scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Tang Y"

1 - 10 of 113,829 results for
 "Tang Y"
Results per page:

Macrophage-Specific Cathepsin as a Marker Correlated with Prognosis and Tumor Microenvironmental Characteristics of Clear Cell Renal Cell Carcinoma

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Inflammation Research, Vol Volume 15, Pp 6275-6292 (2022)

Authors:

Abstract: Fan Zhang,1,* Jiayu Liang,1 You Lu,2,* Yongquan Tang,3 Shengzhuo Liu,1 Kan Wu,1 Fuxun Zhang,1 Yiping Lu,1 Zhihong Liu,1 Xianding Wang1 1Department of Urology, Institute of Urology, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, 610041, Peopl...

View details

Associations of Inflammation with Risk of Cardiovascular and All-Cause Mortality in Adults with Hypertension: An Inflammatory Prognostic Scoring System

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Inflammation Research, Vol Volume 15, Pp 6125-6136 (2022)

Authors:

Abstract: Iokfai Cheang,1,2,* Xu Zhu,1,* Xinyi Lu,1 Xin Yue,1 Yuan Tang,1 Rongrong Gao,1 Shengen Liao,1 Wenming Yao,1 Yanli Zhou,1 Haifeng Zhang,1,3 Kai-Hang Yiu,2,4 Xinli Li1 1Department of Cardiology, The First Affiliated Hospital of Nanjing Medical Un...

View details

Increased Expression of miR-155 in Peripheral Blood and Wound Margin Tissue of Type 2 Diabetes Mellitus Patients Associated with Diabetic Foot Ulcer

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy, Vol Volume 15, Pp 3415-3428 (2022)

Authors:

Abstract: Murong Xu, Yutong Li, Ying Tang, Xiaotong Zhao, Dandan Xie, Mingwei Chen Department of Endocrinology, The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University, Hefei, Anhui, 230032, People’s Republic of ChinaCorrespondence: Mingwei Chen, Department of...

View details

The Glu69Asp Polymorphism of EME1 Gene is Associated with an Increased Risk of Hepatocellular Carcinoma in Guangxi Population, China

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of General Medicine, Vol Volume 15, Pp 7855-7866 (2022)

Authors:

Abstract: Youxin Wang,1,* Xinglei Huang,1,* Zhaohui Su,1,* Junquan He,1 Na Zhao,1 Liyun Nie,1 Yanmei Tang,1 Huiliu Zhao,2 Qingqing Nong1,3 1Department of Environmental Health, School of Public Health, Guangxi Medical University, Nanning, 530021, Peop...

View details

HIV-1 Genotypic Resistance Testing Using Sanger and Next-Generation Sequencing in Adults with Low-Level Viremia in China

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Infection and Drug Resistance, Vol Volume 15, Pp 6711-6722 (2022)

Authors:

Abstract: Qun Li,1,2 Fengting Yu,1,2 Chuan Song,1– 3 Hongxin Zhao,1,2 Qing Xiao,1,2 Xiaojie Lao,1,2 Siyuan Yang,1,2 Yunxia Tang,1,2 Fujie Zhang1,2 1Beijing Ditan Hospital, Capital Medical University, Beijing, People’s Republic of China; 2Clinical Center for HIV/...

View details

Prognostic Value of the Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio in Patients with Chronic Internal Carotid Artery Occlusion Complicated by Cerebral Infarction

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Neuropsychiatric Disease and Treatment, Vol Volume 18, Pp 2265-2271 (2022)

Authors:

Abstract: Zhuoyin Qiu,1,2,* Tingting Guo,1,2,* Xihua Sheng,1,2 Ying Tang,1,2 Huaping Du1,2 1Department of Neurology, Suzhou Ninth People’s Hospital, Suzhou, People’s Republic of China; 2Department of Neurology, Suzhou Ninth Hospital Affiliated to Soochow...

View details

Effects of Uremic Clearance Granules on p38 MAPK/NF-κB Signaling Pathway, Microbial and Metabolic Profiles in End-Stage Renal Disease Rats Receiving Peritoneal Dialysis

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Drug Design, Development and Therapy, Vol Volume 16, Pp 2529-2544 (2022)

Authors:

Abstract: Xiaosheng Li,1 Jie Zheng,1 Jian Wang,1 Xianhu Tang,1 Fengxia Zhang,1 Shufeng Liu,1 Yunqiang Liao,2 Xiaoqing Chen,1 Wenjuan Xie,1 Yang Tang3 1Department of Nephrology, The First Affiliated Hospital of Gannan Medical University, Ganzhou, 341000, People’s...

View details

Design for a Multicentre Prospective Cohort for the Assessment of Platelet Function in Patients with Hepatitis-B-Virus-Related Acute-on-Chronic Liver Failure

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Clinical Epidemiology, Vol Volume 14, Pp 997-1011 (2022)

Abstract: Xiuhua Jiang,1,* Shiqi Chai,1,* Yan Huang,2,* Zuxiong Huang,3,* Wenting Tan,4,* Yanhang Gao,5,* Xiaobo Lu,6,* Zhongji Meng,7,* Huayou Zhou,8 Wenbing Kong,8 Xiaoting Tang,1 Yujun Tang,1 Tingting Qi,1 Chengjin Liao,2 Qiaor...

View details

Psychological Interventions on Abstinence in Patients with Alcohol Use Disorder: A Systematic Review and Network Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Neuropsychiatric Disease and Treatment, Vol Volume 18, Pp 1815-1830 (2022)

Authors:

Abstract: Peiming Zhang,1 Jie Zhan,2 Shuting Wang,1 Yuyuan Tang,1 Huishan Chen,1 Yiqiao Wang,1 Xiaojing Wei,1 Hao Wen,3 Ting Pan,4 Ze Chen,1 Chunzhi Tang,1 Nenggui Xu,1 Liming Lu1 1Clinical Research and Big Data Laboratory, South China Research Center for Acupun...

View details

Whole-Genome Sequencing and Epidemiological Investigation of Tuberculosis Outbreaks in High Schools in Hunan, China

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Infection and Drug Resistance, Vol Volume 15, Pp 5149-5160 (2022)

Authors:

Abstract: Zuhui Xu,1,2,* Haican Liu,3,* Yanping Liu,4,* Yi Tang,2 Yunhong Tan,2 Peilei Hu,2 Chuanfang Zhang,2 Chongguang Yang,4 Kanglin Wan,3 Qiaozhi Wang2 1Xiangya School of Public Health, Central South University, Changsha, 410078, People’s Republi...

View details
sponsored