scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "TURKISH literature"

1 - 10 of 5,452 results for
 "TURKISH literature"
Results per page:

Çağdaş Makedonya Türk Edebiyatı ve İvo Andriç: Sesler Dergisi Örneği.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Electronic Turkish Studies. Dec2022, Vol. 17 Issue 7, p129-140. 12p.

Abstract: Öz: Balkan Savaşları sonrasında Osmanlı ve Makedonya arasındaki fiziksel bağlar büyük ölçüde kopar. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan II. Dünya Savaşı’nın bitimine kadar geçen süre içinde de bu durum sürmüştür. Makedonya’nın İstanbul’a yakın oluşu ö...

TUHFE-Yİ VEHBÎ'NİN BİLİNMEYEN BİR ŞERHİ ÜZERİNE.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Marmara Türkiyat Arastirmalari Dergisi. Dec2022, Vol. 9 Issue 2, p404-428. 25p.

Authors:

Abstract: Türk edebiyatı tarihinde mesnevi, divan, mecmua, manzum sözlük, tezkire gibi birçok farklı türde edebî eser yazılmıştır. Bu edebî eserlerden biri de şerhlerdir. Manzum sözlükler de üzerine şerh yazılan eserler arasındadır. Osmanlı eğitim-öğretim hayatı...

FEHMÎ (Ö. XVI. YY.?) VE RODOS FETİH-NÂMESİ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Turuk. ara2022, Vol. 10 Issue 31, p246-262. 17p.

Authors:

Abstract: Akdeniz ve Anadolu coğrafyası için ticarî, askerî ve jeopolitik ehemmiyete sahip olan Rodos, tarih boyunca çeşitli milletlerin hâkimiyetine girmiş önemli bir adadır. Adanın 1309 yılında Saint Jean Şövalyelerinin eline geçmesinden sonra zamanla adanın O...

SÂDIKÎ, HULDÎ VE ŞİNÂSÎ’NİN KAHVE, KAHVECİ VE KAHVEHÂNE ÜZERİNE YAZILMIŞ ŞİİRLERİ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Turuk. ara2022, Vol. 10 Issue 31, p88-97. 10p.

Authors:

Abstract: Klasik Türk edebiyatında sosyal hayata dair hemen her şeyin şiirde kendine yer bulduğu gibi, XVI. yüzyılda Osmanlı toplumuna girdiği bilinen kahvenin de şairler eliyle hemen şiirlere dahil olduğu görülmektedir. Kimi şairler şiirlerinin içerisinde bir y...

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YAPILAN METİN UYARLAMA ÇALIŞMALARININ BETİMSEL ANALİZİ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Turkish Literature, Culture, Education. ara2022, Vol. 11 Issue 4, p1613-1631. 19p.

Abstract: Yabancı dil öğretiminde pedagojik ihtiyaçlar nedeniyle uyarlanmış metinlerden yararlanılmaktadır. Özgün metinler, yabancı dil öğrenicileri için yazılmamıştır, bu nedenle doğrudan öğretim ortamında kullanılmaları her zaman mümkün değildir. Özgün metinle...

HASAN ALİ TOPTAŞ'IN KUŞLAR YASINA GİDER ADLI ANLATISI İLE KÖROĞLU DESTANI ARASINDA BULUNAN METİNLERARASI İLİŞKİ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Turkish Literature, Culture, Education. ara2022, Vol. 11 Issue 4, p1504-1520. 17p.

Authors:

Abstract: Hasan Ali Toptaş, Çağdaş Türk Edebiyatının yaşayan yazarlarından biridir. Sanatçının romanlarında çocukluğundan ve kasaba yaşantısından gelen otobiyografik izler de bulunduğu bilinmektedir. Yazarın Kuşlar Yasına Gider adlı anlatısında Türk Halk Edebiya...

NEVRES-İ KADÎM DİVANI'NDA MAKAM VE USULLERE DAİR YAZILMIŞ BİR MANZUMENİN MEVLEVİ AYİNİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Turkish Literature, Culture, Education. ara2022, Vol. 11 Issue 4, p1424-1436. 13p.

Abstract: Musiki, insanın duygu ve düşüncelerinin seslerle ifade edildiği bir sanattır. Türklerin musiki ile tanışması milattan öncesine kadar uzanır. Osmanlı Dönemi boyunca Türk musikisi ve icracılar, padişahtan devletin en alt kademelerine kadar herkesçe sevil...

İMÂM SÜHREVERDÎ'NİN TEFEÜLNÂMESİ VE TERCÜMESİ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Turuk. eyl2022, Vol. 10 Issue 30, p26-43. 14p.

Abstract: Eski dönemlerden beri insanoğlunun ilgisini çeken fallar, toplumların inanç ve değerlerine göre değişiklik gösterir. Uğurlu olma, iyimserlik ve hayra yorma tefeül; uğursuzluk, kötümserlik ve kötüye yorma ise teşeüm olarak adlandırılmıştır. Tefeül ve te...

ÂŞIK SEYRÂNÎ'NİN ŞİİR DÜNYASINDA GÖNÜL: ALLAH'IN EVİ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Turuk. eyl2022, Vol. 10 Issue 30, p16-25. 10p.

Authors:

Abstract: Türk kültür geleneği içerisinde âşık edebiyatı önemli bir yer tutmaktadır. Âşık edebiyatı geleneği içerisinde de yetişmiş pek çok âşık vardır. Bu âşıklardan biri de hiç şüphesiz Âşık Seyrânî'dir. Âşık Seyrânî, âşık edebiyatının önde gelen âşıklarından ...

MUHTEVASI YENİ BİR MANZUM HZ. ALİ CENK-NÂMESİ: HZ. ALİ'NİN İLK CENGİ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Turuk. eyl2022, Vol. 10 Issue 30, p201-221. 21p.

Authors:

Abstract: Türk kültür ve edebiyatında cenk-nâme denilince akla ilk gelen, Hz. Ali etrafında teşekkül etmiş metinlerdir. 13. asırdan 21. asra kadar geniş bir coğrafyada revaç bulmuş Hz. Ali cenk-nâmelerinin bugün kütüphanelerimizde kayıtlı manzum, mensur yüzlerce...

sponsored