scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "arbeidstilbud"

1 - 3 of 3 results for
 "arbeidstilbud"
Results per page:

Innvandreres pensjoneringsatferdThe retirement behavior of immigrants

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 39, Iss 1, Pp 1-17 (2022)

Abstract: Sammendrag Innvandrerandelene i den eldre befolkningen vil øke sterkt de nærmeste årene. Tradisjonelt har innvandrere fra lavinntektsland hatt en tilbøyelighet til å forlate arbeidslivet tidligere enn norskfødte, også betinget på yrkesdeltakelse fram t...

Sysselsettingseffekter av pensjonsreformen – avhenger de av helsetilstand?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 37, Pp 4-19 (2020)

Abstract: Denne analysen undersøker om dårlig helse hindrer individer fra å kunne øke sitt arbeidstilbud slik pensjonsreformen la opp til. Vi analyserer effekten av reformen på arbeidsdeltakelse og avtalte timer i arbeid for mennesker med ulik helsetilstand før ...

Hvordan påvirker økt bruk av vilkår for sosialhjelp sysselsetting og lønnsfordeling?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 35, Pp 4-22 (2018)

Abstract: Artikkelen evaluerer virkninger av vilkår knyttet til arbeid eller annen aktivitet til unge sosialhjelpsmottakere. Artikkelen utnytter variasjon i praksis innen sosialkontor som kommer fra økt bruk av vilkår fra forskjellig tidspunkt i forskjellige k...

sponsored