scroll to top
Loading icon
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "human rights"

1 - 10 of 73 results for
 "human rights"
Results per page:

Glosa do postanowień Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach Grimmark vs. Szwecja oraz Steen vs. Szwecja z dnia 11 lutego 2020 r. - sprzeciw sumienia położnych.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Przeglad Sejmowy. 2022, Vol. 168 Issue 1, p199-216. 18p.

Abstract:Komentowane postanowienia dotyczą kwestii wolności sumienia w zawodzie położnej i możliwości jej ograniczenia przez państwo z uwagi na potrzebę zapewnienia dostępu do ochrony zdrowia kobietom ciężarnym, w szczególności decydującym się na zabieg przerwa...

View details

GŁÓWNE WYZWANIA DLA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA W NEPALU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRAW KOBIET, DZIECI, „NIEDOTYKALNYCH" ORAZ MARGINALIZOWANYCH GRUP ETNICZNYCH.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Studies in Law & Economics / Studia Prawno-Ekonomiczne. 2021, Vol. 120, p81-108. 28p.

Abstract:Przedmiot badań: Nepal jest przykładem kraju, w którym istnieje aparat prawny z narzędziami w postaci przepisów z zakresu ochrony praw człowieka oraz organami kontroli tych praw, a mimo to ich przestrzeganie pozostaje sporym wyzwaniem. Zaś przyczyny te...

View details

OBOWIĄZEK RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH PRZEZ KORZYSTAJĄCYCH WOBEC WOLNOŚCI OD SAMOOSKARŻANIA W KONTEKŚCIE WYROKU EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA J.B. PRZECIWKO SZWAJCARII.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Studies in Law & Economics / Studia Prawno-Ekonomiczne. 2021, Vol. 119, p107-128. 22p.

Abstract:Przedmiot badań: Orzeczenie J.B. przeciwko Szwajcarii wydane przez ETPCz jest jednym z wyznaczników standardu ochrony wolności od samooskarżenia. Zgodnie z treścią tego orzeczenia, jednostka powinna być chroniona przed przymusem składania dokumentów, k...

View details

Rola polskiego parlamentu w systemie organów wdrażających wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Przeglad Sejmowy. 2020, Vol. 160 Issue 5, p9-34. 26p.

Abstract:W opracowaniu przedstawiono wybrane zagadnienia związane z rolą parlamentu krajowego we wdrażaniu i wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ukazano specyfikę krajowego procesu stanowienia prawa jako systemu legislacji ad hoc, która...

View details

Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 17 października 2019 r. w sprawie López Ribalda i inni vs. Hiszpania, nr skarg 1874/13 i 8567/13.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Przeglad Sejmowy. 2020, Vol. 158 Issue 3, p255-262. 8p.

Abstract:W dniu 17 października 2019 r. Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka uchyliła wyrok w sprawie López Ribalda i inni vs. Hiszpania. Sąd uznał, że nie doszło do naruszenia art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w s...

View details

Diagnostyka preimplantacyjna a „prawo do zdrowego dziecka” w kontekście Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Przeglad Sejmowy. 2020, Issue 2, p143-164. 22p.

Abstract:Przedmiotem pracy jest analiza zakresu swobody państw stron Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r. w zakresie regulacji diagnostyki preimplantacyjnej, a w także odpowiedź na pytanie, czy Konwencja przyzna...

View details

Regulacje ograniczeń w zakresie noszenia symboli religijnych w ocenie Komitetu Praw Człowieka ONZ.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Przeglad Sejmowy. 2021, Vol. 164 Issue 3, p243-260. 18p.

Abstract:Artykuł zawiera krytyczną analizę trzech, wydanych w lipcu 2018 r. przez Komitet Praw Człowieka ONZ, opinii w sprawach zawiadomień indywidualnych, dotyczących zgodności obowiązujących w krajach stronach (Francja, Turcja) regulacji dotyczących zakazów n...

View details

Czy utworzenie instytucji rzecznika praw podatnika jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony praw i wolności człowieka oraz obywatela?

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Przeglad Sejmowy. 2021, Vol. 163 Issue 2, p295-315. 21p.

Abstract:Artykuł ma na celu wykazanie, że utworzenie instytucji rzecznika praw podatnika jest konieczne do usprawnienia i uszczelnienia systemu ochrony praw i wolności człowieka oraz obywatela. Poddano analizie treść projektów ustaw o tym rzeczniku i ich uzasad...

View details

TRANSKRYPCJA AKTÓW URODZENIA DZIECI PAR JEDNOPŁCIOWYCH.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Studies in Law & Economics / Studia Prawno-Ekonomiczne. 2019, Vol. 111, p143-170. 28p.

Abstract:Polskie urzędy stanu cywilnego i sądy administracyjne odmawiały do niedawna transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia dzieci par jednopłciowych (biologicznych dzieci jednego z partnerów, adoptowanych lub urodzonych przy pomocy macierzyństwa zastępczeg...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored