scroll to top
Loading icon
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "Finance"

1 - 10 of 4,745 results for
 "Finance"
Results per page:

Działania antykryzysowe w obszarze kultury w trakcie pandemii SARS-CoV-2. Stan obecny i wnioski de lege ferenda w zakresie zwiększenia partycypacji obywatelskiej oraz instytucjonalnej.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Przeglad Sejmowy. 2021, Vol. 165 Issue 4, p89-104. 16p.

Abstract:Celem artykułu jest analiza różnych rozwiązań prawnych w zakresie wsparcia instytucji kultury w trakcie stanu epidemii. Przeprowadzono przegląd działań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspierających instytucje kultury w Polsce w czasie epi...

View details

UWARUNKOWANIA I WYZWANIA KREACJI SAFE ASSETS - SZCZEGÓLNA ROLA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Studies in Law & Economics / Studia Prawno-Ekonomiczne. 2021, Vol. 120, p141-159. 19p.

Abstract:Przedmiot badań: Aktywa bezpieczne (safe assets) są definiowane na różne sposoby, w zależności od ich atrybutów i funkcji. Najczęściej przyjmuje się, że są to płynne instrumenty finansowe, głównie dłużne, które gwarantują inwestorom zachowanie wartości...

View details

APLIKACJE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE FINANSAMI OSOBISTYMI - PERSPEKTYWA EDUKACJI FINANSOWEJ STUDENTÓW.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Studies in Law & Economics / Studia Prawno-Ekonomiczne. 2021, Vol. 119, p355-378. 24p.

Abstract:Przedmiot badań: Nowe trendy w ofertach instytucji finansowych oraz zmiana zachowań konsumenckich, szczególnie w okresie społecznej izolacji i kwarantanny wywołanej pandemią koronawirusa COVID-19, stają się wyzwaniem dla banków, podmiotów trzecich (ang...

View details

METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PARKACH NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH. WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Studies in Law & Economics / Studia Prawno-Ekonomiczne. 2020, Vol. 117, p377-393. 17p.

Abstract:Przedmiot badań: Przedmiotem zainteresowania jest obszar zarządzania projektami przez parki naukowo-technologiczne w Polsce, w tym finansowanymi ze środków publicznych. Parki dotychczas były badane raczej w kontekście uwarunkowań historycznych ich funk...

View details

BUDŻET A NORMY PRAWA PODATKOWEGO.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Studies in Law & Economics / Studia Prawno-Ekonomiczne. 2021, Vol. 118, p45-58. 14p.

Abstract:Przedmiot badań: Niniejszy artykuł poświęcony jest wybranym relacjom prawnym i faktycznym zachodzącym między budżetem a normami prawa podatkowego, dotyczącym gromadzenia dochodów budżetowych. Przedmiotem badań są więc przede wszystkim normy prawne usta...

View details

Subwencja i dotacje z budżetu państwa - funkcje, zasady przyznawania oraz rola w tworzeniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Studia BAS. 2021, Vol. 68 Issue 4, p41-66. 26p.

Abstract:The article focuses on the functions, types, transfer rules and principles of granting of subsidies and specific grants from the state budget to local government units in Poland, however, it also contains international references. The author indicates ...

View details

OBSZAR KONTROLI ZARZĄDCZEJ ORAZ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ŚWIETLE PLANOWANYCH ZMIAN W USTAWIE O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Studies in Law & Economics / Studia Prawno-Ekonomiczne. 2020, Vol. 117, p43-59. 17p.

Abstract:Przedmiot badań: W dobie współczesnego rozwoju gospodarczego oraz stale rosnących wymagań rynku, szczególnie w sektorze prywatnym, pojawia się nie tyle fakultatywna, co obligatoryjna konieczność stałego udoskonalania procedur kontroli wewnętrznej w ins...

View details

Problemy efektywnego zarządzania długiem samorządowym.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Studia BAS. 2021, Vol. 68 Issue 4, p171-194. 24p.

Abstract:The article presents the issues of effective management of local government debt. Local government debt can be seen as an effect of accumulated budget inequality. The considerations in the article concern the analysis of the sources of financing the ac...

View details

Samodzielność dochodowa jako determinanta zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Studia BAS. 2021, Vol. 68 Issue 4, p85-105. 21p.

Abstract:The aim of this paper is to identify the relationship between non-returnable sources of financing for local development and the ability to repay and service the debt by local government units in Poland. The formulated research problem becomes particula...

View details

Architektura szkół wyższych w Polsce. Współczesne trendy w projektowaniu kampusów akademickich.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Prace Geograficzne. 2020, Issue 162, p13-30. 18p.

Abstract:We wstępie przedstawiono krótki rys historyczny rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, zaczynając od Akademii Krakowskiej, skupiając się na historii najnowszej, szerzej omawiając dokonania lat 70. ubiegłego wieku. Jest to ważny okres dla architektury s...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored