scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Yu J"

1 - 10 of 318,303 results for
 "Yu J"
Results per page:

Detection Analysis of Perioperative Plasma and CSF Reveals Risk Biomarkers of Postoperative Delirium of Parkinson’s Disease Patients Undergoing Deep Brain Stimulation of the Subthalamic Nuclei

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Clinical Interventions in Aging, Vol Volume 17, Pp 1739-1749 (2022)

Authors:

Abstract: Yongde Zhou,1 Yu Ma,2 Cuiping Yu,1 Yao Chen,1 Jian Ding,1 Jianfeng Yu,1 Rongsong Zhou,2 Xiaoxiao Wang,3 Ting Fan,1 Chengmei Shi4 1Department of Anesthesiology, Tsinghua University Yuquan Hospital, Beijing, People’s Republic of China; 2Department of Neu...

View details

Effect of Transcutaneous Acupoint Electrical Stimulation on Urinary Retention and Urinary ATP in Elderly Patients After Laparoscopic Cholecystectomy: A Prospective, Randomized, Controlled Clinical Trial

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Clinical Interventions in Aging, Vol Volume 17, Pp 1751-1760 (2022)

Authors:

Abstract: Yanfang Zhang, Lirong Gong, Yuan Zhang, Shuan Dong, Jia Shi, Xiangyun Li, Yan Guo, Simeng He, Xiaoyang Wu, Shasha Liu, Huayang Liu, Lantian Zhang, Jianbo Yu Department of Anesthesiology and Critical Care Medicine, Tianjin Nankai Hospital, Tianjin Medic...

View details

Clinical Characteristics, Microbiology, and Risk Factors for Mortality of Pre-Engraftment and Post-Engraftment Bloodstream Infection in Hematopoietic Stem Cell Transplantation Recipients

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Infection and Drug Resistance, Vol Volume 15, Pp 6893-6905 (2022)

Authors:

Abstract: Weihao Chen,1– 4 Yanmin Zhao,1– 4 Yi Luo,1– 4 Jian Yu,1– 4 Huarui Fu,1– 4 Xiaoyu Lai,1– 4 Lizhen Liu,1– 4 Yishan Ye,1– 4 Jingsong He,1– 4 Jie Sun,1– 4 Weiyan Zheng,1– 4 Yi Zhao,1– 4 Guoqing Wei,1– 4 Zhen Cai,1– 4 He Huang,1– 4 Jimin Shi1– 4 1Bone Marro...

View details

miR-17-5p Promotes Glucose Uptake of HTR8/SVneo Trophoblast Cells by Inhibiting TXNIP/NLRP3 Inflammasome Pathway

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy, Vol Volume 15, Pp 3361-3374 (2022)

Authors:

Abstract: Yi Jiang,1 Lijie Wei,1 Huiting Zhang,1 Yuting Chen,1 Peng Gao,1 Jingyi Zhang,1 Xuan Zhou,1 Shenglan Zhu,1 Yuanyuan Du,1 Chenyun Fang,1 Jiaqi Li,2 Ling Feng,1 Mengzhou He,1 Shaoshuai Wang,1 Jun Yu1 1Department of Obstetrics and Gynecology, Tongji Hospit...

View details

Dynamic Status of SII and SIRI Alters the Risk of Cardiovascular Diseases: Evidence from Kailuan Cohort Study

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Inflammation Research, Vol Volume 15, Pp 5945-5957 (2022)

Authors:

Abstract: Jun Li,1,* Di He,1,* Jiazhou Yu,2,* Shuohua Chen,3 Qiong Wu,1 Zongxue Cheng,1 Qiaohui Wei,1 Yuying Xu,1 Yimin Zhu,1,4 Shouling Wu3 1Department of Epidemiology & Biostatistics and Department of Respiratory Diseases of Sir Run Run Shaw Hospit...

Subjects:
View details

Integrated Analysis of Altered lncRNA, circRNA, microRNA, and mRNA Expression in Hepatocellular Carcinoma Carrying TERT Promoter Mutations

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Hepatocellular Carcinoma, Vol Volume 9, Pp 1201-1215 (2022)

Authors:

Abstract: Haibin Zhang,1 Xiaolu Zhang,1 Jingya Yu2 1Department of Physiology and Pathophysiology, School of Basic Medical Sciences, Cheeloo College of Medicine, Shandong University, Jinan, Shandong, 250012, People’s Republic of China; 2Department of Diagnostics,...

View details

Gut Microbiota Alternation in Disease Progression of Neurosyphilis

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Infection and Drug Resistance, Vol Volume 15, Pp 6603-6612 (2022)

Authors:

Abstract: Guixuan Wang,1,2 Danyang Zou,2 Xinying Lu,2 Xin Gu,2 Yuanyuan Cheng,2 Tengfei Qi,2 Yanchun Cheng,2 Junjun Yu,2 Meiping Ye,2 Pingyu Zhou1,2 1Shanghai Skin Disease Clinical College of Anhui Medical University, Shanghai Skin Disease Hospital, Shanghai, Pe...

View details

The Association of Tonsil Hypertrophy with Pediatric Dentofacial Development: Evidence from a Cross-Sectional Study of Young Children in Shanghai, China

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Nature and Science of Sleep, Vol Volume 14, Pp 1867-1875 (2022)

Authors:

Abstract: Xianqin Tong,1,2,* Yuanyuan Li,2,4,* Gang Yang,1,2 Hao Zhang,2,3 Yiwei Jiang,2,3 Jin Yu,2,3 Dongxin Da,2,3 Xiaoli Zeng,2,3 Yuehua Liu1,2 1Department of Orthodontics, Shanghai Stomatological Hospital & School of Stomatology, Fudan University, Sh...

View details

A Machine Learning Model Based on Health Records for Predicting Recurrence After Microwave Ablation of Hepatocellular Carcinoma

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Hepatocellular Carcinoma, Vol Volume 9, Pp 671-684 (2022)

Authors:

Abstract: Chao An,1,* Hongcai Yang,1,2,* Xiaoling Yu,1 Zhi-Yu Han,1 Zhigang Cheng,1 Fangyi Liu,1 Jianping Dou,1 Bing Li,3 Yansheng Li,4 Yichao Li,4 Jie Yu,1 Ping Liang1 1Department of Ultrasound, PLA Medical College & 5th Medical Center of Chinese PLA Ge...

View details

Scientific Knowledge of Rheumatoid Arthritis: A Bibliometric Analysis from 2011 to 2020

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Pain Research, Vol Volume 15, Pp 2761-2772 (2022)

Authors:

Abstract: Jia Xu,1,2,* Jiahui Yu,1,3,* Wei Jiao,3 Guangxing Chen,1 Lijuan Liu,1 Mingying Zhang,1 Danbin Wu1 1Department of Rheumatology, the First Affiliated Hospital of Guangzhou University of Chinese Medicine, Guangzhou, People’s Republic of China; 2De...

View details
sponsored