scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "flyktninger"

1 - 7 of 7 results for
 "flyktninger"
Results per page:

Arbeidsinkludering av flyktninger gjennom praksis – En flernivåstudie av arbeidsgiveres synspunkter på det å tilby praksis

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 39, Iss 2, Pp 1-14 (2022)

Abstract: Deltakelse i arbeidslivet er sentralt for inkludering av flyktninger. Denne artikkelen baserer seg på kvalitative intervjuer med arbeidsgivere, og studerer deres syn på bruk av praksisplasser til kvalifisering av flyktninger. Vi bruker mangfoldsledelse...

Høyt utdanna flyktningers tilnærminger til kvalifisering og arbeid

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 37, Pp 92-108 (2020)

Abstract: Mange høyt utdanna flyktninger som deltar i introduksjonsprogram, opplever et dilemma mellom rask arbeidsmarkedsintegrasjon og langsiktig sosial mobilitet. Basert på deltakende observasjon og kvalitative intervjuer utforsker artikkelen hvordan programd...

«Jeg er klar til å bidra»

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for velferdsforskning, Vol 23, Pp 63-75 (2020)

Abstract: I artikkelen bruker jeg innsikter og redskaper fra institusjonell etnografi til å utforske erfaringer kvinner med flyktningbakgrunn har med å prøve å komme i lønnet arbeid i dagens Norge. Jeg viser hvordan denne prosessen er formet av organiserings- og...

Fra flukt til etablering i det norske arbeidsmarkedet

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 36, Pp 55-78 (2019)

Abstract: Vi undersøker om deltakelse på ordinære arbeidsmarkedstiltak øker flyktningenes sjanser for å få arbeid, utdanning eller trygd. Studien omfatter perioden 1992–2015 og vi gjør separate analyser for perioden før og etter innføring av introduksjonsprogram...

Avtalt selvbosetting blant flyktninger og det norske bosettingsregimet1

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for boligforskning, Vol 1, Iss 1, Pp 7-26 (2018)

Abstract: I de senere årene har norske statlige myndigheter oppfordret kommunene til å ta i bruk «avtalt selvbosetting», en ordning som innebærer at flyktninger finner bolig på egen hånd i det private leiemarkedet i overenstemmelse med bosettingskommunene. Oppfo...

'Snakke med ved? Snakke med maskin?' Voksne flyktningers narrativer om norskopplæring

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Acta Didactica Norge, Vol 12, Iss 3 (2018)

Abstract: I denne artikkelen har vi en talerfokusert tilnærming til det å lære språk i voksen alder. Målet vårt er å svare på en oppfordring fra flere forskere om at taleres egne erfaringer med og perspektiver på språkinnlæring bør komme fram i andrespråksforskn...

Flyktninger på det norske arbeidsmarkedet

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 33, Pp 185-207 (2016)

Abstract: Sammendrag I likhet med andre europeiske land mottok Norge i fjor et stort antall asylsøkere, og bosettingstallene forventes å bli høye i årene som kommer. Dette gir åpenbare utfordringer knyttet til integrering i det norske arbeidsmarkedet. I denne ...

sponsored