scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "aldring"

1 - 10 of 10 results for
 "aldring"
Results per page:

Flere eldre innvandrere blant framtidens brukere av omsorgstjenester

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for Omsorgsforskning, Vol 8, Iss 2, Pp 8-29 (2022)

Abstract: Bakgrunn: Antall innvandrere i Norge vil øke framover, primært i de eldre aldersgruppene. I denne artikkelen utdyper vi hva som sannsynligvis vil kjennetegne framtidens eldre innvandrere i Norge, og vi drøfter implikasjoner for framtidens samfunn og sæ...

View details

Innvandreres pensjoneringsatferdThe retirement behavior of immigrants

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 39, Iss 1, Pp 1-17 (2022)

Abstract: Sammendrag Innvandrerandelene i den eldre befolkningen vil øke sterkt de nærmeste årene. Tradisjonelt har innvandrere fra lavinntektsland hatt en tilbøyelighet til å forlate arbeidslivet tidligere enn norskfødte, også betinget på yrkesdeltakelse fram t...

View details

Nye eldre – nye former for frivillighet? Frivillighetsmønstre og motivbegrunnelser sett i lys av endringer i verdier, utdanningsnivå og mestring

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for velferdsforskning, Vol 24, Iss 4, Pp 89-104 (2021)

Abstract: Morgendagens eldre forventes å utgjøre en betydelig ressurs for frivillig sektor. Mer ressurser i kraft av bedre helse, økt utdanning og mestring trekker i den retning. Samtidig kan mer individualistiske verdier trekke motsatt vei eller endre motivasjo...

View details

«De flyvende bestemødre»: Transnasjonale omsorgspraksiser blant eldre somaliske kvinner i Norge

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Norsk Antropologisk Tidsskrift, Vol 32, Iss 3-4, Pp 146-159 (2021)

Abstract: I denne artikkelen utforsker jeg transnasjonale omsorgsforpliktelser – og praksiser blant eldre somaliske kvinner i Norge. Kjernen i transnasjonalt familieliv er utveksling av ulike typer omsorg på tvers av landegrenser. Transnasjonal omsorgsgivning ka...

View details

Flere eldre innvandrere i framtidens arbeidsstyrke

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 38, Pp 4-22 (2021)

Abstract: Antall innvandrere i Norge vil øke framover, men utelukkende i de eldre aldersgruppene. I aldersgruppen 55-66 år vil det bli nesten tre ganger så mange innvandrere de neste 20 årene. Hva vil dette bety for norsk arbeids- og samfunnsliv? Vil de være i j...

View details

Varm teknologi mot ensomhet blant eldre?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for Samfunnsforskning, Vol 62, Pp 353-372 (2021)

Abstract: Sammendrag Artikkelen undersøker hvordan ensomhet blant eldre er forsøkt motvirket ved bruk av digital teknologi: Kommunikasjonsløsningen Komp er en skjerm med kun én knapp og en tilhørende app man kan bruke til å sende bilder, meldinger og opprette v...

View details

Refleksiv frivillighet i en norsk kontekst

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for velferdsforskning, Vol 23, Pp 4-19 (2020)

Abstract: Hvor aktive er eldre i frivillig arbeid, hva motiverer dem, og hvor motivert er de for å bidra mer ? Spørsmålene er sentrale for eldrepolitikk som sikter mot økt frivillig deltakelse. Artikkelen bygger på data fra vel 4000 personer i alderen 50–80 år i...

View details

Gode intensjoner og uante resultater - Konsekvenser av tidligere konserveringsbehandlinger av Edvard Munchs malerier

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Norsk Museumstidsskrift, Vol 2, Pp 30-43 (2016)

Abstract: Sammendrag: Mange av Edvard Munchs malerier, i Munchmuseets samling, er i dårlig forfatning i dag. Dette blir ofte forklart med at Munch malte og lagret malerier utendørs og at de dermed ble utsatt for vær og vind. Særlig har eksponeringen for sollys...

View details

Ældres hverdagspraksisser og aldringspolitik. Om synkroniseringsarbejdet imellem hverdag og politik

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Kulturstudier, Vol 6, Iss 1, Pp 79-99 (2015)

Abstract: Ældres hverdagspraksisser fremtræder ofte som problemer, som aldringspolitik- ken søger at løse. Forfatterne diskuterer forskellige etnologiske tilgange til hver- dagen, og præsenterer forholdet imellem hverdagspraksisser og politiske praksis- ser som ...

View details

Endring i adaptiv atferd hos eldre personer med utviklingshemning - en sammenligning mellom personer med Down syndrom og personer med annen utviklingshemning

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, Vol 7, Iss 2 (2012)

Abstract: Bakgrunn: Stadig flere personer med utviklingshemning oppnår høg alder. Endring i adaptiv atferd kan være et tidlig tegn på aldersrelaterte lideleser som Alzheimers sykdom. Studien belyser om screeningsinstrumentet ABDQ kan benyttes av omsorgspersoner ...

View details
sponsored