scroll to top
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Zhang S"

1 - 10 of 507,880 results for
 "Zhang S"
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

The Characteristics of Transcription Factors Regulating T Cell Exhaustion Were Analyzed to Predict the Prognosis and Therapeutic Effect in Patients with HCC

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of General Medicine, Vol Volume 16, Pp 5597-5619 (2023)

Authors:

Abstract: Jingbo Li,1,* Kun Zhou,2,3,* Meng Wu,3,* Rongzheng Zhang,3 Xi Jin,3 Han Qiao,3 Jiaqi Li,3 Xinyang Cao,3 Shuyun Zhang,3 Guanglu Dong4 1Department of Anesthesiology Research Institute, The Second Affiliated Hospital of Harbin Medical Universi...

Research Trends and Hot Spots of Allopregnanolone Research in the Last 20 Years: A Bibliometric Analysis

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Drug Design, Development and Therapy, Vol Volume 17, Pp 3397-3408 (2023)

Authors:

Abstract: Kunlin Guo,* Mingjie Mao,* Susu Zhang, Shiqin Xu, Liping Zhao, Xian Wang, Shanwu Feng Department of Anesthesiology, Women’s Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing Maternity and Child Health Care Hospital, Nanjing, Jiangsu Province, Peo...

The Impact of Hot Spring Hydrotherapy on Pain Perception and Dysfunction Severity in Patients with Chronic Low Back Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Pain Research, Vol Volume 16, Pp 3925-3944 (2023)

Authors:

Abstract: Sujie Mao,1 Kaiwen Xiao,1 Wensheng Zhou,2 Hong Xu,3 Shikun Zhang4 1Discipline Construction Office, Nanjing Sport Institute, NanJing, Jiangsu, People’s Republic of China; 2Department of Physical Education, Jiangsu Second Normal University, Nanjing, Jian...

Clinical Significance of Application of Chromosomal Karyotyping of Villus Tissues

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Women's Health, Vol Volume 15, Pp 1705-1710 (2023)

Authors:

Abstract: Shuyun Zhang,1,* Lijuan Wu,1,* Xue Li,1 Li Yang,1 Sujuan Shen,1 Hong Shen,1 Dan Zhao,2 Lin Qi2,3 1Center of Reproductive Medicine, The Second Affiliated Hospital of Soochow University, Su Zhou, People’s Republic of China; 2Precision Medicine Ce...

Risk Factors for Granulomatous Mastitis and Establishment and Validation of a Clinical Prediction Model (Nomogram)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Risk Management and Healthcare Policy, Vol Volume 16, Pp 2209-2222 (2023)

Authors:

Abstract: Yifei Zeng,1,2 Dongxiao Zhang,1 Na Fu,1 Wenjie Zhao,1 Qiao Huang,1 Jianchun Cui,3 Yunru Chen,4 Zhaolan Liu,4 Xiaojun Zhang,5 Shiyun Zhang,6 Khattak Mazher Mansoor3 1Department of Galactophore, Beijing Hospital of Traditional Chinese Medicine, Capital M...

Clinical Features and Antibiotic Treatment of Neonatal Listeriosis: A Hospital-Based Study

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Infection and Drug Resistance, Vol Volume 16, Pp 6647-6659 (2023)

Authors:

Abstract: Shasha Zhang,1,* Jinchun Li,2,* Li Wan,1 Jing Yu,2 Sumei Chen,2 Zhengjiang Jin3 1Department of Pharmacy, Maternal and Child Health Hospital of Hubei Province, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 430070,...

Prognosis Prediction of CRAFITY Score in HCC Undergoing TACE Combined with PD-(L)1 Inhibitors and Molecular Targeted Therapy

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Hepatocellular Carcinoma, Vol Volume 10, Pp 2073-2082 (2023)

Authors:

Abstract: Ze-Xin Hu,* Xiao-Yang Xu,* Ze Wang,* Jin-Tao Huang, Wan-Ci Li, Shuai Zhang, Jian Shen, Bin-Yan Zhong, Xiao-Li Zhu Department of Interventional Radiology, The First Affiliated Hospital of Soochow University, Suzhou, People’s Republic of Chin...

Transcriptomics Analysis Revealed Key Genes Associated with Macrophage Autophagolysosome in Male ApoE−/− Mice Aortic Atherosclerosis

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Inflammation Research, Vol Volume 16, Pp 5125-5144 (2023)

Authors:

Abstract: Meirong Zhu,1,2 Tongyu Jin,1 Ding Wu,3 Shanchao Zhang,4,* Aihua Wang1,4,* 1Department of Neurology, Shandong Provincial Qianfoshan Hospital, Shandong University, Jinan, People’s Republic of China; 2Department of Critical Medicine, Jinan Central...

CYP2C19 *2/*2 Genotype is a Risk Factor for Multi-Site Arteriosclerosis: A Hospital-Based Cohort Study

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of General Medicine, Vol Volume 16, Pp 5139-5146 (2023)

Authors:

Abstract: Jieyao Xie, Tingjun Pan, Weiwen Luo, Songsheng Zhang, Yuquan Fang, Zhou Xu Intensive Care Unit, Meizhou People’s Hospital, Meizhou Academy of Medical Sciences, Meizhou, People’s Republic of ChinaCorrespondence: Jieyao Xie, Intensive Care Unit, Meizhou ...

rs217727 of lncRNA H19 is Associated with Cervical Cancer Risk in the Chinese Han Population

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Pharmacogenomics and Personalized Medicine, Vol Volume 16, Pp 933-948 (2023)

Authors:

Abstract: Jie Dai,1,* Shao Zhang,2,* Yuhan Shi,3 Jinmei Xu,2 Weipeng Liu,1 Jia Yang,1 Li Shi,1 Zhiling Yan,2,4 Chuanyin Li1 1Department of Immunogenetics, Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College, K...

sponsored