scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "OTTOMAN Empire"

1 - 10 of 12,278 results for
 "OTTOMAN Empire"
Results per page:

MEDIATION AS A DIPLOMATIC TOOL IN OTTOMAN CAPITULATIONS.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Codrul Cosminului. Jul2022, Vol. 28 Issue 1, p29-54. 26p.

Abstract:În ciuda cantităşii impresionante de literatură despre „capitulaşiile" Imperiului Otoman, foarte puşine lucrări explorează rolul medierii în procesul acordării acestora, care devin treptat o povară grea pentru Imperiul Otoman. Există însă o legătură in...

View details

MURTEZA PASHA'S CONDUCT OF DIPLOMACY ON THE BUDA FRONTIER (1626-1630).

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Ottoman Legacy Studies (OMAD). Jul2022, Vol. 9 Issue 24, p351-364. 14p.

Abstract:Mevcut çalışma, erken modern dönem Osmanlı diplomasisini bir Osmanlı serhat eyaleti olan Budin'de 1626 ila 1630 yılları arasında valilik yapan Murteza Paşa'nın takip ettiği diplomasiyi temel alarak incelemektedir. Gerek Murteza Paşa'nın yabancı yetkili...

View details

VIŠEGRAD NAHIYE IN THE 1468/69 SUMMARY CENSUS OF THE SANJAK OF BOSNIA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Ottoman Legacy Studies (OMAD). Jul2022, Vol. 9 Issue 24, p339-349. 11p.

Abstract:Bu makale, Bosna sancağının 1468/69 nüfus sayımına dayalı olarak Yukarı Podrinje'deki (bugünkü Bosna-Hersek toprakları) Vişegrad nahiyesini konu edinmiştir. Osmanlı nahiyesinin kuruluşu ve Vişegrad kalesinin görünümü ile işlevi sunulmuştur. İşlevsel ve...

View details

T-shaped plan in Bulgarian churches: Ottoman state Kırkkilise sanjak churches in the late 19th century.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):GRID - Architecture, Planning & Design Journal. 2022, Vol. 5 Issue 2, p226-249. 24p.

Abstract:This study is about the architecture of the churches designed in the Kırkkilise sanjak belonging to Edirne province of the Ottoman Empire between 1870-1913. This was a period when the Bulgarians in the Ottoman Empire could freely build their churches. ...

View details

التحدايت واملعو قات اليت تواجه توحيد القوانني املطبقة يف فلسطن.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Malaysia Journal Syariah & Law. Jun2022, Vol. 10 Issue 1, p118-131. 14p.

Abstract:يهدف هذا البحث إىل دراسة التحدايت اليت تواجه توحيد القوانني املطبقة يف فلسطني نتيجة التقلبات السياسية اليت مرت هبا منذ الدولة العثمانية وحىت اللحظة احلالية بدءا من العثمانيني مرورا ابالنتداب الربيطاين واالحتالل اإلسرائيلي ومن مث احتاد الضفة الغربية مع ...

View details

Osmanlı yönetim anlayışındaki dönüşüme Osmanlı anayasal belgelerinden kısa bir bakış.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Economics & Administrative Sciences / Afyon Kocatepe Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi. Jun2022, Vol. 24 Issue 1, p1-20. 20p.

Abstract:Makalede Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışındaki dönüşüm Osmanlı anayasal belgeleri üzerinden incelenmiştir. Çalışmada modern kavramların anayasal belgelere eklenmesi ile Osmanlı Devleti'nin yönetim paradigmasının temelindeki değerlerin yerini Batılı...

View details

İZMİR KUMAŞ DOKUMACILIĞI İLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI OSMANLI ARŞİVLERİ’NDE BULUNAN BAZI BELGELER.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of World of Turks / Zeitschrift für die Welt der Türken. 2022, Vol. 14 Issue 2, p229-238. 10p.

Abstract:Türkistan’dan Anadolu’ya kadar dokumacılık Türklerle beraber gelmiştir. Halı, kilim gibi yaygı dokumalarının yanı sıra kumaş üretiminde de Osmanlı döneminde önemli bir üretim söz konusuydu.İzmir Osmanlı döneminde kumaş üretiminde haklı bir şöhrete sahi...

View details

Bir Kadı-Sûfînin Gözüyle Osmanlı Dönemi UlemâSultan İlişkileri Ketâibu A’lâmi’l-Ahyâr Örneği.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches. Apr-Jun2022, Vol. 11 Issue 2, p1160-1172. 13p.

Abstract:Osmanlı Dönemi müellif sufî kadılarından biri olan Mahmud Kefevî (ö. 1582), hicrî ilk asırdan kendi dönemine kadar yaşayan Hanefî fukahâsını ve her asrın sufîlerini ele aldığı “Ketâibu a’lâmi’l-Ahyâr min fukahâi mezhebi’n-Nu’mâni’l-Muhtâr” isimli eseri...

View details

15. Yüzyılda Novi Pazar’da Osmanlı İmar Faaliyetleri.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Balkan & Near Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS). 2022, Vol. 8 Issue 2, p26-41. 16p.

Abstract:Bugün Sırbistan topraklarında bulunan Novi Pazar bölgesi 15. yüzyılın ortalarında (1455-1463 yılları civarında) tamamen Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun yeni fethettiği bölgelerde kendi yönetim sistemini uyguladığı bilinmektedi...

View details

Sultan II. Mahmud Döneminde Osmanlı Sağlık Sistemi.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Balkan & Near Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS). 2022, Vol. 8 Issue 2, p1-5. 5p.

Abstract:Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren birçok salgın hastalık ortaya çıkmıştır. Osmanlı modernleşme çağının reformist padişahı II. Mahmud döneminde birçok Anadolu kentinde daha önce görüldüğü üzere İstanbul'da da salgın hastalıklarla karşılaşılmıştı...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored