scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "SOCIAL sciences education"

1 - 10 of 74,784 results for
 "SOCIAL sciences education"
Results per page:

Views of Primary Teachers on Students Having Difficulty in Social Studies Course.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Limitless Education & Research. Jul2022, Vol. 7 Issue 2, p253-293. 41p.

Abstract:Sosyal bilgiler dersi hem ulusal hem de dünya vatandaşı yetiştirme konusunda geçmişten günümüze önemini korumaktadır. Sosyal bilgiler dersinin önemi göz önünde bulundurulduğunda bu derste yaşanılan güçlük\zorluklara ışık tutulmasına ihtiyaç duyulmuştur...

View details

Epistemic and Nonepistemic Design in Textbooks in Social Studies for Lower Secondary School: Do the Textbooks Facilitate Knowledge Building and In-Depth Learning?

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Education Research International. 9/19/2022, p1-10. 10p.

Abstract:The subject renewal, the new Norwegian curriculum for the school, is part of an international trend with a shift towards more knowledge-based curricula, to bring knowledge and in-depth learning back to the school. Against this background, this study ex...

View details

Why powerful economic content and scientific language in social studies textbooks matters.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Social Science Education. 2022, Vol. 21 Issue 2, p22-48. 27p.

Abstract:− The use of scientific economic terms is insufficient in Swedish social studies textbooks. − Analysed textbooks do not offer optimal preconditions to develop indepth economic knowledge. − Insufficient use of economic terms may have negative impact on ...

View details

The Acquisition Level of 21st Century Skills in the Primary Education 4th Grade Social Studies Curriculum.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Education Quarterly Reviews. Jun2022, Vol. 5 Issue 2, p600-611. 12p.

Abstract:Depending on classroom teachers’ views, this study determined the acquisition level of the 21st-century skills in the primary education 4th-grade social studies curriculum. Designed in an explanatory mixed-method model, it used the interpretative pheno...

View details

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE TARİH KONULARI İLE İLGİLİ YAPILMIŞ TEZLERİN İNCELENMESİ .

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Journal of Social Sciences. Apr2022, Vol. 21 Issue 82, p528-545. 18p.

Abstract:Bu araĢtırmanın amacı Sosyal Bilgiler eğitiminde tarih konuları ile ilgili yapılan tezleri yöntemsel ve tematik açıdan incelemektir. AraĢtırma kapsamına alınan tezlere YÖK tez tarama merkezinin veri tabanından ulaĢılmıĢtır. Bu çerçevede, 2021 yılının i...

View details

Observing and interpreting quality in social science teaching.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Social Science Education. 2022, Vol. 21 Issue 2, p128-152. 25p.

Abstract:– Quality in social science teaching – Social science subject didactics – Social science teaching methodologies – Form, content, and goal (intended function) of social science teaching – Tool for observing and interpreting quality in social science tea...

View details

An Analytical Overwiev of Scientific Publications on Geography Subjects in The Field of Social Studies Education.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE). Apr2022, Vol. 23 Issue 1, p365-384. 20p.

Abstract:Bu çalışmada sosyal bilgiler eğitimi alanında coğrafya konuları üzerine yapılmış makaleler incelenmiştir. Bu kapsamda 2013-2021 yılları arasında yayımlanan toplam 99 makale araştırmanın veri setini oluşturmaktadır. Veri kaynağını oluşturan makalelere D...

View details

Social Studies Teachers' Views on the 7th Grade Social Studies Teacher Guidebook and its Removal: A Q Method Analysis.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Education & Science / Egitim ve Bilim. 2022, Vol. 47 Issue 210, p217-238. 22p.

Abstract:For the curriculum to be implemented more effectively and efficiently, the Ministry of National Education (MoNE) has distributed teacher guidebooks to primary and secondary school teachers since the 2005-2006 academic year. In 2018, the teacher guidebo...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored