scroll to top
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "EUROPEAN Convention on Human Rights"

1 - 10 of 4,158 results for
 "EUROPEAN Convention on Human Rights"
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

Sytuacja prawna na granicy polsko-białoruskiej po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej - wyzwanie dla procedur udzielania ochrony międzynarodowej.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Political Science Studies / Studia Politologiczne. 2023, Vol. 68, p105-118. 14p.

Authors:

Abstract: W artykule zbadano, czy Polska może zgodnie z prawem międzynarodowym skutecznie zwalczać presję na granicy z państwem de facto wspierającym agresora. Analiza m.in. Konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców, prawa UE, Europejskiej Konwencji Praw...

Judicial Review of Mufti Decisions Applying Islamic Family Law in Greece.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Laws (2075-471X). Jun2023, Vol. 12 Issue 3, p58. 18p.

Abstract: Greece is a unique example of a country member of the Council of Europe that allows for the application of Sharia law by the Mufti on a select part of its citizenry: the members of the Muslim minority in Western Thrace (situated in NE Greece). However,...

LGBT+ ASMENŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMAS TARPTAUTINĖSE ŽMOGAUS TEISIŲ INSTITUCIJOSE: EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO IR JUNGTINIŲ TAUTŲ ŽMOGAUS TEISIŲ INSTITUCIJŲ PRAKTIKA.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Jurisprudence / Jurisprudencija. Jul2023, Vol. 30 Issue 1, p57-77. 21p.

Authors:

Abstract: Straipsnyje analizuojama Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Jungtinių Tautų žmogaus teisių institucijų (Žmogaus teisių komiteto, Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto, Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto) praktika LGBT+ asmenų teis...

Freedoms in the COVID-19 Pandemic in the Light of the ECtHR Case Law.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Istanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. Spring2023, Vol. 10 Issue 1, p1-19. 19p.

Abstract: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) sadece temel hak ve özgürlükleri listeleyen bir haklar kataloğu olmanın ötesine geçerek etkin bir yargı mekanizması oluşturmuştur. Bu makalede, COVID-19 pandemisi etkisiyle temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırıl...

İnsan Hakları Perspektifinden Göç ve Mültecilik: 1951 Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Karşılaştırması

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Sakarya University Journal of Law Faculty (SHD). ara2022, Vol. 10 Issue 2, p903-923. 21p.

Abstract: İnsan hakları kavramı, doğal hukuk ve doğal haklar kavramları ile yakından ilişkilidir. Doğal haklar yaklaşımı, insanların doğuştan itibaren ve doğal olarak haklara sahip olduğu düşüncesini ifade eder. Doğal haklar yaklaşımının insan haklarına kaynak t...

The power of the Paris Agreement in international climate litigation.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Review of European Comparative & International Environmental Law. Jul2023, Vol. 32 Issue 2, p237-249. 13p.

Authors:

Abstract: Climate litigation has reached the international level with several requests for advisory opinions from international courts and tribunals, and human rights treaty bodies addressing climate change‐related human rights violations. The Paris Agreement wi...

SCURTE CONSIDERAțII CU PRIVIRE LA INTERPRETAREA FLEXIBILĂ A CONVENțIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Studia Universitatis Babes-Bolyai, Iurisprudentia. 2022, Issue 4, p137-162. 26p.

Abstract: În cuprinsul acestui articol, am analizat interpretarea flexibilă a Convenției Europene de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului și cauzele istorice ale acestui mod de interpretare. În același timp, am identificat principalele greutăți și contrag...

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında Hükmen Tutukluluk Kavramı ve Kavramın Türk Hukukuna Uygunluğu Sorunu.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Ankara Barosu Dergileri. 2022, Vol. 80 Issue 4, p473-500. 28p.

Abstract: Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, kişinin bedensel özgürlüğünü korumaya ve bu özgürlüğe devlet tarafından yapılacak keyfi müdahaleleri önlemeye yönelik bir haktır. Temel insan haklarının en önemlilerinden olan bu hak Anayasa’mızda, Avrupa İnsan Haklar...

PERSONALIZAM: FILOZOFSKI IZVOR EUROPSKOG UJEDINJENJA I IZGRADNJE SUSTAVA ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA .

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Theoria Journal for Philosophy / Theoria Casopis za Filozofiju. okt2022, Issue 9, p48-77. 30p.

Authors:

Abstract: Nakon Drugog svjetskog rata personalistički mislioci, osobito Jacques Maritain, Denis de Rougemont i Alexandre Marc, bili su ključni teoretičari i dizajneri zapadnoeuropskog poretka. Njihov doprinos se sagledava kroz zagovaranje europskih integracija u...

Konsekwencje powołania do pełnienia urzędu sędziego w procedurze, która mogła być dotknięta wadą prawną. Glosa do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2021 r., sygn. akt III FSK 3626/21.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Przeglad Sejmowy. 2022, Vol. 173 Issue 6, p143-158. 16p.

Abstract: Przedmiotem komentowanego orzeczenia jest kwestia konsekwencji powołania do pełnienia urzędu sędziego w procedurze, która mogła być dotknięta wadą prawną. W glosowanym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że sędzia lub asesor sądowy sądu administ...

sponsored