scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "helse"

1 - 10 of 64 results for
 "helse"
Results per page:

Palliative enheter i de kommunale helse- og omsorgstjenestene – en kartleggingsstudie

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for Omsorgsforskning, Vol 8, Iss 3, Pp 1-19 (2022)

Abstract: Bakgrunn: Palliative enheter i helse- og omsorgstjenestene i kommunene inngår i det særskilt organiserte palliative tilbudet i Norge. Anbefalt lokalisering, organisering, oppgaver og kompetanse for enheter er beskrevet i Palliasjon i kreftomsorgen – ha...

Hvem bestemmer over seksualiteten til personer med demens på sykehjem?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Kritisk Juss, Vol 48, Iss 3, Pp 246-264 (2022)

Abstract: Seksuelle relasjoner mellom personer med demens som bor på sykehjem, kan skape utfordringer. Demenssykdommer kjennetegnes av kognitiv svikt og kan påvirke personers evne til å ta beslutninger og forstå konsekvenser. Mye tyder på at helselovgivningen ik...

Hva betyr økt levealder for den framtidige (potensielle) arbeidsstyrken?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 39, Iss 2, Pp 1-15 (2022)

Abstract: Vi lever stadig lenger, og i Norge som i mange andre land, er det et politisk mål at flere skal stå lenger i arbeid, men hvordan vil den økte levetiden påvirke størrelsen og sammensetningen av den framtidige potensielle arbeidsstyrken? Dette avhenger b...

Flere eldre innvandrere blant framtidens brukere av omsorgstjenester

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for Omsorgsforskning, Vol 8, Iss 2, Pp 8-29 (2022)

Abstract: Bakgrunn: Antall innvandrere i Norge vil øke framover, primært i de eldre aldersgruppene. I denne artikkelen utdyper vi hva som sannsynligvis vil kjennetegne framtidens eldre innvandrere i Norge, og vi drøfter implikasjoner for framtidens samfunn og sæ...

En Kvalitet i praksisstudier gjennom systematisert samarbeid mellom universitet og praksisfelt

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, Vol 18, Iss 2 (2022)

Abstract: Hensikten med artikkelen er å beskrive erfaringer fra utprøving av ny praksismodell ved vernepleierutdanningen ved Nord universitet i perioden 2016-18. Målet med modellen var å utvikle et tettere samarbeid mellom utdanning og praksisfelt og å sikre god...

Samproduksjon i mulighetsrommet for brukermedvirkning i norske helse- og omsorgstjenester

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for Omsorgsforskning, Vol 8, Iss 1, Pp 1-13 (2022)

Abstract: Ideen om at brukere er deltakende og aktive samarbeidspartnere når det gjelder sine egne velferdstjenester, er sentral i de politiske strategiene for norske helse- og omsorgstjenester. Brukermedvirkning og samproduksjon fremstilles som et ideal for tje...

Kun etter behov? Mottak av pleie- og omsorgstjenester og sammenheng med sosioøkonomisk status

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for Omsorgsforskning, Vol 8, Iss 1, Pp 1-14 (2022)

Abstract: Mottak av pleie- og omsorgstjenester skal prinsipielt styres av behov alene og ikke sosioøkonomisk posisjon. I denne studien bruker vi registerdata (Gerica, Norsk pasientregister, KUHR og inntekts- og populasjonsregistre fra SSB) til å undersøke sammen...

«Jeg kan ikke slåss på to fronter»: Engasjement og utholdenhet i rehabiliteringsarbeid med torturutsatte

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for velferdsforskning, Vol 24, Iss 4, Pp 5-18 (2021)

Abstract: Torturskader fører til sammensatte behandlings- og rehabiliteringsbehov som rammebetingelsene på helse- og velferdsområdet ikke er tilstrekkelig tilrettelagt for, og som vanskelig kan ivaretas av en hjelper alene. Hvordan er det for profesjonsutøvere å...

Hvem bruker «Fritt behandlingsvalg»?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for velferdsforskning, Vol 25, Iss 1, Pp 1-9 (2022)

Abstract: Godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg (GFBV) ble innført i november 2015 og åpnet for at private tilbydere kunne søke om å bli godkjente leverandører av utvalgte behandlinger i spesialisthelsetjenesten, slik at de kunne behandle pasienter for d...

Begjær til besvær: en analyse av Solberg-regjeringens strategi for seksuell helse, «Snakk om det!»

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Norsk Sosiologisk Tidsskrift, Vol 6, Iss 4, Pp 1-16 (2022)

Abstract: I 2016 la daværende regjering fram en politisk strategi for hvordan Norges befolkning skal få bedre seksuell helse. I denne artikkelen undersøker vi hvilke normer omkring seksualitet og seksuell helse som konstrueres i strategien, og vi argumenterer fo...

sponsored