scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "HD5701-6000.9"

1 - 10 of 798 results for
 "HD5701-6000.9"
Results per page:

Lokale verneombuds rolle i topartssamarbeidet om forebyggende arbeidsmiljø

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Søkelys på Arbeidslivet, Vol 39, Iss 2, Pp 1-15 (2022)

Abstract:Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv vektlegger de lokale partenes felles ansvar innen lov- og avtaleverket, for å jobbe forebyggende med arbeidsmiljø- og sykefraværsarbeid i virksomheter. Tidligere forskning har vist viktigheten av topartss...

View details

Arbeidsinkludering av flyktninger gjennom praksis – En flernivåstudie av arbeidsgiveres synspunkter på det å tilby praksis

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Søkelys på Arbeidslivet, Vol 39, Iss 2, Pp 1-14 (2022)

Abstract:Deltakelse i arbeidslivet er sentralt for inkludering av flyktninger. Denne artikkelen baserer seg på kvalitative intervjuer med arbeidsgivere, og studerer deres syn på bruk av praksisplasser til kvalifisering av flyktninger. Vi bruker mangfoldsledelse...

View details

For dem som ønsker å gå en annen vei: Implementering og praktisering av praksisbrevordningen i fylkeskommunene

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Søkelys på Arbeidslivet, Vol 39, Iss 2, Pp 1-15 (2022)

Abstract:Artikkelen omhandler praksisbrevordningen, et toårig praksisbasert løp i videregående opplæring som ble innført som tiltak mot frafall på yrkesfag. I 2016 fikk fylkeskommunene plikt til å ha minst ett tilbud om praksisbrev. Basert på statistiske data f...

View details

Unge uføre og veien til uføretrygdThe path to disability benefits for young people

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Søkelys på Arbeidslivet, Vol 39, Iss 1, Pp 1-19 (2022)

Abstract:Stadig flere unge mottar uføretrygd. Vi belyser mulige årsaker ved å studere de unge uføres kontakt med helsetjenesten, skole og arbeidsliv i årene før de innvilges uføretrygd. Vi viser at det har blitt flere unge uføre med utviklingshemming, autisme, ...

View details

Bidrar folketrygdens pensjonssystem til inntektsutjevning i et livsløpsperspektiv?Is the National Insurance pension system progressive in a lifetime perspective?

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Søkelys på Arbeidslivet, Vol 39, Iss 1, Pp 1-17 (2022)

Abstract:Sammendrag Hensikten med artikkelen er å undersøke om det reformerte pensjonssystemet i folketrygden omfordeler fra rik til fattig i et livsløpsperspektiv også når vi tar hensyn til forskjeller i forventet levealder og i tilbøyeligheten til å jobbe len...

View details

Innvandreres pensjoneringsatferdThe retirement behavior of immigrants

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Søkelys på Arbeidslivet, Vol 39, Iss 1, Pp 1-17 (2022)

Abstract:Sammendrag Innvandrerandelene i den eldre befolkningen vil øke sterkt de nærmeste årene. Tradisjonelt har innvandrere fra lavinntektsland hatt en tilbøyelighet til å forlate arbeidslivet tidligere enn norskfødte, også betinget på yrkesdeltakelse fram t...

View details

Sosial bærekraft i systemet for alderspensjon

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Søkelys på Arbeidslivet, Vol 39, Iss 1, Pp 1-18 (2022)

Abstract:Fordelingseffekter av pensjonsreformen i 2011 er analysert ved hjelp av Statistisk sentralbyrås modell MOSART. Resultatene viser at den opprinnelige sterke omfordelingen gjennom folketrygdens alderspensjon er videreført. Denne artikkelen utvides til å ...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored