scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "Diskriminering"

1 - 10 of 17 results for
 "Diskriminering"
Results per page:

Hvem er den svake part? Om ledere og ansattes håndtering av trakassering, diskriminering og rasisme på sykehjem

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Tidsskrift for Omsorgsforskning, Vol 8, Iss 2, Pp 90-106 (2022)

Abstract:Bakgrunn: Formålet med studien er å belyse ledere og ansattes erfaringer med trakassering, diskriminering og rasisme fra beboere og pårørende på sykehjem. Studien setter søkelys på hvordan ledere og ansatte håndterer hendelsene og avveier hensynet til ...

View details

Forbigående fenomen eller permanent virkelighet? Etnisk diskriminering i arbeidsmarkedet på tvers av tid, sted og generasjoner

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Søkelys på Arbeidslivet, Vol 38, Pp 182-196 (2021)

Abstract:Siden slutten av 1960-tallet har over 140 felteksperimenter i 30 land blitt gjennomført for å kartlegge omfanget av etnisk diskriminering i ansettelsesprosesser. Artikkelen bygger på en systematisk gjennomgang av denne litteraturen. Vi trekker fram tre...

View details

Blir menn utsatt for ansettelsesdiskriminering i kvinnedominerte yrker?

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Søkelys på Arbeidslivet, Vol 38, Pp 197-209 (2021)

Abstract:Vi kartlegger alle randomiserte felteksperimenter om kjønnsdiskriminering i ansettelses-prosesser som er publisert siden 1996, og hvor det er tilgjengelig nasjonalt spesifikke data om kjønnsfordeling etter yrke. Vi undersøker sammenhengen mellom yrkess...

View details

Diskriminering av funksjonshemmede i arbeidslivet – funn fra et felteksperiment og oppfølgingsintervjuer

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Søkelys på Arbeidslivet, Vol 38, Pp 210-225 (2021)

Abstract:Denne artikkelen undersøker utbredelsen av og årsakene til diskriminering av personer med funksjonsnedsettelser i ansettelsesprosesser i det norske arbeidsmarkedet. Vi har gjennomført et felteksperiment der 1200 jobbsøknader er sendt parvis til 600 job...

View details

Gjennom nåløyene

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Søkelys på Arbeidslivet, Vol 38, Pp 226-241 (2021)

Abstract:I hvilken grad er det likebehandling mellom etniske minoriteter og majoriteter i rekrutteringsprosesser i offentlige virksomheter? I denne artikkelen besvares dette spørsmålet med bruk av data som omfatter alle faser i rekrutteringsprosessen, fra innka...

View details

Helsekonsekvenser av diskriminering i arbeidslivet

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Søkelys på Arbeidslivet, Vol 38, Pp 275-286 (2021)

Abstract:Det er sammenheng mellom opplevd diskriminering og helse, også for innvandrere. Det er langt flere som lider av dårlig helse blant innvandrere som har opplevd seg diskriminert, enn blant innvandrere som ikke har opplevd å bli diskriminert. I denne komm...

View details

Norskprøven: god løsning eller feil problembeskrivelse?

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Søkelys på Arbeidslivet, Vol 38, Pp 257-274 (2021)

Abstract:Arbeidsgiveres usikkerhet om kandidaters språkferdigheter er en forklaring på hvorfor kandidater med innvandrerbakgrunn diskrimineres i rekrutteringsprosesser. Basert på en spørreundersøkelse med surveyeksperiment til 600 bedriftsledere, samt intervjue...

View details

Diskriminering? Konsekvenser av graviditet og permisjonsuttak i arbeidslivet

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Søkelys på Arbeidslivet, Vol 38, Pp 242-256 (2021)

Abstract:Hvordan virker diskrimineringsvernet ved graviditet og permisjonsuttak? Med utgangspunkt i kvalitative intervjuer med arbeidstakere og arbeidsgivere finner vi at årsakssammenhengen mellom forskjellsbehandling og diskrimineringsgrunnlaget sjelden er kla...

View details

Bjørnsons Sigurd Slembe og samenes plass i Norges kulturelle arkiv

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift, Vol 23, Pp 40-52 (2020)

Abstract:Sammendrag Denne artikkelen kontekstualiserer Bjørnstjerne Bjørnsons Sigurd Slembe (1862) historisk, for å belyse hvordan stykket reflekterer pågående samfunnsdebatter og innføringen av en ny assimileringspolitikk. Artikkelen tar utgangspunkt i Edward...

View details

Diskriminering og sosial ekskludering av skeive med innvandrerbakgrunn

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Tidsskrift for Kjønnsforskning, Vol 44, Pp 132-151 (2020)

Abstract:Denne artikkelen presenterer funn fra en undersøkelse om levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge. Med utgangspunkt i et interseksjonelt perspektiv analyserer vi 251 respondenters erfaringer med diskriminering og sosial ekskludering. Resulta...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored