scroll to top
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Wang Y"

1 - 10 of 915,140 results for
 "Wang Y"
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

Neutrophil Extracellular Traps Aggravate Contrast-Induced Acute Kidney Injury by Damaging Glomeruli and Peritubular Capillaries

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Inflammation Research, Vol Volume 16, Pp 5629-5646 (2023)

Authors:

Abstract: Heng Wang,1,* Tingting Gao,1,* Ruijing Zhang,2,* Jie Hu,1 Siqi Gao,1 Yuwen Wang,1 Xiaotong Qi,1 Yun Zhou,3 Guoping Zheng,1,4 Honglin Dong1 1Department of Vascular Surgery, The Second Hospital of Shanxi Medical University, Taiyuan, People’s ...

EEG Power Spectral Density in NREM Sleep is Associated with the Degree of Hypoxia in Patients with Obstructive Sleep Apnea

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Nature and Science of Sleep, Vol Volume 15, Pp 979-992 (2023)

Authors:

Abstract: Chan Zhang,1,2,* Yanhui Wang,1,4,* Dongxiao Li,3 Mengjie Li,1,4 Xiaofeng Zhang,1,2 Wenzheng Rong,1,2 Pu Wang,1 Lanjun Li,1,2 Shujing He,1,2 Yuming Xu,1,2 Yusheng Li1,2 1Department of Neurology, The First Affiliated Hospital of Zhengzhou Univers...

Application of Copy Number Variation Sequencing Technology in 422 Foetuses with Abnormal Ultrasound Soft Markers

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Women's Health, Vol Volume 15, Pp 1791-1800 (2023)

Authors:

Abstract: Yanan Wang, Yuqiong Chai, Jieqiong Wang, Mingya Gao, Weiwei Zang, Yujie Chang Department of Genetics and Prenatal Diagnosis, Luoyang Maternal and Child Health Hospital, Luoyang, 471000, People’s Republic of ChinaCorrespondence: Yanan Wang, Department o...

Acupuncture Relieves Cervical Spondylosis Radiculopathy by Regulating Spinal Microglia Activation Through MAPK Signaling Pathway in Rats

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Pain Research, Vol Volume 16, Pp 3945-3960 (2023)

Authors:

Abstract: Tianyu Shi,* Yitian Liu,* Bo Ji, Jiajia Wang, Yunpeng Ge, Yang Fang, Yana Xie, Hongli Xiao, Le Wu, Yifei Wang School of Acupuncture-Moxibustion and Tuina, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing, People’s Republic of China*These aut...

Predictive Significance of Systemic Immune-Inflammation Index in Patients with Breast Cancer: A Retrospective Cohort Study

Publication Type: Academic Journal

Source(s): OncoTargets and Therapy, Vol Volume 16, Pp 939-960 (2023)

Authors:

Abstract: Yunxiang Zhou,1,2,* Xianan Guo,1,2,* Lu Shen,1,2 Kexin Liu,1,2 Qunan Sun,3 Yali Wang,4 Hui Wang,5 Wenyu Fu,6 Yihan Yao,7 Shijie Wu,2 Huihui Chen,1 Jili Qiu,1 Tao Pan,1 Yongchuan Deng1 1Department of Breast Surgery, The Second Affiliated Hospita...

Endogenous H2O2 Self-Replenishment and Sustainable Cascades Enhance the Efficacy of Sonodynamic Therapy

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Nanomedicine, Vol Volume 18, Pp 6667-6687 (2023)

Authors:

Abstract: Jia-Rui Du, Deng-Ke Teng, Yang Wang, Qimeihui Wang, Yuan-Qiang Lin, Qiang Luo, Jia-Nan Xue, Ling-Yu Zhu, Peng Dong, Gen-Mao Zhang, Yan Liu, Zhi-Xia Sun, Hui Wang,* Guo-Qing Sui* Department of Ultrasound, China-Japan Union Hospital of Jilin Univ...

Hypoconnectivity of the Amygdala in Patients with Low-Back-Related Leg Pain Linked to Individual Mechanical Pain Sensitivity: A Resting-State Functional MRI Study

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Pain Research, Vol Volume 16, Pp 3775-3784 (2023)

Authors:

Abstract: Ziyun Wang,1,2,* Yao Wang,1,2,* Yuqi Ji,1,2 Ziwei Yang,1,2 Yixiu Pei,3 Jiankun Dai,4 Yong Zhang,5 Fuqing Zhou1,2 1Department of Radiology, The First Affiliated Hospital, Nanchang University, Nanchang, 330006, People’s Republic of China; 2Neuror...

Role of Kinetochore Scaffold 1 (KNL1) in Tumorigenesis and Tumor Immune Microenvironment in Pan-Cancer: Bioinformatics Analyses and Validation of Expression

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of General Medicine, Vol Volume 16, Pp 4883-4906 (2023)

Authors:

Abstract: Yixin Ding,1,* Kongjia Wang,2,* Shufen Zhao,1 Yu Li,3 Wensheng Qiu,1 Chunyang Zhu,1 Yan Wang,1 Chen Dong,1 Jiani Liu,1 Yangyang Lu,1 Weiwei Qi1 1Department of Oncology, the Affiliated Hospital of Qingdao University, Qingdao, People’s Republic o...

Effects of a Postbiotic Saccharomyces and Lactobacillus Ferment Complex on the Scalp Microbiome of Chinese Women with Sensitive Scalp Syndrome

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, Vol Volume 16, Pp 2623-2635 (2023)

Authors:

Abstract: Yue Wang,1,2 Jun Li,3 Jianming Wu,3 Shihong Gu,3 Huishu Hu,3 Rongjuan Cai,2 Man Wang,4 Yue Zou3 1Institute of Shanghai Oriental Beauty Valley, Shanghai Institute of Technology, Shanghai, People’s Republic of China; 2School of Perfume and Aroma Technolo...

Characteristics of the Attentional Network in Children with Sleep-Disordered Breathing

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Nature and Science of Sleep, Vol Volume 15, Pp 719-727 (2023)

Authors:

Abstract: Yunxiao Wu,1 Yan Wang,2,3 Changming Wang,4 Fujun Zhao,5 Dandi Ma,6 Zhifei Xu,6,7 Xin Ni5,7 1Beijing Key Laboratory of Pediatric Diseases of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Beijing Pediatric Research Institute, Beijing Children’s Hospital, Capita...

sponsored