scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Liu S"

1 - 10 of 398,655 results for
 "Liu S"
Results per page:

Effect of Transcutaneous Acupoint Electrical Stimulation on Urinary Retention and Urinary ATP in Elderly Patients After Laparoscopic Cholecystectomy: A Prospective, Randomized, Controlled Clinical Trial

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Clinical Interventions in Aging, Vol Volume 17, Pp 1751-1760 (2022)

Authors:

Abstract: Yanfang Zhang, Lirong Gong, Yuan Zhang, Shuan Dong, Jia Shi, Xiangyun Li, Yan Guo, Simeng He, Xiaoyang Wu, Shasha Liu, Huayang Liu, Lantian Zhang, Jianbo Yu Department of Anesthesiology and Critical Care Medicine, Tianjin Nankai Hospital, Tianjin Medic...

View details

Biocompatible Assessment of Erythrocyte Membrane-Camouflaged Polymeric PLGA Nanoparticles in Pregnant Mice: Both on Maternal and Fetal/Juvenile Mice

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Nanomedicine, Vol Volume 17, Pp 5899-5913 (2022)

Authors:

Abstract: Sailing Chen,1,* Dongyan Tian,1,* Xuewei Yang,1,* Qingqing Yin,1 Li Li,1 Yijing Lin,1 Shuangshuang Liu,1 Huiqian Chen,1 Mingyao Zhang,1 Jiajin Lin,2 Xiaosheng Lu,1 Ping Duan,1 Yijie Chen1,3,4 1Department of Obstetrics and Gynecology, The Se...

View details

Macrophage-Specific Cathepsin as a Marker Correlated with Prognosis and Tumor Microenvironmental Characteristics of Clear Cell Renal Cell Carcinoma

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Inflammation Research, Vol Volume 15, Pp 6275-6292 (2022)

Authors:

Abstract: Fan Zhang,1,* Jiayu Liang,1 You Lu,2,* Yongquan Tang,3 Shengzhuo Liu,1 Kan Wu,1 Fuxun Zhang,1 Yiping Lu,1 Zhihong Liu,1 Xianding Wang1 1Department of Urology, Institute of Urology, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, 610041, Peopl...

View details

C-Type Lectin Receptors-Triggered Antifungal Immunity May Synergize with and Optimize the Effects of Immunotherapy in Hepatocellular Carcinoma

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Inflammation Research, Vol Volume 16, Pp 19-33 (2023)

Authors:

Abstract: Jinkun Xia,1,2,* Haoran Ding,1,* Shujun Liu,3 Ran An,1,2 Xiaolei Shi,1– 3 Ming Chen,1 Haozhen Ren1– 3 1Department of Hepatobiliary Surgery, The Affiliated Drum Tower Hospital, Medical School, Nanjing University, Nanjing, People’s Republic of Ch...

View details

Enhancing Cutaneous Wound Healing Based on Human Induced Neural Stem Cell-derived Exosomes

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Nanomedicine, Vol Volume 17, Pp 5991-6006 (2022)

Authors:

Abstract: Jing Li,* Hong Gao,* Yue Xiong,* Ling Wang, Haojie Zhang, Fumei He, Jingxin Zhao, Shuna Liu, Liqian Gao, Ying Guo, Wenbin Deng School of Pharmaceutical Sciences (Shenzhen), Shenzhen Campus of Sun Yat-Sen University, Shenzhen, People’s Repub...

View details

Effects of Gabexate Mesylate on the Gut Microbiota and Metabolomics in Rats with Sepsis

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Inflammation Research, Vol Volume 15, Pp 6581-6594 (2022)

Authors:

Abstract: Wenju Sun,1,* Yuqing Cui,1,* Xiaojuan Zhang,1,* Yuze Wang,1 Zihao Zhang,2 Xianfei Ding,1 Huoyan Liang,1 Dong Wang,1 Yali Sun,1 Shaohua Liu,1 Xiaoguang Duan,1 Yibin Lu,3 Tongwen Sun1 1General ICU, The First Affiliated Hospital of Zhengzhou U...

View details

Nanoparticles for Chemoimmunotherapy Against Triple-Negative Breast Cancer

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Nanomedicine, Vol Volume 17, Pp 5209-5227 (2022)

Authors:

Abstract: Siyan Liu,1 Jing Li,2 Lin Gu,3 Kunzhe Wu,2 Hua Xing1 1Department of Breast Surgery, China-Japan Union Hospital of Jilin University, Changchun, People’s Republic of China; 2Department of Scientific Research Center, China-Japan Union Hospital of Jilin Un...

View details

Targeted Therapy of Atherosclerosis Vulnerable Plaque by ROS-Scavenging Nanoparticles and MR/Fluorescence Dual-Modality Imaging Tracing

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Nanomedicine, Vol Volume 17, Pp 5413-5429 (2022)

Authors:

Abstract: Yue Dai,1,2,* Xuan Sha,1,* Xiaoxi Song,1 Xiuli Zhang,1,2 Mengyuan Xing,1 Siwen Liu,1 Kai Xu,1,2 Jingjing Li1,2 1School of Medical Imaging, Xuzhou Medical University, Xuzhou, 221004, People’s Republic of China; 2Department of Radiology, Affiliat...

View details

Zinc Oxide Particles Can Cause Ovarian Toxicity by Oxidative Stress in Female Mice Model

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Nanomedicine, Vol Volume 17, Pp 4947-4960 (2022)

Authors:

Abstract: Yuanyuan Xu,1,2 Yu Zhao,2 Shanji Liu,2 Sidi Lv,3 Ling Chen,4 Wanzhen Wang,1 Yueying Feng,1 Fen Fu,1 Hengyi Xu2 1The Second Affiliated Hospital of Nanchang University, Nanchang, 330000, People’s Republic of China; 2State Key Laboratory of Food Science a...

View details

Analysis of Factors Influencing the Course of Rabies Vaccinations: One Year Study on Compliance of Rabies Vaccination Regimens in Haidian District of Beijing

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Patient Preference and Adherence, Vol Volume 16, Pp 2913-2920 (2022)

Authors:

Abstract: Wei Zhang, Yingfei Guo, Fei She, Shuangqing Liu, Xin Du, Hongsheng Liu Department of Emergency Medicine, the Fourth Medical Center, Chinese PLA General Hospital, Beijing, 100048, People’s Republic of ChinaCorrespondence: Hongsheng Liu, Department of Em...

View details
sponsored