scroll to top
Loading icon
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "human rights"

1 - 10 of 439 results for
 "human rights"
Results per page:

ÇAĞDAŞ SANATTA GÖÇ TEMASI, TEMSİLİ VE ÇELİŞKİLERİ ÜZERİNE.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Anadolu University Journal of Art & Design. Dec2021, Vol. 11 Issue 2, p482-496. 15p.

Abstract:Bu makale, göçün ve mülteci krizinin çağdaş sanata etkisini son yıllardan seçilen örnekler üzerinden tartışmayı amaçlıyor. Savaş, ekonomik adaletsizlik ve ekolojik felaketler gibi farklı nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalan sanatçılar, yapıtl...

View details

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU KAPSAMINDA HUKUKA AYKIRI DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Ankara Barosu Dergileri. 2022, Vol. 80 Issue 1, p107-133. 27p.

Abstract:Bu çalışmada, Anayasa Mahkemesinin (Mahkeme) bireysel başvurular kapsamında, delil yasakları ve hukuka aykırı delillerin değerlendirilmesiyle ilgili içtihadı incelenecektir. İnceleme, ceza muhakemesi hukukunun ilkeleri gözetilerek yalnızca ceza yargıla...

View details

ÇATIŞMA SONRASI İYİLEŞTİRMENİN GÜVENLİK BOYUTU: KOSOVA KURTULUŞ ORDUSU (UÇK)’NIN SİLAHSIZLANDIRILMASI, TASFİYESİ VE YENİDEN ENTEGRASYONU SÜRECİ.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Journal of Social Sciences. Oct2021, Vol. 20 Issue 80, p1709-1723. 15p.

Abstract:Kosova‟nın Tito döneminde elde ettiği özerk statüsü Miloseviç yönetimi tarafından ortadan kaldırılmış ve Arnavut çoğunluğun protestoları çok sert şekilde bastırılmaya çalışılmıştır. Arnavutların ilk başlarda şiddet içermeyen protestoları Sırp güçlerini...

View details

CEZA VE İNFAZ KURUMLARINDA AÇLIK GREVİNE MÜDAHALE, HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ VE AİHM YAKLAŞIMI.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Ankara Barosu Dergileri. 2021, Vol. 79 Issue 2, p194-238. 45p.

Abstract:Bu makalede, insan hakları perspektifinden açlık grevinin hukuki niteliği ile ceza ve infaz kuramlarında açlık grevine zor kullanılarak müdahale edilmesinin mümkün olup olmadığı ve ceza sorumluluğunu gerektiren haller Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin...

View details

ULUSLARARASI MEDYADA SİNCAN/DOĞU TÜRKİSTAN HABERLERİNİN ÇERÇEVELENMESİ.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Gümüshane Üniversitesi Iletisim Fakültesi Elektronik Dergisi. Mar2021, Vol. 9 Issue 1, p295-324. 30p.

Abstract:Türkiye’de Doğu Türkistan sorunu olarak bilinen Çin’in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki sorunlar, eskiden beri gündemde olmasına rağmen son yıllarda özellikle Çin’in “asimilasyon politikaları” çerçevesinde kurduğu iddia edilen “toplama kamplarının” fa...

View details

[A Forensic Psychiatric Perspective on the Draft Mental Health Act of Turkey in Light of Similar Laws and Practice in a Foreign Jurisdiction].

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Turk psikiyatri dergisi = Turkish journal of psychiatry [Turk Psikiyatri Derg] 2021 Spring; Vol. 32 (1), pp. 51-55.

Abstract:Objective: Designated Acts for issues related to mental health are in force in many countries throughout the world. A mental health act is also expected to be approved in Turkey soon. Under the leadership of the Psychiatric Association of Turkey, non-g...

View details

Irkçılık ve Ayrımcılığın Önlenmesi: Türkiye’deki Mevcut Durum ve Sosyal Hizmet İçin Öneriler.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Society & Social Work. jan2021, Vol. 32 Issue 1, p293-315. 23p.

Abstract:Irkçılık ve ayrımcılık karşıtı uygulama, sosyal hizmetin temel konularından ve etik ilkelerinden biridir. Ayrımcı ve ırkçı muamele, aynı zamanda insan hakları ihlalidir. İnsanlar, ayrımcılık ve ırkçılığa maruz kalmaları nedeniyle sosyal hizmet yararlan...

View details

Etkin Otorite Yokluğunda Devlet Dışı Silahlı Aktörlerin İnsan Hakları İhlallerinden Doğan Sorumluluk Halleri.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Ankara Barosu Dergileri. 2021, Vol. 79 Issue 1, p143-175. 33p.

Abstract:Uluslararası camia 1990'lı yıllardan beri etkin otorite yokluğu ile boğuşmaktadır. Bunun en somut örneği ise 2011 yılından bugüne Suriye'de yaşanmaktadır. Çalışmada, etkin otorite yokluğu durumunda devlet dışı silahlı aktörler tarafından gerçekleştiril...

View details

YENİ BİR GÖÇ KRİZİNİN EŞİĞİNDE BATI YARIM KÜRE: TEMEL BİLEŞENLERİYLE VENEZUELA MÜLTECİ KRİZİ.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Istanbul Commerce University Journal of Social Sciences / Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021, Vol. 20 Issue 42, p1663-1687. 25p.

Abstract:Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti (Venezuela) özellikle son on yıl içerisinde giderek derinleşen ekonomik, siyasi ve sosyal krizlere sahne olmuştur. Bunun bir sonucu olarak ülkeden ayrılmaların son dönemlerde katlanarak artması tüm dikkatleri üzerine çek...

View details

GERİ KABUL ANLAŞMASI'NIN UYGULANMASININ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Ankara Barosu Dergileri. 2020, Issue 2, p1-35. 35p.

Abstract:1 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Birliği ile Türkiye arasında kamuoyunda Geri Kabul Anlaşması olarak bilinen yasadışı bir şekilde taraf devlet topraklarında bulunan kişilerin geri gönderilmesi anlaşması karşılıklılık temeline dayanarak, Tür...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored