scroll to top
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Wang T"

1 - 10 of 326,998 results for
 "Wang T"
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

Identification and Analysis of Neutrophil Extracellular Trap-Related Genes in Osteoarthritis by Bioinformatics and Experimental Verification

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Inflammation Research, Vol Volume 16, Pp 3837-3852 (2023)

Authors:

Abstract: Tiankuo Luan,1,* Xian Yang,2,* Ge Kuang,1 Ting Wang,3 Jiaming He,1 Zhibo Liu,3 Xia Gong,1 Jingyuan Wan,2 Ke Li4 1Department of Anatomy, Chongqing Medical University, Chongqing, People’s Republic of China; 2Department of Pharmacology, Chongqing ...

Abdominal Massage Ameliorates Inguinal Fat Accumulation via Augmentation of PPARγ Signaling in High-Fat Diet-Induced Obese Mice

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity, Vol Volume 16, Pp 2409-2418 (2023)

Authors:

Abstract: Jie Zhang,1 Tieshan Wang,2 Yinghui Shi,1 Yansong Liu,1 Tao Lu1 1School of Life Science, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing, People’s Republic of China; 2Beijing Research Institute of Chinese Medicine, Beijing University of Chinese Medicine...

Electroconvulsive Therapy Reduces Protein Expression Level of EP300 and Improves Psychiatric Symptoms and Disturbance of Thought in Patients with Schizophrenia

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Neuropsychiatric Disease and Treatment, Vol Volume 19, Pp 1763-1770 (2023)

Authors:

Abstract: Wanhong Peng,1,2,* Si Wang,1,* Minglan Yu,1 Tingting Wang,1 Rongfang He,1 Dongmei Liu,3 Dechao Chen,3 Xuemei Liang,1 Kezhi Liu,1 Bo Xiang1 1Department of Psychiatry, Laboratory of Neurological Diseases and Brain Function, Medical Laboratory Cen...

A Pegylated Liposome Loaded with Raddeanin A for Prostate Cancer Therapy

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Nanomedicine, Vol Volume 18, Pp 4007-4021 (2023)

Authors:

Abstract: Kang He,1,* Taiwei Wang,1,* Junyu Chen,2,* Xuemiao Huang,1 Zeyu Wang,1 Zhaoyun Yang,1 Kai Wang,1 Weixin Zhao,2 Jian Jiang,1 Lijing Zhao1 1Department of Rehabilitation, School of Nursing, Jilin University, Changchun, Jilin, 130021, People’s ...

A Bibliometric and Scientific Knowledge Map Study of Migraine Treatment from 2013 to 2022

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Pain Research, Vol Volume 16, Pp 3169-3184 (2023)

Authors:

Abstract: Tao Wang,1,2,* Yanan Li,2,* Shuai Miao,1,2 Chunxiao Yang,3 Wei Xie,1,2 Huijuan Yuan,3 Wenhao Bai,1,2 Han Xiao,1,2 Shengyuan Yu1,2 1Department of Neurology, the First Medical Centre, Chinese PLA General Hospital, Beijing, People’s Republic of Ch...

The Consistency Between the Preoperative 3D-Reconstructed Meckel’s Cave and the Intraoperative Balloon Results in Percutaneous Balloon Compression

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Pain Research, Vol Volume 16, Pp 2929-2937 (2023)

Authors:

Abstract: Runqi Cheng,1 Tiansheng Wang,1 Yuankun Cai,1 Songshan Chai,1 Lei Shen,1 Dongyuan Xu,1 Jingyi Yang,1 Chuqiao Yue,1 Jianzhang Pu,2 Nanxiang Xiong1 1Department of Neurosurgery, Zhongnan Hospital of Wuhan University, Wuhan, Hubei Province, People’s Republi...

Electroacupuncture Attenuates Neuropathic Pain in a Rat Model of Cervical Spondylotic Radiculopathy: Involvement of Spinal Cord Synaptic Plasticity

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Pain Research, Vol Volume 16, Pp 2447-2460 (2023)

Abstract: Pu Yang,1,* Hai-Yan Chen,2,* Xi Zhang,2 Tian Wang,1 Ling Li,2 Hong Su,1 Jing Li,1 Yan-Jun Guo,1 Sheng-Yong Su2,3 1Guangxi University of Chinese Medicine, Nanning, Guangxi, People’s Republic of China; 2The First Affiliated Hospital of Guangxi Un...

Pharmacokinetics of Efavirenz 600mg in Combination with Rifampicin in Chinese HIV/TB Co-Infection Patients

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Infection and Drug Resistance, Vol Volume 16, Pp 4659-4666 (2023)

Authors:

Abstract: Tongtong Wang,1,* Yingchu Liu,2,* Chunyu Zhu,1,* Siyuan Yang,3 Di Yang,4 Jiang Xiao,4 Guiju Gao4 1Beijing Ditan Hospital, Capital Medical University, Beijing, People’s Republic of China; 2School of General Practice and Continuing Education,...

Porous SiO2-Based Reactor with Self-Supply of O2 and H2O2 for Synergistic Photo-Thermal/Photodynamic Therapy

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Nanomedicine, Vol Volume 18, Pp 3623-3639 (2023)

Authors:

Abstract: Zhengzhao Li,1,* Lianshan Guo,1,* Liqiao Lin,1 Tongting Wang,1 Yanqiu Jiang,1 Jin Song,1 Jihua Feng,1 Jianfeng Huang,2 Haoyu Li,2 Zhihao Bai,3 Wenqi Liu,4 Jianfeng Zhang1 1Department of Emergency, The Second Affiliated Hospital of Guangxi Medic...

Effects of Metabolic Syndrome on Cardiovascular Outcomes of Psoriatic Patients with Coronary Artery Disease: A Single Center Retrospective Cohort Study

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity, Vol Volume 16, Pp 1003-1012 (2023)

Authors:

Abstract: Lin Zhao,* Lin Sun,* Kunqi Yang, Zuozhi Li, Yan Wang, Tianjie Wang, Man Wang, Yan Zeng, Xianliang Zhou, Weixian Yang Department of Cardiology, Fuwai Hospital, National Center for Cardiovascular Disease, Chinese Academy of Medical Sciences and P...

sponsored