scroll to top
Loading icon
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "finance"

1 - 10 of 1,654 results for
 "finance"
Results per page:

FİNANSAL KALKINMA VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DÜZGÜN GEÇİŞ OTOREGRESİF MODEL YARDIMIYLA İNCELENMESİ.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Erciyes Akademi. Mar2022, Vol. 36 Issue 1, p19-36. 18p.

Abstract:Son dönemde yapılan çalışmaların sonuçları, finansal kalkınmanın ekonomik büyümeyi farklı kanallar vasıtasıyla etkilediği, finansal kalkınma ve dışa açılma arasında da karşılıklı etkileşim olduğu ve ayrıca ekonomik büyüme-finansal kalkınma ilişkisinin ...

View details

ULUSLARARASI PARA SİSTEMLERİNDE ALTININ ROLÜ VE ENFLASYONA KARŞI BİR HEDGİNG ARACI OLARAK ALTININ KULLANIMI.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Financial Politic & Economic Reviews / Finans Politik & Ekonomik Yorumlar. Jun2022, Vol. 59 Issue 660, p127-143. 17p.

Abstract:Altın uluslararası para sistemlerinin tarihi dönüşümü içerisinde önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzde, özellikle yatırımcılar için belirsizliğin hakim olduğu dönemlerde, bir hedging aracı olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada enflasyon ile altın fiya...

View details

Gençlerin Bütçe Hakkı Algısı: Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerinden Bir Değerlendirme.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Management & Economics. 2022, Vol. 29 Issue 2, p297-318. 22p.

Abstract:Magna Carta (1215) sayesinde ortaya çıkan "temsilsiz vergi olmaz" söylemi, bütçe hakkının ortaya çıkıp gelişimine zemin hazırlamıştır. Bütçe hakkı halkın seçtiği temsilciler eliyle kamusal gelir ve giderlerin belirlemesidir. Günümüzde bütçe hakkı yasam...

View details

Türkiye’de katılım bankalarının finansal etkinliği ve Körfez İşbirliği Konseyi üye ülkelerinde mevcut bankalarla karşılaştırması.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Gazi Journal of Economics & Business. 2022, Vol. 8 Issue 2, p266-280. 15p.

Abstract:Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de ve KİK üye ülkelerde faaliyet gösteren İslami bankaların/katılım bankalarının 2016-2019 yılları arasındaki finansal etkinliklerini belirlenmesi ve karşılaştırılmasıdır. Bu kapsamda bankalara ilişkin finansal veriler Türk...

View details

ÜLKE KREDİ NOTLARININ VE CDS PRİMLERİNİN TÜRKİYE'DEKİ FİNANSAL PİYASALAR ÜZERİNDEKİ UZUN VE KISA DÖNEM ETKİLERİ.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Sakarya Journal of Economics / Sakarya Iktisat Dergisi. Jun2022, Vol. 11 Issue 2, p231-253. 23p.

Abstract:Çalışmada ülke kredi notlarının ve CDS primlerinin finansal piyasalara uzun dönem ve kısa dönem etkileri araştırılmıştır. Araştırmada devlet tahvil faiz oranları, BİST100 endeksi ve döviz kuru sepeti Türkiye'nin 2010 Ocak-2021 Şubat aylık dönemleri örn...

View details

KATILIM ve GELENEKSEL BANKALARDA KARLILIĞIN BANKA RİSK DUYARLILIKLARI ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN ANALİZİ.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Research Journal of Politics, Economics & Management / Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Arastirmalari Dergisi. haz2022, Vol. 10 Issue 1, p71-97. 27p.

Abstract:Bu çalışmada küresel finansal sistemde ortaya çıkan risk yayılımları karşısında banka karlılık oranlarının katılım ve geleneksel bankaların risk duyarlılıklarını nasıl etkilediği incelenmektedir. Kantil vektör otoregresyon yönteminin kullanıldığı çalış...

View details

MALİ TABLOLAR ANALİZİ: BORSA İSTANBUL (BİST)’DA FAALİYET GÖSTEREN BİR GIDA İŞLETMESİNDE UYGULAMA (2015-2019).

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Journal of Social Sciences. Oct2021, Vol. 20 Issue 80, p1641-1661. 21p.

Abstract:şletmelerin hazırladıkları mali tablolar sadece işletme sahipleri ve yöneticilerinin değil birçok çıkar grubunun da bilgisine sunulmaktadır. Karar vericilerin mali tablolarda yer alan bilgilerden faydalanması için yapılan mali analizler, cari dönem ve ...

View details

Türkiye'de Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesinde Vergi Adaleti: Sporcuların Vergilendirilmesi Örneği.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches. Jul-Sep2021, Vol. 10 Issue 3, p2936-2951. 16p.

Abstract:İnsanların toplu bir yaşama geçişi ile birlikte ortaya çıkan toplumsal ihtiyaçlar, devlet dediğimiz modern organizasyonlar tarafından karşılanmıştır. Devlet, bir yandan toplumun ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan kamusal ihtiyaçların finansmanını s...

View details

MERKEZİ DÜZEYDE PLANLAMA VE BÜTÇELEME İLİŞKİSİNİN SAĞLANMASI: ÇİN TECRÜBESİNİN TAHLİLİ.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Turkish Court of Accounts / Sayistay Dergisi. Mar2022, Vol. 33 Issue 124, p131-160. 30p.

Abstract:1978 yılından itibaren serbest piyasa ekonomisini benimsediğini ilan eden ve ademimerkeziyetçi bir yönetim sistemini gerçekleştirmeyi hedefleyen Çin’in bu amaçla uyguladığı politikalar, literatürde artan bir ilginin konusunu oluşturmaktadır. Bu politik...

View details

Yeşil Tahvil ve Pay Piyasası Arasındaki İlişkinin Zaman Serisi Analizleri ile Araştırılması.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Accounting & Finance. Apr2022, Issue 94, p185-205. 21p.

Abstract:Çalışmada 2010-2020 döneminde S&P500 ve S&P Yeşil Tahvil Endeksleri arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda ilk olarak endekslere ilişkin volatilite tahminlemesi gerçekleştirilmiş olup, endekslerde farklı tari...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored