scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "arbeid"

1 - 10 of 62 results for
 "arbeid"
Results per page:

«Her kan alle jobbe, liksom, og være seg sjøl»En tematisk analyse av hva arbeidstakere med utviklingshemming forteller om dagsenter

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for Omsorgsforskning, Vol 8, Iss 3, Pp 1-12 (2022)

Abstract: Dagsenter gir aktivitets- og arbeidstilbud til mange av dem som av ulike årsaker står utenfor ordinært arbeidsliv, blant annet mennesker med utviklingshemming. Dagsenter regnes ofte først og fremst som et sosialt tiltak. Vår empiri er samlet inn på et ...

Hva betyr økt levealder for den framtidige (potensielle) arbeidsstyrken?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 39, Iss 2, Pp 1-15 (2022)

Abstract: Vi lever stadig lenger, og i Norge som i mange andre land, er det et politisk mål at flere skal stå lenger i arbeid, men hvordan vil den økte levetiden påvirke størrelsen og sammensetningen av den framtidige potensielle arbeidsstyrken? Dette avhenger b...

Om uformell omsorg: en kvalitativ studie fra sjøsamiske kystsamfunn i Finnmark

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for Omsorgsforskning, Vol 8, Iss 3, Pp 1-16 (2022)

Abstract: I Norge er det en helsepolitisk målsetting at alle skal kunne bo hjemme lengst mulig, også hvis man trenger helsehjelp som kan gis hjemme. For å muliggjøre dette er uformell omsorg svært viktig. Over 50 % av befolkningen er involvert i uformelle omsorg...

Framveksten av plattformmediert gigarbeid i Norge og den «norske arbeidslivsmodellen»En analyse av drosjenæringen og renholdsbransjen

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Norsk Sosiologisk Tidsskrift, Vol 6, Iss 5, Pp 25-43 (2022)

Abstract: Begrepet om den «norske arbeidslivsmodellen» utgjør ofte utgangspunktet for beskrivelsen av det norske arbeidslivet. Modellen framstilles gjerne som et institusjonelt rammeverk for regulering og organisering av arbeidsmarkedet som skal beskytte arbeide...

En stein i lomma kan bidra til trøst

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, Vol 18, Iss 3 (2023)

Abstract: Helsesykepleieres mandat er å arbeide helsefremmende og forebyggende basert på retningslinjer for skolehelsetjenesten. Retningslinjene viser at helsedialoger i skolehelsetjenesten kan bidra til sunne helsevalg hos skoleelever. De fleste norske tenåring...

Sosialt arbeid i Nav. Erfaringer fra intervensjonen helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier (Holf-prosjektet)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for velferdsforskning, Vol 25, Iss 2, Pp 1-14 (2022)

Abstract: Prosjektet Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier (Holf-prosjektet) var initiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet og var rettet mot langtids sosialhjelpsmottakere med barn i Nav. Prosjektets langsiktige målsetting var å hindre at fattigdom går ...

Nye eldre – nye former for frivillighet? Frivillighetsmønstre og motivbegrunnelser sett i lys av endringer i verdier, utdanningsnivå og mestring

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for velferdsforskning, Vol 24, Iss 4, Pp 89-104 (2021)

Abstract: Morgendagens eldre forventes å utgjøre en betydelig ressurs for frivillig sektor. Mer ressurser i kraft av bedre helse, økt utdanning og mestring trekker i den retning. Samtidig kan mer individualistiske verdier trekke motsatt vei eller endre motivasjo...

Prekærbegrepene – en teoretisk fristelse og forbannelse

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Norsk Sosiologisk Tidsskrift, Vol 5, Pp 1-14 (2021)

Abstract: Nyansene i begrepene om det prekære blir sjelden helt synlig, noe som er empirisk og teoretisk uheldig. Artikkelen sorterer prekærbegrepenes (prekaritet, prekarisering, prekariatet) teoretiske antakelser og visualiserer et uforutsigbart teoretisk terre...

Masteroppgaver som viktige bidrag til kunnskapsbasert helsefremmende arbeid?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, Vol 17, Iss 2 (2021)

Abstract: I denne kvalitative studien undersøkes hvordan masteroppgavene kan bidra til kunnskapsbasen i helsefremmende arbeid. Studien er basert på en gjennomgang av masteroppgaver i helsefremmende arbeid fra perioden 2008 – 2018 ved ett universitet i Norge, sam...

Demografisk utvikling og potensialet for uformell omsorg i Norge

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for Omsorgsforskning, Vol 7, Pp 1-14 (2021)

Abstract: Bakgrunn: Myndighetene har forventninger om at bidrag fra pårørende og frivillige i omsorg for hjemmeboende eldre skal opprettholdes på dagens nivå eller økes i fremtiden. I artikkelen undersøker vi potensialet for uformell omsorg med utgangspunkt i de...

sponsored