scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "ADMINISTRATIVE courts"

1 - 10 of 12,594 results for
 "ADMINISTRATIVE courts"
Results per page:

ADMINISTRACINĖ TEISĖ M. RÖMERIO VEIKLOJE.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Jurisprudencija. Jul2022, Vol. 29 Issue 1, p47-63. 17p.

Abstract:Įprasta M. Römerį laikyti Lietuvos konstitucinės teisės kūrėju. Tačiau jo akademinė ir visuomeninė veikla liudija tai, kad jis buvo ir Lietuvos administracinės teisės pradininkas. M. Römeris profesionaliausiai ir nuodugniausiai domėjosi administracinės...

View details

FEATURES OF THE APPLICATION OF THE CASE-LAW OF THE ECTHR BY UKRAINIAN COURTS OF DIFFERENT JURISDICTIONS.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Law & Political Sciences. Jun2022, Vol. 34 Issue 3, p405-428. 24p.

Abstract:The case-law of the European Court of Human Rights (ECtHR) is a universally recognized source of law in those states that have signed the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter – the Convention). Ukraine is ...

View details

النيابة العامة اإلدارية في التشريع األردني.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Zarqa Journal for Research & Studies in Humanities. 2022, Vol. 22 Issue 2, p309-319. 11p.

Abstract:مثل القضاء اإلداري الجهة القضائية التي تتولى الرقابة على أعمال اإلدارة العامة من خالل الطعون المقدمة إليها، وال بد أن تكون اإلجراءات التي تتم أمام المحاكم اإلدارية متمتعة بقدر كبير من ضمانات الوصول إلى حكم قضائي يعد ا ً عنوان للعدالة والحقيقة، وتلتزم ب...

View details

On Carrier Sanctions -- A Voice from Poland. The Liability of Carriers in the Jurisprudence of Administrative Courts.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Studies in European Affairs / Studia Europejskie. 2022, Vol. 26 Issue 1, p63-81. 19p.

Abstract:This article analyses carrier sanctions in light of Poland's membership of the European Union and its obligation to protect the EU's external borders. It offers an in-depth analysis of the scope of the carriers' obligations with regard to bringing thir...

View details

Sprawa rozwiązania krakowskiej Rady Miejskiej w 1924 r.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Cracow Studies of Constitutional & Legal History / Krakowskie Studia z Historii Panstwa i Prawa. 2021, Vol. 14 Issue 4, p511-519. 9p.

Abstract:This study was devoted to the investigation of the case of the dissolution of the Kraków City Council in 1924 and the consequences resulting from this decision. After the death of the President of Kraków, Jan Kanty Federowicz, the supervisory authority...

View details

ADMINISTRATIVE ACTS ISSUED BY THE COURT OF AUDITORS. EXERCISE OF THE ADMINISTRATIVE COURT CONTROL OF LEGALITY.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Juridical Current. 2021, Issue 2, p57-67. 11p.

Abstract:The Court of Auditors acts as a financial control institution, designed to verify finally and in the most demanding way the management accounts drawn up in the context of the annual implementation of the State budget and gives a discharge, or the legal...

View details

Glosa do Uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2020 r., sygn. akt II OPS 5/19.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Przeglad Sejmowy. 2021, Vol. 164 Issue 3, p199-211. 13p.

Abstract:Podjęta przez Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów uchwała, zgodnie z którą wniesienie skargi na bezczynność organu po wydaniu ostatecznej decyzji stanowi przeszkodę w merytorycznym rozpoznaniu takiej skargi przez sąd administracyjny...

View details

Orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Perspektywa polityki publicznej i geograficzna.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Studia Regionalne i Lokalne. 2021, Vol. 84 Issue 2, p75-92. 18p.

Abstract:Praca ma dwa cele: 1) rozpoznanie dominujących zarzutów kierowanych w skargach do sądów administracyjnych odnośnie do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, ocena ich zasadności i skuteczności oraz klasyfikacja podmiotów ...

View details

Ninth Circuit panel upholds Delaware forum by-law, creating a circuit split with the Seventh Circuit.

Publication Type:Periodical

Source(s):Business Torts Reporter. Jul2022, Vol. 34 Issue 9, p191-193. 3p.

Abstract:The article offers information on a court case Lee v. Fisher, No. 21-15923 which concludes THAT the Ninth Circuit panel upholds Delaware forum by-law, creating a circuit split with the Seventh Circuit. It discusses that the U.S. Court of Appeals for th...

View details

Glosa do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2020 r., sygn. akt I OSK 3614/18.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Przeglad Sejmowy. 2021, Vol. 163 Issue 2, p281-293. 13p.

Abstract:Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 lutego 2020 r. (sygn. akt I OSK 3614/18) uznał, że uprawienia po osobie, która pozostawiła mienie na terenach przynależących do Rzeczypospolitej Polskiej przed 1945 r., przechodzą na jej spadkobierców. Glo...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored