scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "ledelse"

1 - 10 of 28 results for
 "ledelse"
Results per page:

Hvem er den svake part? Om ledere og ansattes håndtering av trakassering, diskriminering og rasisme på sykehjem

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for Omsorgsforskning, Vol 8, Iss 2, Pp 90-106 (2022)

Authors:

Abstract: Bakgrunn: Formålet med studien er å belyse ledere og ansattes erfaringer med trakassering, diskriminering og rasisme fra beboere og pårørende på sykehjem. Studien setter søkelys på hvordan ledere og ansatte håndterer hendelsene og avveier hensynet til ...

View details

Lokale verneombuds rolle i topartssamarbeidet om forebyggende arbeidsmiljø

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 39, Iss 2, Pp 1-15 (2022)

Abstract: Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv vektlegger de lokale partenes felles ansvar innen lov- og avtaleverket, for å jobbe forebyggende med arbeidsmiljø- og sykefraværsarbeid i virksomheter. Tidligere forskning har vist viktigheten av topartss...

View details

Ledelsesstrategier for utvikling av inkluderende undervisning

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk og Kritikk, Vol 8, Iss 0, Pp 189-203 (2022)

Abstract: I denne artikkelen studerer vi ledelsesstrategier for utvikling av inkluderende undervisning, slik de kommer til uttrykk på kommune- og skolenivå. Basert på analyser av intervjudata fra ledere i kommunale grunnskoler i tre kommuner finner vi at disse s...

View details

Bruk av nettverk i kvinners karriereutvikling mot professor- og dosentstillinger i akademia

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Forskning & Forandring, Vol 4, Iss 1, Pp 4-22 (2021)

Abstract: I akademia har det vært tradisjon for å assosiere karriere og avansement med personlig talent og særlige kompetanser, og noe som gjerne har blitt forstått som den enkeltes ansvar. Karriereutvikling i Norge blir imidlertid, i stadig større grad, definer...

View details

Fra individuel læring og simpel problemløsning til professionel læring i lærerkollektivet

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Forskning & Forandring, Vol 3, Iss 1, Pp 89-111 (2020)

Abstract: Denne artikel undersøger underviseres erfaring med pædagogisk ledelse i form af undervisningsobservationer og feedback. Undersøgelsens fund diskuteres i en teoretisk ramme af organisatorisk læring og Capacity Building for skoleudvikling. Artiklens data...

View details

Å lede eksperter inn i nye arbeidsmåter

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for velferdsforskning, Vol 23, Pp 281-293 (2020)

Abstract: Ledelse ved norske fastlegekontor er lite utforsket; fastleger deler ofte på ledelsesfunksjoner, og hver fastlege er i stor grad sin egen leder. Helsemyndighetene i Norge og andre land ønsker tverrfaglige team rundt utvalgte pasientgrupper, men mange f...

View details

Pedagogiske ledere og godt faglig skjønn

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Nordisk Tidsskrift for Utdanning og Praksis, Vol 14, Iss 1, Pp 39-55 (2020)

Abstract: Artikkelen drøfter hvordan pedagogiske ledere oppfatter begrepet godt faglig skjønn og hvordan de arbeider med godt faglig skjønn, slik som formulert i rammeplanen av 2017: «Pedagogisk leder er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arb...

View details

Opplæring og utvikling av ledere

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Scandinavian Journal of Vocations in Development, Vol 5, Iss 1 (2020)

Abstract: Piloter i luftfart er i et profesjonsyrke med sterke kompetansekrav når det gjelder tekniske aspekter. I denne artikkelen studerer vi betydningen av utdanning innen ledelse for piloter i norsk luftfart. Kapteinen er fartøysjef og har ansvaret for at fl...

View details

Kunnskapsdeling i Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Uniped, Vol 42, Pp 319-334 (2019)

Abstract: Sammendrag Artikkelen drøfter resultater fra en kombinasjonsstudie (mixed methods design) som undersøker hvorvidt Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) bidrar til forbedret praksis for kunnskapsdeling i et utvalg involverte barnehager. Dat...

View details

Lengselen etter barnehagekunnskap: Når erfarne assistenter ønsker å bli barnehagelærere

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Internasjonal Politikk, Vol 4, Iss 0, Pp 119-135 (2018)

Abstract: Artikkelen handler om bakgrunner for assistenters utdanningsvalg og deres syn på verdien av kompetanse i barnehagearbeidet. Målet er, gjennom en kvalitativ tilnærming, å forstå hvorfor erfarne assistenter vil bli barnehagelærere i en praksis der de utf...

View details
sponsored