 15, Pp 5801-5814 (2022)

Authors:

Abstract: Ruijia Liu,1,2,* Xu Cao,1,2,* Yijun Liang,1,2 Xiaobin Li,1 Qian Jin,1 Ying Li,3 Hongbo Du,1,2 Xiaobin Zao,1,4 Yong’an Ye1,2 1Dongzhimen Hospital, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing, People’s Republic of China; 2Institute of Liver D...

View details

Study of KRAS-Related miRNA Expression in Colorectal Cancer

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Cancer Management and Research, Vol Volume 14, Pp 2987-3008 (2022)

Authors:

Abstract: Xiaobing Wu,1 Zhifa Li,1 Nanqi Huang,1 Xiaodan Li,2 Rong Chen1 1Gastrointestinal Surgery, The Third Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University, Guangzhou, People’s Republic of China; 2Blood Transfusion Department, The Third Affiliated Hospital...

View details

Effect of Transcutaneous Acupoint Electrical Stimulation on Urinary Retention and Urinary ATP in Elderly Patients After Laparoscopic Cholecystectomy: A Prospective, Randomized, Controlled Clinical Trial

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Clinical Interventions in Aging, Vol Volume 17, Pp 1751-1760 (2022)

Authors:

Abstract: Yanfang Zhang, Lirong Gong, Yuan Zhang, Shuan Dong, Jia Shi, Xiangyun Li, Yan Guo, Simeng He, Xiaoyang Wu, Shasha Liu, Huayang Liu, Lantian Zhang, Jianbo Yu Department of Anesthesiology and Critical Care Medicine, Tianjin Nankai Hospital, Tianjin Medic...

View details

Diagnosis and Treatment to a Post-Craniotomy Intracranial Infection Caused by Corynebacterium

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Infection and Drug Resistance, Vol Volume 15, Pp 6681-6687 (2022)

Authors:

Abstract: Caixia Fan,1,2 Li Gong,2 Mo An,3 Zhenglin Li,4 Xiang Li,2 Jinzhi Fang5 1Office of Drug Clinical Trials Institution, Affiliated Longhua People’s Hospital, Southern Medical University (Longhua People’s Hospital), Shenzhen, Guangdong, People’s Republic of...

View details

KXS Balances the Tryptophan Metabolism in Mild to Moderate Depressed Patients and Chronic Restraint Stress Induced Depressive Rats

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Neuropsychiatric Disease and Treatment, Vol Volume 18, Pp 2485-2496 (2022)

Authors:

Abstract: Yuanbo Wang1,2 *, Xia Li1,2 *, Rui Jing,2 Wenshan Yang,1,2 Yichen Wang,1,2 Chaochen Wang,1,2 Lei Yao,1,2 Xiaoming Cui,3 Yuan Hu2 1Graduate School of PLA General Hospital, Beijing, 100853, People’s Republic of China; 2Department of Pharmacy, Med...

View details

Epidemiological Characteristics and Clinical Manifestations of Brucellosis and Q Fever Among Humans from Northeastern Inner Mongolia

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Infection and Drug Resistance, Vol Volume 15, Pp 6501-6513 (2022)

Authors:

Abstract: Na Ta,1,2 Jingchuan Mi,2 Xiaoyan Li,2 Wei Guo,2 Gaowa Yu,3 Guojun Li,4 Shuchun Pang,5 Wuyun Bai,6 Qingjie Liu,7 Haijun Zhao,8 Guangjun Wei,9 Mengguang Fan,2 Yongjun Wen1 1School of Veterinary Medicine, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot, Pe...

View details

Associations of Inflammation with Risk of Cardiovascular and All-Cause Mortality in Adults with Hypertension: An Inflammatory Prognostic Scoring System

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Inflammation Research, Vol Volume 15, Pp 6125-6136 (2022)

Authors:

Abstract: Iokfai Cheang,1,2,* Xu Zhu,1,* Xinyi Lu,1 Xin Yue,1 Yuan Tang,1 Rongrong Gao,1 Shengen Liao,1 Wenming Yao,1 Yanli Zhou,1 Haifeng Zhang,1,3 Kai-Hang Yiu,2,4 Xinli Li1 1Department of Cardiology, The First Affiliated Hospital of Nanjing Medical Un...

View details

A Novel Dextran-Based Dual Drug Conjugate Targeted Tumors with High Biodistribution Ratio of Tumors to Normal Tissues

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Nanomedicine, Vol Volume 17, Pp 4895-4910 (2022)

Authors:

Abstract: Jiaojiao Liu,1 Naining Zhang,1 Jiaan Wu,1 Peng Dong,1 Hongshuai Lv,1 Qi Wang,1 Shenxu Wang,1 Haotong Yang,1 Si Wang,2 Xiaohai Li,2 Jinghua Hu,2 Anny Wang,2 Daisy J Li,2 Yikang Shi1 1National Glycoengineering Research Center, Shandong Key Laboratory of ...

View details
sponsored