scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Lin Y"

1 - 10 of 217,472 results for
 "Lin Y"
Results per page:

The Associated of the Risk of IVIG Resistance in Kawasaki Disease with ZNF112 Gene and ZNF180 Gene in a Southern Chinese Population

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Inflammation Research, Vol Volume 15, Pp 5053-5062 (2022)

Authors:

Abstract: Zhaojin Lu,1,* Zepeng Zheng,1,* Yufen Xu,1,* Chenlu Wang,1 Yueling Lin,1 Kun Lin,1 LanYan Fu,1 Huazhong Zhou,1 Lei Pi,1 Di Che,1 Xiaoqiong Gu1,2 1Department of Clinical Biological Resource Bank, Guangzhou Institute of Pediatrics, Guangzhou ...

View details

Manual Homogenization Improves the Sensitivity of Microbiological Culture for Patients with Pyogenic Spondylitis

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Infection and Drug Resistance, Vol Volume 15, Pp 6485-6493 (2022)

Authors:

Abstract: Yunpeng Cui,1 Chuan Mi,1 Bing Wang,1 Bo Zheng,2 Liying Sun,3 Yuanxing Pan,1 Yunfei Lin,1 Xuedong Shi1 1Department of Orthopaedics, Peking University First Hospital, Beijing, People’s Republic of China; 2Department of Clinical Pharmacology, Peking Unive...

View details

Temporal Trends and Projections of Bladder Cancer Burden in China from 1990 to 2030: Findings from the Global Burden of Disease Study

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Clinical Epidemiology, Vol Volume 14, Pp 1305-1315 (2022)

Authors:

Abstract: Zhisheng Xiang,1 Zijie Ye,2 Jingyu Ma,1 Yongtian Lin,1 Yan Zhou1 1Department of Epidemiology, Clinical Oncology School of Fujian Medical University, Fujian Cancer Hospital, Fuzhou, People’s Republic of China; 2Department of Gastroenterology, The First ...

View details

Micro/Nanostructured Topography on Titanium Orchestrates Dendritic Cell Adhesion and Activation via β2 Integrin-FAK Signals

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Nanomedicine, Vol Volume 17, Pp 5117-5136 (2022)

Authors:

Abstract: Yang Yang1,2 *, Yujing Lin1,2 *, Ruogu Xu,1,2 Zhengchuan Zhang,1,2 Wenyi Zeng,1,2 Qiong Xu,1,2 Feilong Deng1,2 1Department of Oral Implantology, Guanghua School of Stomatology, Hospital of Stomatology, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, People’...

View details

Characterization of Genetic Variants Associated with Rifampicin Resistance Level in Mycobacterium tuberculosis Clinical Isolates Collected in Guangzhou Chest Hospital, China

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Infection and Drug Resistance, Vol Volume 15, Pp 5655-5666 (2022)

Abstract: HM Adnan Hameed1– 4*, Cuiting Fang1– 4*, Zhiyong Liu,1– 3 Yanan Ju,1– 3 Xingli Han,1– 4 Yamin Gao,1– 4 Shuai Wang,1– 3,5 Gift Chiwala,1– 4 Yaoju Tan,6 Ping Guan,6 Jinxing Hu,6 Xiaoli Xiong,1– 3 Jiacong Peng,3,7 Yongping Lin,3,7 Muzammal Hussain...

View details

The Experience of Pregnant Women in the Health Management Model of Internet-Based Centering Pregnancy: A Qualitative Study

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Women's Health, Vol Volume 14, Pp 1281-1289 (2022)

Authors:

Abstract: Jiamiao Dai,1,* Yun Yu,2,* Yuchen Wang,3 Yinying Huang,4 Juan Liu,5 Yumin Lin,4 Xiaoxiao Fan,1 Mingjing Zhang,4 Xiaofang Xu,4 Jinbing Bai,6 Hong Chen,2,* Yanqun Liu1,* 1School of Nursing, Wuhan University, Wuhan, People’s Republic of Ch...

View details

Nomogram Based on Inflammatory Biomarkers to Predict the Recurrence of Hepatocellular Carcinoma—A Multicentre Experience

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Inflammation Research, Vol Volume 15, Pp 5089-5102 (2022)

Authors:

Abstract: Zehao Zheng,1,2,* Renguo Guan,3,4,* Yiping Zou,1,2,* Zhixiang Jian,2 Ye Lin,2 Rongping Guo,3,4 Haosheng Jin2 1Shantou University Medical College, Shantou, People’s Republic of China; 2Department of General Surgery, Guangdong Provincial Peop...

View details

A Bibliometric Analysis of the Top 100 Cited Articles in Anterior Cervical Discectomy and Fusion

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Pain Research, Vol Volume 15, Pp 3137-3156 (2022)

Authors:

Abstract: Xun Wang,1 Yanze Lin,1 Qiongtai Wang,1 Liqing Gao,1 Fabo Feng2 1Zhejiang Chinese Medical University, Hangzhou, Zhejiang 310053, People’s Republic of China; 2Center for Plastic & Reconstructive Surgery, Department of Orthopedics, Zhejiang Provincial Peo...

View details

Predictive Value of Combination of Procalcitonin and Predisposition, Infection, Response, and Organ Dysfunction (PIRO) System in Septic Patients with Positive Blood Cultures in the Emergency Department

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Infection and Drug Resistance, Vol Volume 15, Pp 6189-6202 (2022)

Authors:

Abstract: Long Yang,1,* Yue Lin,2,* Xiangqun Zhang,1 Bing Wei,1 Junyu Wang,1 Bo Liu1 1Emergency Medicine Clinical Research Center, Beijing Chao-Yang Hospital, Capital Medical University, & Beijing Key Laboratory of Cardiopulmonary Cerebral Resuscitation,...

View details

Serological Evidence of Hepatitis E Virus (HEV) Infection Among Ruminant Farmworkers: A Retrospective Study from Malaysia

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Infection and Drug Resistance, Vol Volume 15, Pp 5533-5541 (2022)

Abstract: Li Ping Wong,1,2 Sun Tee Tay,3 Kek Heng Chua,4 Xiang Ting Goh,4 Haridah Alias,1 Zizheng Zheng,5 Qinjian Zhao,6 Ting Wu,5 Ningshao Xia,5,7 Zhijian Hu,2 Yulan Lin2 1Centre for Epidemiology and Evidence-Based Practice, Department of Social and Preventive ...

View details
sponsored