scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Wang J"

1 - 10 of 850,361 results for
 "Wang J"
Results per page:

A Retrospective Evaluation of Pregnancy Outcomes Following Bariatric Surgery: A Single-Center Experience

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy, Vol Volume 15, Pp 3669-3678 (2022)

Authors:

Abstract: Xiufang Wang,1,* Jia Liu,1,* Andong He,1 Zhiyong Dong,2– 4 Xiaomei Chen,2– 4 Shuqing Yu,2– 4 Lilian Gao,2– 4 Huaxi Wang,2– 4 Wenhui Chen,2– 4 Ruixiang Hu,2– 4 Shuwen Jiang,2– 4 Jianxue Wang,2– 4 Yuan Chen,2– 4 Cunchuan Wang,2– 4 Wah Yang,2– 4 R...

View details

Multidynamic Osteogenic Differentiation by Effective Polydopamine Micro-Arc Oxide Manipulations

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Nanomedicine, Vol Volume 17, Pp 4773-4790 (2022)

Authors:

Abstract: Yuqi Zhou,1,* Guifang Wang,2,* Tianqi Wang,1 Jiajia Wang,3 Xutao Wen,3 Haishui Sun,1 Lei Yu,1 Xiaoying Liu,4 Juanjuan Zhang,1 Qin Zhou,3 Yan Sun1 1School of Stomatology, Weifang Medical University, Weifang, People’s Republic of China; 2Departme...

View details

Influence of Flax Seeds on the Gut Microbiota of Elderly Patients with Constipation

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Multidisciplinary Healthcare, Vol Volume 15, Pp 2407-2418 (2022)

Authors:

Abstract: Jianxia Ma,1,* Jianqin Sun,2,* Huijing Bai,2 Houlian Ma,1 Ke Wang,1 Jun Wang,1 Xiaofeng Yu,1 Yiru Pan,3 Jianfeng Yao1 1Department of Gastroenterology, Huadong Hospital Affiliated to Fudan University, Shanghai, People’s Republic of China; 2Clini...

View details

Inhibition of Dectin-1 Alleviates Neuroinflammatory Injury by Attenuating NLRP3 Inflammasome-Mediated Pyroptosis After Intracerebral Hemorrhage in Mice: Preliminary Study Results

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Inflammation Research, Vol Volume 15, Pp 5917-5933 (2022)

Authors:

Abstract: Zhiquan Ding1 *, Zhenzhong Zhong1 *, Jun Wang1 *, Run Zhang,2 Jinlian Shao,3 Yulong Li,1 Guiwei Wu,1 Huiru Tu,1 Wen Yuan,4 Haitao Sun,1,5 Qinghua Wang1,3 1Neurosurgery Center, Department of Neurotrauma and Neurocritical Care Medicine, Guang...

View details

Peripheral Iron Metabolism is Associated with Leg Movements on Polysomnography but Not with the Severity of Restless Legs Syndrome or Its Impact on Patients

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Nature and Science of Sleep, Vol Volume 14, Pp 1829-1842 (2022)

Authors:

Abstract: Tiantian Wang,1– 3 Jiahui Xu,2,4 Qinglin Xu,2,4 Rui Zhao,5 Liuqing Pan,2 Danyan Zhu,3 Yu Pan,2 Lehui Chen,6 Guodong Lou,2,5 Xiaoye Xu,7 Jin Wang,4 Lisan Zhang2,4 1Department of Pharmacy, Xiasha Campus, Sir Run Run Shaw Hospital, School of Medicine, Zhe...

View details

Ovarian Mature Cystic Teratoma is an Independent Risk Factor for the Premature Rupture of Membranes in Pregnancy: A Single-Center Retrospective Study

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Women's Health, Vol Volume 14, Pp 1477-1487 (2022)

Authors:

Abstract: Yaru Sheng,1 Jiangjing Yuan,1 Jing Wang,1 Liya Wang,1 Yuhong Li,1 Yudong Wang1– 3 1Department of Gynecologic Oncology, International Peace Maternity and Child Health Hospital, School of Medicine, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, People’s Republ...

View details

Follow-Up Factors Contribute to Immunosuppressant Adherence in Kidney Transplant Recipients

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Patient Preference and Adherence, Vol Volume 16, Pp 2811-2819 (2022)

Authors:

Abstract: Tingting Chen,1 Yuzhu Wang,1 Dan Tian,1 Jieqing Zhang,1 Qing Xu,1 Qianzhou Lv,1 Xiaoyu Li,1 Jina Wang2,3 1Department of Pharmacy, ZhongShan Hospital, Fudan University, Shanghai, People’s Republic of China; 2Department of Urology, Zhongshan Hospital, Fu...

View details

Knowledge Mapping of International Research on Acupuncture for Chronic Pain: A Bibliometric Analysis

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Pain Research, Vol Volume 15, Pp 3711-3728 (2022)

Authors:

Abstract: Hongguan Jiao,1 Ran Ding,2 Pukai Jin,3 Junwen Wang,4 Jun Xu,5 Weiyi Tian6 1School of Information Engineering, Guizhou University of Traditional Chinese Medicine, Guiyang, People’s Republic of China; 2School of Health Preservation of Traditional Chinese...

View details

Clinical Characteristics and Prognosis Analysis of Acinetobacter baumannii Bloodstream Infection Based on Propensity Matching

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Infection and Drug Resistance, Vol Volume 15, Pp 6963-6974 (2022)

Authors:

Abstract: Jinghui Wang,1 Jun Zhang,2 Zhuang-hao Wu,1 Lei Liu,3 Zijun Ma,1 Cheng-cheng Lai,1 Yong-gang Luo1 1Department of Intensive Care Unit, The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou, People’s Republic of China; 2Department of Pharmacy, ...

View details

Acute Generalized Pustular Psoriasis Developed Resistance to Adalimumab Was Successfully Treated with Narrowband Ultraviolet B and Acitretin: A Case Report

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, Vol Volume 15, Pp 2541-2546 (2022)

Authors:

Abstract: Xianjie Yang,* Juan Wang,* Huan Wang, Minmin Kong, Qiquann Chen Department of Dermatology, Southwest Hospital, Army Medical University, Chongqing, People’s Republic of China*These authors contributed equally to this workCorrespondence: Qiqu...

View details
sponsored